Ahir Zamanın 656 Alameti

Önsöz

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in hadis-i şeriflerinde ahir zaman ve bu kutlu dönemde yeryüzüne ikinci kez gelecek olan Hz. İsa (as) ile Hz. Mehdi (as) hakkında çok detaylı bilgiler bulunmaktadır. Hadislerde Hz. Mehdi (as)’ın zuhurundan önce dünyanın durumu, Hz. Mehdi (as)’ın zuhur yeri ve alametleri, fiziksel özellikleri, üstün ahlakı, talebeleri ve faaliyetleri, Hz. İsa (as) ile birlikte neler yapacakları, ahir zamanın diğer önemli şahısları ve daha bunun gibi çok sayıda ayrıntı bildirilmektedir.

Peygamberimiz (sav)’in ahir zamanla ilgili bu müjdelerinin muhakkak gerçekleşeceği konusunda Ehli Sünnet alimleri arasında tam bir mutabakat vardır. Hadis imamları Hz. Mehdi (as) hakkındaki hadislerin “mütevatir” olduğunu bildirmişlerdir. “Tevatür”, kelime anlamı olarak “kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber” demektir. (Büyük Lugat-Tür-Dav, 3003) Hadis bilimcilere göre; bir haber birçok kişi tarafından rivayet edilmişse buna “mütevatir” haber denilir. Ayrıca hadis alimleri mütevatir kabul edilen hadislerin ravilerinin (hadisi nakleden kişiler) incelemeye dahi alınmayacağı, mütevatir hadise hiçbir sorgulama yapılmayacağı konusunda hemfikirdirler.

Dünyada hemen her gün yaşanan gelişmeler, içerisinde bulunduğumuz dönemin ‘Ahir Zaman’ olduğunun ve “Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın görev başında olduklarının ve onların vesilesiyle yaşanacak altınçağın yaklaştığının” habercisi niteliğindedir. Ahir zaman alametleri hadislerde “bir tesbihin taneleri gibi birbiri ardınca” sözleriyle ifade edildiği gibi arka arkaya gerçekleşmiş durumdadır ve hala da gerçekleşmektedir. Ahir zamanla ilgili hadislerin mütevatir olduğunun en önemli delillerinden biri de yüzlerce alametin birbiri ardına, son 30 yıl içinde tahakkuk etmiş olmasıdır.

Mübarek Peygamberimiz (sav)’in bundan 1400 yıl önce haber verdiği olayların, üstelik de tam tarif ettiği şekilde günümüzde gerçekleşiyor olması, Allah’ın Peygamberimiz (sav)’e lütfettiği bir mucizedir. Tam Resulullah (sav)’in söylediği şekilde Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte Fırat’ın suyu kesilmiş; İran-Irak Savaşı yaşanmış; Kabe’de kanlı baskın olmuş; Ramazan Ayı’nda 15 gün arayla Ay ve Güneş tutulmaları olmuş; Afganistan işgal edilmiş; Irak işgal edilmiş; Bağdat alevlerle kuşatılmış; Halley Kuyruklu Yıldızı çıkmış; Irak’ın Kuveyt’i işgali sırasında petrol kuyularının ateşe verilmesiyle Doğu’dan bir ateş görülmüş; 11 Eylül’de Amerika’daki ikiz kulelerin saldırıya uğramasıyla tozlu, dumanlı, karanlık bir fitne zuhur etmiş; Şam ve Mısır melikleri öldürülmüş; Azerbaycan işgal edilmiş; iki kuyruklu, diğer yıldızların ters yönünde hareket eden, çok parlak olan Lulin kuyruklu yıldızı görülmüş ve daha bu şekilde yüzlerce alamet tahakkuk etmiştir.

Peygamberimiz (sav), İslam Ahlakının Hicri 1400’lerde Hakim Olacağını Müjdelemiştir

Peygamberimiz (sav)’in haber verdiği olayların hepsinin tahakkuk etmiş olması kadar önemli bir diğer bilgi de Resulullah (sav)’in dünyanın ömrü hakkında verdiği bilgidir. Peygamberimiz (sav) hadis-i şerifleriyle, İslam ümmetinin icabet ömrünün 7000 yıl olduğunu bildirmiş kendisine kadar da bu ömürden 5600 yılın geçtiğini açık bir şekilde ifade etmiştir. 7000’den 5600 çıktığında geriye 1400 kaldığına göre, ayette bildirilen Hz. İsa (as)’ın gelişi, Resulullah (sav)’in müjdelediği Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı ve İslam ahlakının dünyaya hakim oluşu Hicri 1400’lerde gerçekleşecektir.

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen dünyanın ömrü ile ilgili söz konusu sekiz hadis şöyledir:

İbni Asakir diyor ki: Ebu Said Ahmed b. Muhammed Bağdadi (aradaki ravi silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik (ra)’dan O dedi ki, Resulullah (sav) buyurdu: Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için, gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişçesine ŞU DÜNYANIN YEDİ BİN YILLIK ÖMRÜ MÜDDETİNCE SEVAP YAZAR.

İbni Abiyy diyor ki: Ebu İshak, İbrahim b. Abdullah Nebti, (aradaki ravi silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik (ra)’dan O dedi ki, Resullullah (sav) buyurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDEN YEDİ GÜNDÜR. ALLAH TEALA BUYURDU Kİ: “SENİN RABBİNİN YANINDAKİ BİRGÜN, SİZİN SAYDIĞINIZ BİN YIL GİBİDİR.”

İbni Ebi Dünya, Zemmil Emel’inde diyor ki: Ali b. Said, Hamza b. Hişan’dan, O da Said b. Cubeyr’den rivayet ettiler ki, DÜNYA, AHİRET HAFTALARINDAN BİR HAFTADIR.

İbni Ebi Hatem, Tefsir’inde İbni Abbas’dan rivayet etti ki: DÜNYA, AHİRET HAFTALARINDAN BİR HAFTA OLUP, YEDİ BİN SENEDİR VE BUNUN ALTI BİNİ GEÇMİŞTİR.

İbni Abbas’dan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır. O DEDİ Kİ: DÜNYA YEDİ GÜNDÜR. HER BİR GÜN BİN YIL GİBİDİR. VE RESULULLAH (SAV) DE ONUN SONUNDA GÖNDERİLDİ. Ashabı Kiramın gördüğü bir rüya Tabarani Kebir’inde diyor ki, Ahmed b. Nadr el-Askeri ve Cafer b. Muhammed-ül Feryabi nakletmişler ki; (Ravi silsilesi ile) Dakkak b. Zeyd-i Cüheni’den rivayet ettiler. O dedi ki: Ben gördüğüm bir rüya’yı Resullullah (sav)’e anlattım. Bu rüyada Peygamber (sav) yedi basamaklı bir minberin en üst basamağında idi. O BUYURDU Kİ: YEDİ BASAMAKLI GÖRDÜĞÜN MİNBER ŞU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDİ BİN SENEDİR, BEN DE ONUN SON BİNİNDE OLACAĞIM.

İbni Abd-il Hamid, Tefsir’inde diyor ki; Muhammed b. Fadl, Hammad b. Zeyd’den, O da Yahya b. Atik’den, O da Muhammed b. Sirin’den, O da Müslüman olmuş kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki:ALLAH, GÖKLERİ VE YERLERİ ALTI GÜNDE YARATMIŞTIR. RABBİMİN YANINDA BİR GÜN, SİZİN DÜNYA HAYATINDA SAYDIĞINIZ BİN YIL GİBİDİR. VE DÜNYANIN ECELİ ALTI GÜNDÜR, YEDİNCİ GÜNDE KIYAMET KOPACAKTIR. ALTI GÜN GİTMİŞTİR VE SİZ YEDİNCİ GÜNDESİNİZ. Peygamber (s.a.v.) zamanında, Adem (a.s.)’dan beri 5600 yıl geçmiş olduğu Ahmed İbni Hanbel İlel’inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed’den O da Vehb’den rivayet etti:

DÜNYADAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR. (Ahir Zaman mehdisinin alametleri, Celaleddin Suyuti’nin tasnifinden Hadisler, Ali bin Hüsameddin El-Muttaki, sf. 88,89)

Peygamberimiz (sav) söz konusu hadis-i şeriflerinde özel bir takvime göre bir zaman bilgisi vermektedir. Nasıl ki, Hz. İsa (as)’ın doğum günü, Peygamberimiz (sav)’in Mekke’den Medine’ye hicreti bir takvim başlangıcı olarak alınarak Hicri ve Miladi takvimler oluşmuş ise, aynı bu şekilde Peygamberimiz (sav)’in de, o dönemde kullanılmakta olan belli bir takvime göre böyle bir hesaplama yapmış olması muhtemeldir. Şu an 2010 yılında olduğumuzu söylerken nasıl dünyanın yaşının 2010 yıl olduğunu kastetmiyorsak Peygamberimiz (sav) de, hadis-i şeriflerinde ümmetine dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu, kendisine kadar da bu ömürden 5600 yıl geçtiği bilgisini verirken dünyanın başlangıcından itibarenki yaşını kastetmemektedir. Bu tarih; belki Hz. Nuh (as) ya da Hz. İbrahim (as)’ın doğumu, Hz. İbrahim (as)’a peygamberlik görevinin verilmesi veya Hz. İbrahim (as)’ın bir yerden bir yere hicreti ya da Hz. Nuh (as)’ın gemiye binip tufanın başlaması ya da tufanın son bulması ya da başka peygamberlerin hayatlarında gerçekleşmiş benzeri başka birçok önemli olayın başlangıç ve bitiş tarihlerine göre belirlenmiş bir takvim üzerinden hesaplanmış olabilir. Burada önemli olan, Peygamberimiz (sav)’in söz konusu bu takvimin başlangıcı üzerinden Dünyanın ömrünün bu takvime göre 7000 yıl olduğunu ümmetine bildirmesi ve kendisine kadar da bu başlangıçtan itibaren 5600 yıl geçtiğini net bir şekilde bildirmiş olmasıdır.

7000-5600 = 1400

Demek ki Peygamberimiz (sav)’in döneminde, Dünya’nın ömründen sadece 7000 yıllık dönemi kapsayan bir takvim kullanılıyordu. Peygamberimiz (sav) de bu takvimi esas alarak; kendi döneminden, İslam ümmetinin sonuna kadar olan döneme ait bazı bilgiler verdi.

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadise dayalı olarak Suyuti Hazretleri’nin yaptığı açıklamada ümmetin ömrünün Hicri 1500’leri geçmeyeceği belirtilmektedir:

“BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇMEYECEK.” (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, sh. 89.)

Büyük ehl-i sünnet alimi Berzenci Hazretleri ümmetin ömrünün Hicri 1500’ü geçmeyeceğini ifade eder:

“BU ÜMMETİN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT BİN BEŞ YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR…” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 299)

Son 1000 yılın en büyük müceddidi Said Nursi Hazretleri Müslümanların Allah’ın emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaklarını ve 1506’lara kadar galibane olarak devam edeceğini 1545 tarihinde ise kıyametin kopmasının muhtemel olacağını (Doğrusunu Allah bilir) ifade etmektedir:

“Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar (kıyamete kadar) hak üzerinde olacaktır.” “Ümmetimden bir taife..” fıkrasının (bölümünün) makam-ı cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devamına (varlığının sonuna) îma eder. “Hak üzerinde olacaktır.” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542 (2117) ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine (aydınlatma görevine) devam edeceğine remze (işarete) yakın îma eder. “Allah’ın emri gelinceye kadar” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1545 (2120), kâfirin başında KIYAMET KOPMASINA îma eder. (Kastamonu Lahikası, s. 33)

Hem ehli sünnet alimlerinden Berzenci ve İmam Suyuti Hazretleri’nin hem de Üstad’ın Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadisler doğrultusunda yaptıkları açıklamalara göre ümmetin ömrünün Hicri 1500’leri geçmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu bilgiler vesilesiyle Hz. Mehdi (as)’ın zuhur edeceği ve dolayısıyla da İslam ahlakının dünyaya hakim olacağı ahir zamanın, içinde bulunduğumuz bu yüzyıl olduğu yani Hicri 1400’ler olduğu açıkça görülmektedir.

Ahir zaman hadislerini gizlemek isteyenlerin çabası boşunadır

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, Ashab-ı Kiram döneminden itibaren Müslümanların Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın gelişini özlemle beklediklerinden bahsedilir. Hadislerde ayrıca Peygamberimiz (sav), o dönemde yaşayacak olan müminlere, “karda sürünerek de olsa Hz. Mehdi (as)’ı bulup ona uymaları”nı bildirerek, bu kıymetli asra yetişenlere, Allah’ın lütfuna layık olmaya çalışmalarını öğütlemiştir.

İşte bu kitabın hazırlanmasındaki amaçlardan biri de hem Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ı heyecanla bekleyen Müslümanların hem de bu konuyu merak eden tüm insanların, en doğru bilgilere ve en güvenilir, sahih kaynaklara ulaşabilmeleri; Peygamberimiz (sav)’in, asırlar boyu titizlikle nakledilerek günümüze ulaştırılan kıymetli hadislerinde bu mübarek şahıslar hakkında verilen önemli haberleri öğrenebilmeleridir. Bu vesileyle Müslümanlar, İslam dünyası ve yeryüzündeki tüm insanların huzuru için büyük önem taşıyan bu önemli gelişmeleri daha yakından takip edebilecek ve bu tarihi olaylara daha hızlı ve güzel bir şekilde hazırlanabileceklerdir.

Bu kitabın bir diğer amacı da Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen ahir zaman ve Hz. Mehdi (as) ile ilgili hadis-i şerifleri bir araya getirerek, “Hz. Mehdi (as)’ın gelmeyeceğini”, ya da “bir şahıs olarak değil şahsı manevi olarak geleceğini”, ya da “geçmiş zamanda gelip görevini tamamlayıp sonra da vefat ettiğini”, ya da “bu yüzyılda değil, önümüzdeki yüzyıllarda geleceğini” iddia eden birtakım çevrelere ahir zaman alametlerinin iddialarının doğru olmadığının delillerini sunmaktır. Kitapta hadislerle ilgili hiçbir yorum ve açıklama yapılmamaktadır, çünkü Peygamber Efendimiz (sav)’in ahir zaman ve Mehdiyet ile ilgili hadis-i şerifleri hiçbir açıklama ya da tefsir gerektirmeyecek kadar açık, net ve anlaşılırdır.

Ahir zaman müjdelerinin sevincini yaşamak

Yüzyılımızda yaşayan bu tarihi şahısların çıkışını hasretle, ümitle, şevkle bekleyen samimi iman eden kişiler inşaAllah Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın yardımcılarından, dostlarından, yakınlarından olabilme şerefine erişebileceklerdir. Yeryüzündeki dinsiz akımlara karşı yürütecekleri fikri mücadelelerinde, tüm dünyaya İslam ahlakının yayılmasında, Türk-İslam dünyasının birlik olmasında, Hıristiyan ve Musevi dünyasının Kuran’a ve hak dine tabi olmasında inşaAllah Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın destekçilerinden olabileceklerdir.

Bu mübarek şahısların yardımcılarından olup, tüm dünyanın hasret kaldığı adalet, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve berekete kavuşmasına vesile olma şerefine erişmek, tüm insanlık için elbette ki çok büyük bir müjdedir. Allah’ın vadi haktır ve gerçekleşecektir.

Allah’ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. (Bu,) Allah’ın va’didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 5-6)

Hz. Mehdi (as)’ı İnkar Edenlerin Durumu

1- DEVRİN İMAMINI KABUL ETMEDEN ÖLEN, CAHİLİYE ÖLÜMÜ ÜZERİNE ÖLMÜŞ OLUR

Fuzeyl bin Yesar şöyle der: İmam Muhammed Bakır’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Her kim zamanının imamını tanımadan ölürse cahiliyet ölümü üzerine ölmüş olur. Ve her kim imamını tanırsa Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam’ın zuhurunun erken veya geç olması, onun için fark etmez. Ve her kim imamını tanıyarak ölürse Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam’ın çadırında olanlar gibidir.” (Gaybetul Numani, sf. 407)

2- DİĞER İMAMLARI KABUL EDİP HZ. MEHDİ (AS)’I İNKAR EDEN, TÜM PEYGAMBERLERİ KABUL EDİP HZ. MUHAMMED (SAV)’İ İNKAR ETMİŞ GİBİ OLUR

Onbirinci İmam Hasan Askari dedi ki: “Allah’ın peygamberinden sonraki imamları kabul edip Mehdi (as)’ı inkar eden kişi, tüm peygamberleri kabul eden, ama Muhammed (sav) reddeden kişi gibidir. Ve her kim Allah’ın peygamberini (Muhammed (sav)) inkar ederse Allah’ın bütün peygamberlerini inkar etmiş gibi olur. Bizim sonuncumuza itaat etmeniz birincimize itaat etmeniz gibidir ve sonuncumuzu inkar etmeniz birincimizi inkar etmeniz gibidir. Dikkat edin! Doğrusu Mehdi için Allah’ın korudukları dışında, tüm insanların şüpheye düşeceği bir gayb olacaktır.” (Ithbatu’l-hudat, Şeyh Hurr el-Amili, sf. 427)

3- PEYGAMBERİMİZ (SAV), “MEHDİ’Yİ İNKAR EDEN BENİ İNKAR EDER” BUYURMUŞTUR

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kâim, (kıyam edecek olan Mehdi) benim evlatlarımdandır. Adı, benim adım; künyesi, benim künyem; huyu, benim huyum ve davranışları da benim davranışlarım olacaktır. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah’ın Kitabına davet edecektir. Ona itaat eden, bana itaat eder. Ona isyan eden bana isyan eder. Zuhurundan evvel onu inkar eden beni inkar etmiştir. Onu tekzip eden (yalanlayan) beni tekzip etmiştir. Onu tasdik eden, beni tasdik etmiştir. Onu (hz. Mehdi’yi) tekzip edenleri (yalanlayanları), onun (hz. Mehdi’nin) hakkındaki sözlerimi inkar edenleri ve ümmetimi saptıranları Allah nezdinde şikayet edeceğim. Zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir.” (Bihar-ul Envar, c.51, s.73)

Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Evlatlarımdan olan Mehdi’yi inkar eden beni inkar etmiştir.” (Bihar-ul Envar, c.51, s.73)

4- HZ. MEHDİ (AS)’I BEKLEMEK İBADETTİR

Kaimimiz Mehdi (as)’ın arkadaşları arasında olmayı uman kişiler onu beklemeli ve şefkatli ve iyi davranışları benimsemelidir. (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

Emir’ul- Muminin Ali, Resulullah (sav)’den şöyle nakleder: “İbadetlerin en üstünü Mehdi (as)’ın zuhurunu beklemektedir.” (Yenabi’ul- Mevedde, s.493. el-Mehdi, s.201)

5- ALLAH, MİRAÇTA PEYGAMBERİMİZ (SAV)’E HZ. MEHDİ (AS)’I GÖSTERMİŞ VE HZ. MEHDİ (AS)’I SEVDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİR

Abdullah bin Ömer bin Hattab’den, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Miraç gecesi Allah azze ve celle bana şöyle vahyetti: “Ey Muhammed! Onları görmek ister misin?” “İsterim ya Rabbim!” dedim.

Şöyle buyurdu: “Öyleyse biraz ilerle.” Biraz ilerleyince Ali bin Ebu Talib’i gördüm. Sonra Hasan, Hüseyn, Ali bin Hüseyn, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve hüccet-i kaim’i (Hz. Mehdi (as)’ı) gördüm. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi.

Dedim ki: “Ey Rabbim! Kimdir bunlar?”

Şöyle buyurdu: “Onlar imamlardır. Bu da Kaim (Mehdi)’dir. Helalimi helal edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarımdan da intikam alacaktır. Ey muhammed, onu sev, çünkü ben onu seviyorum, onu seveni de seviyorum.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.97)

6- HİÇBİR ŞEY MÜSLÜMANLARI HZ. MEHDİ (AS)’A TABİ OLMAKTAN ALIKOYMAMALIDIR

Hiçbir şey seni ona biat etmekten (onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan) alıkoymasın, seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şerr konuşurlar, eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

7- MÜSLÜMANLAR EN ZOR KOŞULLARDA DAHİ OLSA HZ. MEHDİ (AS)’I ARAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Sizden ona (Hz. Mehdi (as)’a) kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin. Ona katılsın. Zira o, Hz. Mehdi (as)’dır. (İbn Mace, Fiten, B 34, H 4082; İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 527; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

Allah Resûlü (sav), Huzeyfetü’l-Yemani, “Bu sulhtan sonra ne olacak?” dediğinde de şöyle buyurmuşlardı: “Dalalete davet edilecek. İşte sen o gün bir Halife (Hz. Mehdi (as)) gördüğünde ağacın kökünü ısırarak da olsa (yani açlıktan çok çaresiz hale gelmiş dahi olsan) ölünceye kadar ona koş” buyurmuşlardı. (Ebu Avane, Müsned, 4:476)

8- PEYGAMBERİMİZ (SAV) HZ. MEHDİ (AS)’I TERK EDEN, ALLAH’I TERK ETMİŞ OLUR DEMEKTEDİR

… Bu ümmetin Mehdi’si de bizdendir. Benden sonra onlara sarılan şüphesiz ki Allah’ın kopmaz ipine sarılmıştır. Onları (Mehdi (as) ve cemaatini) terk eden ise Allah’ı terk etmiş sayılır. (Isbat-ul Hüdat, c.2, s.526)

HZ. MEHDİ (AS)’IN SOYU (NESEBİ)

9- HZ. MEHDİ (AS)’IN SOY AĞACINI PEYGAMBERİMİZ (SAV) AÇIKLAMIŞTIR

Mufaddıl dedi: “Ey Mevlam! Hz. (Mehdi as) zuhuru nasıldır?” (Sadık) dedi: “Ey Mufaddıl! Açığa çıkmak için şüpheli zuhur eder, namı yayılır, emri bilinir, ismiyle ve lakabıyla anılır, nesebi açıklanır, kabul eden ve etmeyen, tahkik edip yalanlayanların diline düşer ki; bahsedilen ispatlara uygun düşsün ve ona olan delillerimiz ispatlansın, soyunu adını ve lakabını belirttik ki, insanlar adını, soyunu ve lakabını bilmiyoruz demesinler diye dedesi peygamber (sav) adını verdik.” (Bihar-ül Envar, cilt 53)

10- PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN SOYUNDANDIR

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (cc) benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zatı (Hz. Mehdi (as)’ı) gönderecek.

(Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin. O Kureyş’ten ve Ehl-i Beytimden bir kişidir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

Benim Ehl-i Beytimden bir şahıs (Hz. Mehdi (as)) bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez.

(En-Necmu’s Sakıb, Ukayli)

Bütün peygamberler birbirinin soyundandır. Hz. Mehdi (as) da hadislerin belirttiğine göre bu soydan gelmektedir. Halk arasında bu soydan gelenlere “seyyid” denmektedir. Hz. Mehdi (as) da seyyid olacaktır.

Allah, Kuran’da birbirlerinin soyundan gelen elçilerden bahsetmektedir. Bu ayetler Hz. Mehdi (as)’ın da aynı soydan geleceğine işaret etmektedir.

Gerçek şu ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti; Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. (Al-i İmran Suresi, 33-34)

“Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (Müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (Müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin.” (Bakara Suresi, 128)

Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik. (Enam Suresi, 87)

11- HZ. ALİ’NİN SOYUNDANDIR

Hz. Ali b. Ebu Talib şöyle buyuruyor: “Vaat edilmiş Mehdi bizden olacaktır ve ahir zamanda zuhur edecektir. Hiç bir millet arasında ondan başka beklenilen bir Mehdi yoktur.” (Isbat-ül Hüdat, cilt 7, s.148)

12- HZ. HASAN’IN SOYUNDANDIR

“Hz. Mehdi, Fatima’nın evlatlarındandır ve HASAN’IN SOYUNDANDIR.” (Ebu Davud, Hz. Mehdi, 1)

Hz. İmam Ali Naki şöyle buyurmuştur: “BENDEN SONRA OĞLUM HASAN İMAMDIR VE HASAN’DAN SONRA DA ADALETİ TÜM DÜNYAYI KAPLAYACAK OLAN OĞLU MEHDİ’DİR.” (Isbat-ül Hüdat, cilt 6, s.275)

HZ. MEHDİ (AS)’IN DOĞUMU

13- DOĞUMU GİZLİ, YANİ EVDE OLMUŞTUR

İmam Zeyn-ul Abidin şöyle buyurmuştur: “Bizim Kaim’imiz (Hz. Mehdi (as) ile Allah’ın resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır… İBRAHİM (as) İLE, DOĞUMUNUN GİZLİ OLMASI (DOĞUMUNUN EVDE OLMASINDA) …benzerliği vardır.” (Kemal’ud-Din s. 322, 31. Bab, 3. hadis)

Hz. Ali b. Hüseyin Zeynel Abidin şöyle buyurur: “KÂİM’İMİZİN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) DOĞUMU İNSANLARA GİZLİ KALACAKTIR (yani, doğumu evde olacaktır) …” (Bihar-ül Envar, cilt. 51, s. 135)

14- BÜYÜK BİR ŞEHİRDE DOĞMUŞ, SONRA YİNE BÜYÜK BİR ŞEHRE GİTMİŞTİR VE “KARA KÖYÜ”NDENDİR

MEHDİ, MEDİNE’DEN (BÜYÜK ŞEHİRDEN) ÇIKACAK VE MEKKE’YE GELECEK. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar …. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

MEHDİ (AS)’IN KARA KÖYÜNDEN ÇIKACAĞI söylenmiştir. (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc ül Mehdi, s. 69)

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde medine kelimesi kapalı bir üslup içinde kullanılmıştır. Yani Peygamberimiz (sav) medine kelimesini farklı farklı anlamlarıyla kullanmıştır. İslam aleminde ise çok fazla büyük şehir yani medine vardır. Bu nedenle söz konusu hadislerde geçen medine kelimesinin hangi anlamı taşıdığını ancak konuyla ilgili diğer rivayetleri inceleyerek anlamak mümkündür.

Örneğin yukarıda yer verdiğimiz hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)’ın medineden, yani büyük bir şehirden çıkacağını bildirmekte, başka bir hadiste de Hz. Mehdi (as)’ın “Kara köyünden çıkacağını” ifade etmektedir. İmam Kurtubi’nin Tezkire’sinde ise Hz. Mehdi (as)’ın, İslam ülkelerinin batı tarafından çıkacağı ifade edilmiştir. Bu ifade, Hz. Mehdi (as)’ın doğduğu büyük şehrin İslam ülkelerinin batı tarafında yer alan büyük bir şehir olduğunu göstermektedir.

Başka bir hadiste ise Peygamberimiz (sav), karşısındaki kişiye Hz. Mehdi (as)’ın medineyi yani büyük bir şehri manen fethedeceğini söylemektedir. Rivayette Peygamberimiz (sav)’in karşısındaki kişi, çok fazla medine (yani büyük şehir) olduğundan Hz. Mehdi (as)’ın hangi medineyi yani hangi şehri manen fethedeceği konusunda şüpheye düşmüştür. Bu nedenle Peygamberimiz (sav)’e bu medinenin (büyük şehrin) hangisi olduğunu sormuştur.

Peygamberimiz (sav) de cevap olarak bu medinenin (yani şehrin) İstanbul olduğunu söylemiştir.

Hz. İbni Amrdan (ra) rivayet edilmiştir:

Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi. -Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?) -Buyurdu ki: Konstantiniyye.

Hz. Mehdi (as)’ın doğduğu ve İslam aleminin batısında kalan şehir ile fethedeceği şehrin ayrı medineler yani ayrı şehirler olduğunu da yine rivayet edilen hadislere bakarak anlamamız mümkündür. Yani, Hz. Mehdi (as) İslam aleminin batısında yer alan büyük bir şehirde doğacak, daha sonra da İslam aleminin bir başka büyük şehri olan İstanbul’u manen fethedecektir.

15- SOYU KAFKASYA’DAN GELİR

Müslümanlardan bir zat (Hz. Mehdi (as)) gelecek, BU ZATIN ŞEREFİ KAFKASYA’NIN EN ULU DAĞINDAN etrafa Güneş’in şuaı (ışık hüzmeleri gibi) gibi şulenisar olacaktır (etrafa ışıltılar saçacaktır). (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s.107)

16- MEKKE VE MEDİNE’DEN DEĞİL, “KAR” OLAN BİR YERDEN ÇIKAR

Horasan tarafından bayraklar çıktığını gördüğünüzde, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK DE OLSA, o bayraklara katılınız, zira içlerinde Allah’ın halifesi Hz. Mehdi (as) vardır. (El-Kavlu’l Muhtasar fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, Hadis no. 35)

Hadiste Mehdi (as)’a ulaşmak için “kar üzerinde sürünerek de olsa” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifadeyle Peygamberimiz (sav) çok hikmetli bir şekilde, bazı kimselerin iddia ettiği gibi, Mekke veya Medine şehirlerinden değil, kar yağan, kar olan bir yerden çıkacağını anlatmaktadır.

17- DOĞDUĞU BÜYÜK ŞEHİRDEN ÇIKIP KÖPRÜYÜ GEÇEREK İSTANBUL’A GELECEKTİR

Konstantiniyye’nin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. DENİZ İKİYE AYRILARAK SU KENDİLİĞİNDEN UZAKLAŞACAK VE AÇILAN YOLU TAKİP EDEN HZ. MEHDİ KARŞI KIYIYA GEÇECEKTİR. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki: “Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Ben-i İsrail’e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi…” (El-Kavl-ül Muhtasar fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)

Hz. Mehdi (as)’ın denizde kuru bir yol açılacağı söylenerek bir köprüye de işaret edilmiş; Hz. Mehdi (as)’ın bir köprüden geçerek İstanbul’a geleceği haber verilmiştir

18- DOĞU TARAFINDAN ÇIKAR

Hasan’ın evladından birisi (HZ. MEHDİ (AS)) DOĞU TARAFINDAN ÇIKACAK…. (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdi’sinin Alametleri, s. 22)

19- TÜRK MİLLETİ İÇİNDEN ÇIKACAKTIR

HZ. MEHDÎ (AS) RUM’DAN, TÜRKLERDEN (çünkü, eskiden Türkiye’ye “Diyar-ı Rum” deniliyordu) AYRILMAYACAKTIR. (İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, s. 212)

20- KUTSAL EMANETLERİN OLDUĞU YERDEN, YANİ İSTANBUL’DAN ÇIKAR

PEYGAMBER (SAV)’İN SOFTAN BAYRAĞI İLE ÇIKACAKTIR. O BAYRAK DÖRT KÖŞELİ OLUP, DİKİŞSİZDİR VE RENGİ DE SİYAHTIR. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (sav)’in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s. 23)

Alametlere gelince; BERABERİNDE ALLAH RESULÜNÜN (SAV) GÖMLEĞİ, KILICI, SANCAĞI BULUNACAKTIR. O sancak ki Peygamberin (sav) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır… (Kıyamet Alametleri, s. 164)

Hz. Mehdi (as) ve İstanbul

21- İSTANBUL’U MANEN, İLİMLE FETHEDECEKTİR

Hz. İbni Amrdan (ra) rivayet edilmiştir:

Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz, (altıncısı) MEDİNENİN (ŞEHRİN) FETHİ.”

DENİLDİ Kİ: HANGİ MEDİNE? (HANGİ ŞEHİR?)

BUYURDU Kİ: KONSTANTİNİYYE (İSTANBUL).

(Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)

Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer’den şöyle rivayet etmiştir: “… Zulmü ve zalimleri engelleyecek, ülkeler düzelecek, CENAB-I HAK KENDİSİNE İSTANBUL’U (MANEN) FETHETTİRECEKTİR.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

ALLAH KONSTANTİNİYYE’Yİ (İSTANBUL’U) ÇOK SEVDİĞİ DOSTLARININ ELİYLE FETHEDECEK… Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. (Kıyamet Alametleri, s. 181)

22- BULUNDUĞU YERDE ÇOK SAYIDA BAYRAK OLACAKTIR

Konstantiniyye’nin fethi sırasında, SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN BİR BAYRAK DİKECEK, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi, karşı kıyıya geçecektir. Sonra BİR BAYRAK DAHA DİKECEK ve diyecek ki “Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Ben-i İsrail’e nasıl yol verdiyse, bize de öylece yol verdi.” (El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)

23- HZ. MEHDİ (AS)’IN KUTSAL EMANETLERLE ÇIKMASI, İSTANBUL’DAN ÇIKACAĞINA İŞARETTİR

Abdullah b. Surefeden rivayet edildi ki: “HZ. MEHDİ (AS)’IN BERABERİNDE, SÜSLENMİŞ BİR HALDE PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN BAYRAĞI OLACAKTIR.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 65)

Alametlere gelince; BERABERİNDE ALLAH RESULÜNÜN (SAV) GÖMLEĞİ, KILICI, SANCAĞI BULUNACAKTIR. O sancak ki Peygamberin (sav) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır… (Kıyamet Alametleri, s. 164)

HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞ ZAMANI

24- HZ. MEHDİ (AS)’IN GELİŞİ TÜM İNSANLAR İÇİN BİR MÜJDEDİR

HZ. MEHDİ İLE MÜJDELENİN. O Kureyş’ten ve Ehl-i Beyt’imden bir kişidir. O, insanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar… (Hz. Ebu Said el Hudri (ra) / Ramuz El-Ehadis 1. cilt, Sayfa 7, No 7 – Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

25- PEYGAMBERİMİZ (SAV), HZ. MEHDİ (AS)’IN MÜJDELENMESİ GEREKTİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR

Ebu’l Hicaf da Peygamber’in (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: ”HZ. MEHDİ (AS) HUSUSUNDA MÜJDELER OLSUN SİZLERE. Halkın dağıldığı ve zorlukların baş gösterdiği zaman Hz. Mehdi (as) zuhur edecektir….” (Peygamberin Ehl-i Beytinden Olan Hz. Mehdi (as), s. 16; Bihar-ül Envar, cilt 51, s. 74)

EY İNSANLAR, MEHDİ’NİN ÇIKIŞI İLE MÜJDELENİN. Çünkü AIlah’ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz. O’nun hükmü geri çevrilmez. O, her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. Allah’ın fethi yakındır. (Yenabiu’l-Mevedde, Süleyman el-Hüseynî el-Kunduzî, s. 440)

26- HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞ ALAMETLERİ BİRBİRİ ARDINCA GERÇEKLEŞİR

Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. BİR DİZİDEKİ BONCUKLARIN ART ARDA KOPMASI GİBİ. (Ramuz-El Ehadis, 2776; Camiü’s-Sagir, s.3167)

ALAMETLER, AĞI KOPARILIP KAÇAN BALIKLARIN BİRBİRİNİ KOVALADIĞI GİBİ KOVALAR. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s. 478)

27- ZUHURU ANİDEN OLACAKTIR

Kumait’ten; İmam Bakır’a gidip sordum: “Kaim Muhammed Mehdi ne zaman zuhur edecek?” Şöyle cevap verdi: “Aynı soru Allah’ın elçisinin önünde de sorulmuştu ve o şöyle demişti: “Onun çıkışı aniden olan yeniden diriliş anına benzer.” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

Hz. İmam Rıza şöyle buyurdu: “…Babalarımdan nakledilmiştir ki, HZ. MEHDİ (AS) GİZLİCE VE ANİDEN ZUHUR EDECEKTİR.” (Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s.197)

28- ZULMÜN ARTTIĞI BİR DÖNEMDE ÇIKAR

Mehdi hususunda müjdeler olsun sizlere.
 HALKIN DAĞILDIĞI VE ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ ZAMAN MEHDİ ZUHUR EDECEKTİR. Zulüm ve sitemle dolan yeryüzünü adaletle dolduracaktır… (Bihar-ul Envar, cilt 51, s. 74)

KÜFÜR HER YANI İSTİLA EDİP HÜKMÜ CEMİYET İÇİNDE AŞİKARANE İŞLENMEDİKÇE, HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETMEZ. Bu vakitte, vaki olan ise, küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir. İSLAM’IN VE MÜSLÜMANLARIN DAHİ ZAAFIDIR. BU VAKİT, RESULULLAH (SAV) EFENDİMİZİN, EHL-İ İSLAM’IN GARİB DÜŞECEKLERİNİ ANLATTIĞI DEVİRDİR…. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 2. cilt, 381. Mektup, s. 1184-1186)

29- İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS)’I İLK OLARAK 30-40’LI YAŞLARINDA TANIMAYA BAŞLAR

YAŞI 30 İLE 40 ARASINDA OLDUĞU HALDE GÖNDERİLECEKTİR… Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

30- HZ. MEHDİ (AS)’IN GELİŞİNDEN ÜMİT KESİLMESİ MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞ ALAMETİDİR

İNSANLARIN ÜMİTSİZ OLDUĞU VE “HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ” DEDİĞİ bir sırada Allah Hz. Mehdi (as)’ı gönderir. (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

HALK TAM ZUHURDAN ÜMİDİNİ KESTİĞİ ANDA O (HZ. MEHDİ (AS)) ZUHUR EDECEKTİR! Onun zamanında yaşayıp ona yardım edenlere ne mutlu! Ona düşmanlık besleyip, ona ve onun emrine karşı çıkanlara ve onun düşmanlarından olanlara eyvahlar olsun! (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 301)

… HZ. MEHDİ (AS), Resulullah (sav)’ın bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve ÇIKIŞINDAN ÜMİT KESİLDİĞİ BİR SIRADA ÇIKAR… (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

31- ÜMİTSİZLİĞİN VE ACILARIN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMDE ÇIKAR

Davud bin Kesir-i Rıkki der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam’a şöyle arzettim: “…Bu emir (yani kıyam) (Hz. Mehdi (as)) çok uzadı öyle ki, kalplerimiz daraldı ve derin hüzünden dolayı ölüyoruz.” Buyurdu ki: “BU ZUHUR, DAHA ÜMİTSİZ VE HÜZÜNÜN DAHA ÇOK OLDUĞU BİR ZAMANDA VUKU BULACAKTIR.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 208)

… ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) ZUHURU ÜMİTSİZLİK VE YEİS ESNASINDADIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

32- İNSANLARIN ÇOĞUNUN KARARSIZ KALDIĞI BİR DÖNEM HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞ VAKTİDİR

İmam Sadık’dan: “Zuhurundan önceki dönem uzun olduğu için yalnızca tek bir grup kararlı kalacak ve başka bir grup “Henüz doğmadı!” diyecek. Başkaları diyecekler ki, “Doğdu ve öldü.” Diğerleri, “İmam Mehdi, başkasının vücudunda yeniden geldi ve konuşuyor” diyerek günaha girecekler.” (Kemal’ud-Din, Cilt 2, bölüm 34:51)

Hz. Mehdi (as)’ın Zuhuru ve Tanınması

33- HZ. MEHDİ (AS)’IN KİM OLDUĞU ALLAH KATINDA BELLİDİR

… Ey Allah’ın kulları, Allah’tan korkun; MEHDİ (AS) ZUHUR EDİNCE, HERŞEYİ BIRAKIP MÜMKÜN OLAN HER VESİLEYLE ONA DOĞRU KOŞUNUZ. ZİRA O ALLAH’IN HALİFESİ VE BENİM VASİMDİR. (Bihar-ul Envar, cilt 51, s.65; Isbat-ul Hüdat, cilt 6, s. 382)

34- HZ. MEHDİ (AS)’I ALLAH MUTLAKA İNSANLARA TANITACAKTIR

Ebu Abdullah (İmam Cafer-i Sadık) buyurdu ki: “Ey Hişam! Bana Amr bin Ubeyd’e ne yaptığını ve ona nasıl bir soru sorduğunu haber ver.” Hişam (Sorulan bu soru üzerine Amr bin Ubeyd ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.) Dedi ki: “Yoksa Allah; kalbi, bedenin diğer organlarının kuşkularını gidermek için mi var etmiştir?” (Amr bin Ubeyd) Dedi ki: “Evet!” Hişam dedi ki: “Allah Tebareke ve Teala senin bedeninin organlarını kendi başlarına bırakmamış, onlara doğruyu belirginleştiren, kuşkulu şeylerle ilgili kesin inancı ortaya koyan bir imam var etmiştir. BUNU YAPAN ALLAH, BÜTÜN İNSANLARI, ŞAŞKINLIKLAR, KUŞKULAR VE İHTİLAFLAR İÇERİSİNDE BIRAKIR MI? ONLAR İÇİN BAŞVURACAKLARI, KUŞKULARI İÇİN ÇÖZÜM YOLLARI ARAYACAKLARI, ŞAŞKINLIKLARINI BERTARAF ETMESİ İÇİN SIĞINACAKLARI BİR İMAM TAYİN ETMEZ Mİ? SENİN ORGANLARININ ŞAŞKINLIĞINI VE KUŞKULARINI GİDERMEK İÇİN BAŞVURACAĞI BİR İMAM TAYİN EDERKEN, BÜTÜN İNSANLARI ŞAŞKINLIK VE KUŞKULAR İÇERİSİNDE UNUTUR MU?” Ebu Abdullah (İmam Cafer-i Sadık), güldü ve şöyle dedi: “Ey Hişam! Bunları sana kim öğretti? Dedim ki: “Bunları senden öğrenerek bir araya getirdim.” İmam buyurdu ki: “Allah’a yemin ederim ki bu, İbrahim ve Musa’nın suhuflarında yer alan gerçeklerdir.” (Usul-i Kafi, Yakub bin İshak El Kuleyni, Cilt 1, s. 229)

35- HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHURUNDA ŞÜPHE YOKTUR

Ebu Hamzâ-i Somâli’den: Bir gün İmam Muhammed Bakır’ın yanında oturmuştum. Yanındakiler dağılıp gittikten sonra bana şöyle buyurdu: “EY EBU HAMZA! ALLAH’IN YANINDA DEĞİŞMEYECEK OLAN KESİN HÜKÜMLERDEN BİRİ MEHDİMİZİN KIYAMIDIR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 90-91)

36- HZ. MEHDİ (AS), SAHABE VE TABİİN ZAMANINDA DAHİ ŞEVKLE BEKLENMİŞTİR

Hakem b. Üyeyne: “Muhammed b. Ali’ye dedim ki: “SİZ EHL-İ BEYT’TEN BİRİNİN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) KIYAM EDECEĞİNİ VE HER YERİ ADALETLE DOLDURACAĞINI DUYDUK. ACABA DOĞRU MUDUR?” BUNUN ÜZERİNE, “BİZ DE ÜMİT İÇİNDE ONU BEKLİYORUZ” dedi. (El-Havi, cilt2, s.155)

37- İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS)’I BEKLEMEKLE VE ARAMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER

İmam Muhammed Taki Abdulazim Haseni’ye şöyle buyurdu: “KÂİM, VAAT EDİLMİŞ MEHDİ’DİR. GAYBETİ ZAMANINDA ONU BEKLEMEK, ZUHUR EDİNCE DE ONA İTAAT ETMEK GEREKİR… Allah’a andolsun ki, eğer kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa, Allah, Mehdi zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun diye o günü uzatır…” (Bihar-ul Envar, cilt 51, s.156; Isbat-ül Hüdat, cilt 6, s.420)

38- ALLAH, DÜNYANIN SON GÜNÜ DAHİ OLSA, HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHURU İÇİN O GÜNÜ UZATACAKTIR

Benim Ehl-i Beytimden bir şahıs (Hz. Mehdi (as)) bütün dünyaya hakim oluncaya kadar GÜNLER VE GECELER GİTMEZ. (En-Necmu’s Sakıb, Ukayli)

EĞER DÜNYADAN BİR GECE BİLE KALSA, ALLAH ONU UZATIR ve Ehl-i Beytimden birisini (Hz. Mehdi) melik kılardı. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 10)

DÜNYADA TEK BİR GÜN KALSA BİLE (KIYAMET KOPMADAN) ALLAH O GÜNÜ UZATACAK, adı adıma, babasının adı da babamın adına uygun EHL-İ BEYT’İMDEN MUTLAKA BİR KİMSE (Hz. Mehdi (as)) GELECEK…. (Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. cilt, s. 365)

39- İMAN EDENLERLE MÜNAFIKLARIN TAM OLARAK AÇIĞA ÇIKMASINDAN SONRA HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR EDER

Süleyman bin Bilâl der ki: “İmam Cafer-i Sadık babasından, o da dedesinden nakleder ki, Hz. Hüseyin şöyle buyurdu: Bir gün adamın biri Emirülmüminin Ali’nin yanına gelerek: “Ey Emirülmüminin! Bize şu Mehdi’nizden bahseder misin?” diye arzedince şöyle buyurdu: “GİTMESİ GEREKENLER GİDİP DE MÜMİNLER AZALDIĞINDA VE FİTNECİLER GİTTİĞİNDE İŞTE ORADA (YANİ UZAK BİR YERDE ZUHUR EDECEKTİR.)”
 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.250)

 

HALKIN BÜYÜK KISMININ BAŞTA ONU TANIYAMAMASI

40- HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İLK BAŞTA ONU TANIMAZ

Hz. İmam Hüseyin’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Hz. Mehdi (as) KIYAM ETTİĞİNDE HALK ONU TANIMAYACAKTIR…” (Ikd-üd Dürer, s. 41)

41- O HALKI ÇOK İYİ TANIR, AMA HALKIN ÇOĞU ONU TANIMAZ

AMA HÜCCET (HZ. MEHDİ (AS)) HALKI TANIR, HALK İSE ONU TANIYAMAZ. TIPKI YUSUF GİBİ. YUSUF HALKI TANIDIĞI HALDE ONLAR YUSUF’U İNKAR EDERLERDİ. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu: “Kullara yazıklar olsun, Resül onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 162)

42- HZ. MEHDİ (AS) HALKTAN BİR KİŞİ GİBİ DAVRANACAĞI İÇİN İLK BAŞTA TANINMAZ

İmam Sadık şöyle buyurmaktadır: Bu işin sahibinin (Hz. Mehdi (as)’ın), Yusuf (as)’a benzerliği bulunmaktadır. Çünkü Yusuf (as) kardeşlerini tanımıştı, ancak kardeşleri onu gördükleri zaman, KENDİNİ TANITINCAYA KADAR ONU TANIMAMIŞLARDI… HALBUKİ O [HZ. MEHDİ(AS)], ONLARIN ÇARŞILARINDA GİDER GELİR. TOPLANTILARINDA HALILARININ ÜZERİNE AYAK BASAR. Allah’ın izni ile kendini tanıtıncaya kadar onlar onu (Hz. Mehdi (as)’ı) tanımayacaklar. (Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi, cilt. 3)

43- İLK BAŞLARDA İNSANLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ HZ. MEHDİ (AS)’DAN UZAK DURACAKTIR

KOYUNLARIN ÇOBANLARINDAN KAÇMASI GİBİ İNSANLAR ONDAN (HZ. MEHDİ (AS)’DAN) KAÇACAKLARDIR… Daha sonra insanlar her yerde bir ıslahatçı aramaya başlarlar. Ancak ondan başka kendilerine yardım edecek birini bulamadıklarından, ona koşmaya başlarlar… (Bihar ul-Envar, cilt 52, S. 326)

 

ZAMANI GELDİĞİNDE TANINIR

44- HZ. MEHDİ (AS), ALLAH’IN İZİN VERDİĞİ BİR ZAMANDA TANINIR

Bizden olan hak üzere Kâim (Hz. Mehdi (as)) kıyam etmedikçe asla kıyamet kopmaz. BU DA ALLAH’IN İZİN VERDİĞİ BİR ZAMANDA OLACAKTIR. Ona uyan kurtulur, ondan geri kalan ise helak olur… (Bihar-ul Envar, cilt 51, s. 65; Isbat-ul Hüdat, cilt 6, s. 382)

…ALLAH DİLEDİĞİ ZAMANA KADAR ONU (HZ. MEHDİ (AS)’I) GÖZDEN UZAK TUTAR. DAHA SONRA ZUHUR EDER ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur. (Bihar-ul Envar, cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)

45- İNSANLARIN HZ. MEHDİ (AS) HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ İLK ÖNCE BİRBİRİNDEN FARKLI OLUR, FAKAT SONRA TÜM GÖRÜŞLER BİRLEŞİR

ZAMANIN SAHİBİ EL-MEHDİ (HZ. MEHDİ (AS)) HAKKINDA FARKLI GÖRÜŞLER BİRLEŞEREK TAKİP EDECEK, ÇEŞİTLİ ZİHİNLER ARASINDA BUNLAR BİRLEŞECEK, onun vesilesiyle en yakın dostlarınızın hakları sökülüp çıkartılacak, onun vesilesiyle düşmanlarınızın kötülüklerine karşı koyacak ve yeryüzünü onun vesilesiyle iyilik ve adaletle dolduracaksınız… (Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, Nashr Almas Yayınları, s. 343)

46- ZAMANI GELDİĞİ ZAMAN İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇEVRESİNDE TOPLANIRLAR

Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) ZAMANI ULAŞTIĞINDA… İNSANLAR SONBAHARIN BULUT PARÇALARI GİBİ ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) ETRAFINA TOPLANIR. (Nech-ül Belağa, İlginç Sözler-1)

47- HZ. MEHDİ (AS)’A YARDIMCI OLANLAR ONU ALAMETLERİNDEN TANIRLAR

Hz. Ali şöyle buyurur: “…ALLAH HZ. MEHDİ (AS)’IN YARDIMCILARINI KORUR, ONLARA NİŞANE VE ALAMETLERLE YARDIMCI OLUR ve onları yeryüzünün tüm insanlarına galip kılar.” (İsbat-ul Hudat, cilt 7, s. 49)

48- HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARA AZİZ VE SEVGİLİ OLDUĞUNDA ZUHUR EDER

Seleme b. Züfer şöyle der: .. “MEHDİ, İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CÂNİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI VE HİÇBİR GAİB ONUN KADAR AZİZ VE SEVGİLİ OLMADIĞI BİR ZAMANDA KIYAM EDECEKTİR.” (El-Havi, cilt 2, s.159)

Hz. Mehdi (as)’ın İsmi

49- PEYGAMBERİMİZ (SAV), HZ. MEHDİ (AS)’IN ADINI BİR HİKMETLE GİZLİ TUTMUŞTUR

Cabir, Ebu Cafer’den naklediyor, … iman edenlerin Prensi (Hz. Ali) dedi ki: “Benim sevgili ve yakın dostum (Peygamberimiz (sav)) dedi ki, YÜCE ALLAH ONU ORTAYA ÇIKARANA KADAR ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN ADINI KİMSEYE SÖYLEMEMEM İÇİN BENDEN SÖZ ALDI. ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) ADI, YÜCE ALLAH’IN ELÇİSİNE EMANET ETTİĞİ BİLGİLERDEN BİRİDİR. (İkmal al Din) (Gaybet, Allame Muhammed Bakır El-Meclisi, Ansariyan Yayınları, İran, 2007)

50- HZ. MEHDİ (AS)’IN İSMİ, PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN İSMİNE UYGUNDUR

Abdullah b. Ömer (ra)’dan rivayete göre; Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Benim Ehl-i Beyt’imden İSMİ, İSMİME UYGUN OLAN BİR KİŞİ (HZ. MEHDİ (AS)) bütün Araplar üzerine hakimiyet kuruncaya kadar dünya (yok olup) gitmez.”

Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile, BENİM EHL-İ BEYT’İMDEN İSMİ İSMİME UYGUN OLAN BİR KİŞİ (HZ. MEHDİ (AS)) GÖNDERİNCEYE KADAR ALLAH O GÜNÜ MUHAKKAK UZATIR… (Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Beyhaki ve Ebu Amr Ed-Dâni tahric etmişlerdir)

51- BABASININ İSMİ, PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN BABASININ İSMİNE UYGUNDUR

Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) ismi ismime, BABASININ İSMİ DE BABAMIN İSMİNE MUVAFIK OLACAKTIR… (Kıyamet Alametleri, Genişletilmiş 9. baskı, s.159-160)

52- PEYGAMBERİMİZ (SAV), BEN-İ ADNANİDİR, YANİ RESULULLAH (SAV)’İN SOYADI ADNAN’DIR

“İbn İshak’a göre İsmail’in, Hz. Muhammed (sav)’e kadar soyu şöyledir: Nabit, Yeşcub, Yarub, Teyrah, Nahor, Mukavvem, Uded, ADNAN. Peygamber (sav), Adnan’da durur ötesini anmazdı…”

Hz. Ali ise, Peygamberimiz (sav)’e “MUSTAFA ADNAN” olarak hitap ederdi:

Bundan dolayı iki isim sahibi oldum. Bir de künye ki daha önce hiç duymamıştım. Ebu Turab ki bana bu künyeyi vermişti: HÂDÎ OLAN MUSTAFA (ASM) ADNAN PEYGAMBERİ… (Ercuze)

53- HZ. MEHDİ (AS), İLK BAŞLARDA İSMİNİN YAYGINLAŞMASINDAN VE TANINMASINDAN KAÇINIR

Mufazzal bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık’ın huzurunda idim ve benimle birlikte başkaları da vardı. İmam bize şöyle buyurdu: “SAKIN HZ. MEHDİ (AS)’IN ADINI MEŞHUR ETMEYİN…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 174)

54- HZ. MEHDİ (AS)’IN BİR İSMİ DE “ARSLAN”DIR

Maveraünnehir’den bir şahıs (Hz. Mehdi (as)) çıkar, ONA EL-HÂRİS İBN-UL HARRAS** denir. (Ebu Davud, Mehdi 1, (2452)) Ravi: Hz. Hilal İbnu Amr (ra) (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî,cilt 5, s. 617) (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/410)

(** Haris aslan demektir. O zatın ismi ile aynı mânâdadır. Binaenaleyh hadîs kinayeli olarak o zattan bahsetmektedir.)

HZ. MEHDİ (AS)’IN BİR İSMİ DE “ARSLAN”DIR. (Ebu Davud, Mehdi 1, (2452))

55- HZ. MEHDİ (AS)’IN İSMİ PEYGAMBERLERE GELEN KUTSAL KİTAPLARDA GEÇER

Nuaym buyurdu ki: “BEN MEHDİ’Yİ PEYGAMBERLERİN SUHUFUNDA ŞÖYLE BULURUM: ‘Mehdi’nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur.'” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

PEYGAMBERLERE DAİR OLAN KİTAPLARDA, “Mehdi’nin işi zulüm ve kötülük değildir” şeklinde işaret edilmiştir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s.49)

56- HEM İSMİ HEM DE LAKABIYLA BİLİNECEKTİR

Mufaddıl dedi: “Ey Mevlam! Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru nasıldır?” (Sadık) dedi: “Ey Mufaddıl! AÇIĞA ÇIKMAK İÇİN ŞÜPHELİ ZUHUR EDER, NAMI YAYILIR, EMRİ BİLİNİR, İSMİYLE VE LAKABIYLA ANILIR, nesebi açıklanır, kabul eden ve etmeyen, tahkik edip yalanlayanların diline düşer ki; bahsedilen ispatlara uygun düşsün ve ona olan delillerimiz ispatlansın, SOYUNU, ADINI VE LAKABINI BELİRTTİK Kİ, İNSANLAR ADINI, SOYUNU VE LAKABINI BİLMİYORUZ DEMESİNLER…” (Bihar-ül Envar, 53. Cilt)

Hz. Mehdi (as)’ın Fiziksel Özellikleri

GENEL GÖRÜNÜMÜ

57- GÜZEL SİMALIDIR

Hz. İmam Hüseyin’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “… Zira o (HZ. MEHDİ (AS)) HALKA GÜZEL SİMALI BİRİ OLARAK GELECEKTİR…” (Ikd-üd Dürer, s. 41)

Humran bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır’a: “… (HZ. MEHDİ (AS)) YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (Yani yüzü güzeldir)…” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)

58- PEYGAMBERLER GİBİ AZAMETLİDİR

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ’b-ul Ahbar)’den nakleder ki şöyle dedi: “… Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), …. ALLAH PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) ONA DA VERECEKTİR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

59- GÖRÜNÜŞ OLARAK HZ. İSA (AS)’A BENZER

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ’b-ul Ahbar)’den nakleder ki şöyle dedi: “… Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), …Hayırda, GÖRÜNÜŞTE VE AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA (AS)’A BENZEYEN O’DUR. Allah peygamberlere verdiği (azameti) ona da verecektir…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

60- YÜZÜ NURLUDUR

Yüzü parlayan YILDIZ GİBİ NURLUDUR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.22)

GÜZEL YÜZLÜDÜR. YÜZÜNÜN NURLARI ONA AZAMET VERİR. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

61- ÇEHRESİ HUZUR VERİR

(Hz. Mehdi (as)’ın) GÜZELLİĞİ TEMİZ YÜZÜNDEN YÜKSELİR, SABAH MELTEMİ HUZUR VEREN ÇEHRESİNDEN YAYILIR. (Minanur Rahman, 2/237)

62- YÜZÜ GÖRKEMLİDİR

Resullulah (sav) buyurdu: “… Yüzü iffet nuruyla ve görkemle doludur. Görkemli bir lider görünüşü vardır…” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

63- İLERLEYEN YAŞLARINDA DA GENÇ GÖRÜNÜMLÜ OLACAKTIR

…Va’dedilmiş kaim (Hz. Mehdi (as)) İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE ZUHUR EDECEKTİR. (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)

Uzun ömürlü ve GENÇ YÜZLÜDÜR. Onu gören 40 yaş civarında bir erkek diye düşünür ve bir işareti de ALLAH’IN EMRİ GELİNCEYE KADAR YAŞLANMAYACAĞIDIR. (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. Cilt, s. 284)

Ve onun (HZ. MEHDİ (AS)’IN) İŞARETLERİNDEN BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELERİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMASIDIR. (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, s. 285)

64- GÖRÜNÜMÜYLE İSRAİLOĞULLARI’NA BENZER

Abdullah b. Harris şöyle der: “Hz. Mehdi (as) kırk yaşında iken kıyam edecek ve (görünüş bakımından) İSRAİLOĞULLARINA BENZEYECEKTİR.” (Kitab-ul Havi li’l Feteva, cilt 2, s. 135)

65- BEN-İ İSRAİL ENDAMINDADIR

Hz. Mehdi (as)’ın boyu, posu SANKİ BEN-İ İSRAİL RİCALİNDEDİR. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36, 29)

66- ORTA BOYLUDUR

Mehdi, ORTA BOYLU olacaktır. (Kıyamet Alametleri El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)

67- UZUN ÖMÜRLÜDÜR

UZUN ÖMÜRLÜ ve genç yüzlüdür…. (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. cilt, s. 284)

 

CİLDİNİN GÜZELLİĞİ

68- CİLDİ PARLAKTIR

Hz. Mehdi (as)’ın… CİLDİ ÇOK PARLAKTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 13, s. 243) (Farsçadan tercüme)

Hz. Mehdi (as)’ın yüzü ALTIN-BRONZ BİR METAL GİBİ PARLAR. ÖYLE PARLAK Kİ neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek. (Bihar-ül Envar, cilt 13, s. 263)

69- CİLT RENGİ, KIRMIZIYLA KARIŞIK BEYAZDIR

Rengi ARAB RENGİDİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır. Hz. Peygamber (sav)’in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi (as)’ın ten renginin de Peygamber Efendimiz (sav)’le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır:

Esmerden maksat BEMBEYAZ OLMAYIP AZ KIRMIZILIĞI ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri’nin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretleri’nin mübarek rengi, KIRMIZI İLE KARIŞIK NURANİ BEYAZ İDİ. (İbni Kesir, Semail-ür -Resul, s. 28)

Efendimiz (sav) beyaza pembe karışık renkte idi… (Hz. Ali (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, s. 519/4)

70- CİLT RENGİ KİMİ ZAMAN AÇIK KİMİ ZAMAN DAHA KOYUDUR

(Hz. Mehdi (as)’ın)… YÜZÜ BAZEN AÇIK RENK VE ALTIN GİBİ PARLAK, BAZEN DAHA KOYU RENK VE AY GİBİ PARLAKTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 13)

 

BURNUNUN GÜZELLİĞİ

71- BURNU ÇOK MUNTAZAMDIR

O, açık alınlı, KÜÇÜK BURUNLU… (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

İmam Ahme Ebu Ya’la, Semuyeh, Ziyaü’l-Makdisi el-Muhtare’de Ebu Said (ra)’dan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ehli beytimden saçı düzgün, alnı açık, BURNU MUNTAZAM BİR KİMSE (HZ. MEHDİ (AS)) …” (Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Peygamber (sav) Külliyatı, s. 202)

72- İNCE BURUNLUDUR

Onun alnı geniş, BURNU İSE İNCE OLACAKTIR. (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. cilt, s. 365)

73- BURNU KÜÇÜKTÜR

(Hz. Mehdi (as)’ın) BURNU KÜÇÜKTÜR… (Bihar-ül Envar, c ilt 13, s.?)

74- BURNUNDA ORTA BÖLÜMÜNDE, BELLİ BELİRSİZ ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTI VARDIR

(Hz. Mehdi (as)’ın) Burnu küçüktür ve tam KÖPRÜ BÖLÜMÜNDE ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTISI VARDIR. (Bihar-ül Envar, cilt 13)

 

ALNININ ÖZELLİKLERİ

75- ALNI PARLAKTIR

Ebu Said El-Hudri, Allah’ın Elçisi (sav)’den nakleder, “Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve Ehli Beytim’den… PARLAK ALINLI BİRİNİ (Hz. Mehdi (as)’ı) çıkartacak…” (İkdüd Dürer fi Ekber-i Muntazar, s. 101)

76- ALNI GENİŞTİR

(Hz. Mehdi (as)’ın)… ALNI GENİŞTİR… (Bihar-ül Envar, cilt 13, s?)

ONUN ALNI GENİŞ, burnu ise ince olacaktır. (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. Cilt, s. 365)

77- AÇIK ALINLIDIR

Mehdi bendendir… AÇIK ALINLIDIR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

O, AÇIK ALINLIDIR. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

78- ALNINDA BİR İZ (YARA İZİ) VARDIR

Humrân bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır’a şöyle arzettim: “… ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

79- ALNINDA HAFİF BİR İÇBÜKEYLİK VARDIR

(Hz. Mehdi (as)’ın) … alnı geniştir ve ALNINDA HAFİF İÇBÜKEYLİK VARDIR…. (Bihar-ül Envar, 13. Cilt)

 

YANAĞINDAKİ BENİN ÖZELLİKLERİ

80- YANAĞINDA BEN VARDIR

Yüzünde BİR BEN bulunacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

YANAĞINDA, İNCİYİ ANDIRAN, BİR YILDIZ GİBİ YÜZÜNÜ AYDINLATAN BİR İŞARET VARDIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)

81- BU BEN, AÇIK RENKLİ VE PARLAKTIR

Hz. Mehdi (as)’ın… YANAĞINDAKİ BENİ …YILDIZ GİBİ PARLAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243 (Farsça tercüme))

82- BENİ, HZ. MUSA (AS)’IN YANAĞINDAKİ BEN GİBİDİR

Hz. Mehdi (as)’ın.. YANAĞINDAKİ BENİ HZ. MUSA (AS)’DA OLDUĞU GİBİ dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır… (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

83- YANAĞINDAKİ BEN DIŞA ÇIKIKTIR

Hz. Mehdi (as)’ın.. YANAĞINDAKİ BENİ DIŞA ÇIKIKTIR…. (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

84- ÇEKİK GÖZLÜDÜR

Humrân bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır’a şöyle arzettim: “… Mehdi’nin GÖZLERİ ÇEKİKTİR…” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

85- YEŞİL GÖZLÜDÜR

O (HZ. MEHDİ (AS)) YEŞİL GÖZLÜ (EKHALU’L AYNEYNİ) … bir gençtir… (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628 77 93) s. 588-589)

O (HZ. MEHDİ) YEŞİL GÖZLÜ (AYNU’L HADRA), hilal kaşlı, kalkık burunlu, sık sakallı, sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77, 93)

86- KAŞLARI KAVİSLİDİR

Kaşı KAVİSLİDİR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

O (HZ. MEHDİ) yeşil gözlü (aynu’l hadra’), HİLAL KAŞLI, kalkık burunlu, sık sakallı, sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77, 93)

87- İKİ KAŞININ ARASINDA TEK ÇİZGİ HALİNDE, KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR

Hz. Mehdi (as)’ın … İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR… (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

SAÇININ VE SAKALININ GÜZEL ÖZELLİKLERİ

88- SAÇI GÜRDÜR

(HZ. MEHDİ (AS)’IN) SAÇI SIKTIR… (Bihar-ül Envar, cilt 13)

89- SAÇI SİYAHTIR

SİYAH SAÇLIDIR… (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

90- SAÇLARI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKER

O (HZ. MEHDİ (AS)) … GÜZEL SAÇLIDIR… (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)

… O (HZ. MEHDİ (AS))… GÜZEL SAÇLI… bir gençtir. (Simt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)

91- SAÇLARI KULAĞININ ÜSTÜNDE KIVRILIR

Resullulah (sav) buyurdu: “…Saçları kulağının üzerinde kıvrılır…” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

92- SAKALI SIKTIR

Sakalı SIKTIR. (Kıyamet Alametleri, s.163)

Sakalı BOL VE SIK olacaktır. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.23)

93- SAKALI SİYAHTIR

SİYAH SAKALLIDIR. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

94- SAKALI CEZM EDİLMİŞ, YANİ DÜZELTİLMİŞTİR

… (Hz. Mehdi (as)) …MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP),… Bir adam ki, ona Şuayb bin Salih denilir. … (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü’l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

Bu hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)’a Şuayb bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam alimi Heytemi Hazretleri, Hz. Mehdi (as) için kullanılan Şuayb kelimesinin şubecik anlamında kullanıldığını ifade etmiş, bu ifade ile Hz. Mehdi (as)’ın çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine Bin Salih ifadesiyle de Hz. Mehdi (as)’ın babasının da salih bir insan olduğuna dikkat çekildiğini açıklamıştır.

95- SAKALI YANLARDA DAHA AZDIR

… (Hz. Mehdi (as))…, KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)… (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü’l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi, s.41)

O … (Hz. Mehdi (as))… SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628, 77, 93) s. 588-589)

Birçok hadiste Hz. Mehdi (as)’ın sakallı olacağını haber veren Peygamberimiz (sav) bu hadisinde de bu sakalın şekliyle ilgili detaylar bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)’ın sakal cinsinin ince yapılı olduğunu, şekil olarak da yanlardan az yani ince olarak inen, aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğunu ifade etmiştir.

96- HZ. MEHDİ (AS)’IN SAKALI HAFİF OLUP SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI İSE UZUN OLACAKTIR … (Hz. Mehdi (as)) orta boylu, esmer, MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)… Bir şahıs ki, ona şuayb bin salih denilir… (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü’l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41) Hadisteki “meczum” yani “cezm edilmiş, yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal” ifadesiyle Hz. Mehdi (as)’ın sakal şekli; ayrıca kevsec ifadesiyle de sakalının hem yanlardan ince olarak inen hem de ince tüylü bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hadisteki kevsec ifadesiyle Hz. Mehdi (a.s.)’ın sakalının sert sakal şeklinde değil aynı Peygamberimiz (sav)’de de olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde olduğu da anlaşılmaktadır.

BÜTÜN VÜCUDU GENİŞTİR

97- GENİŞ VÜCUTLUDUR

İRİ GÖVDELİ… (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

O (Hz. Mehdi (as)), alnı açık… KARNI BÜYÜK, iki uyluk arası açık…(Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

İKİ UYLUK ARASI AÇIK… (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

98- OMUZLARI GENİŞTİR

(Hz. Mehdi (as)’ın) OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, İRİ… İKİ OMUZUNUN ARASI GENİŞTİR. (Bihar, Cilt 13, Sayfa 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-i Melahim-i Fiten Cilt :1 Sayfa:203-214 ve Cilt:3 Sayfa 76-80)

99- OMUZLARI HEYBETLİDİR

Resullulah (sav) buyurdu: “İnce ve güzel bir burnu vardır. Alnı geniş ve parlaktır; omuzları bir kaya kadar sağlamdır…” ((İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

100- UYLUKLARI GENİŞTİR

Ahir zamanda soyumdan bir kişi (Hz. Mehdi (as)) çıkacak, … Açık ve geniş karınlı olacak, UYLUK KEMİKLERİ GENİŞ… belirgin olacaktır… (İmam Mehdi’nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el-Kureyşi)

101- KARNI GENİŞTİR

O (Hz. Mehdi (as)) … KARNI BÜYÜK, iki uyluk arası açık… (Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

102- BAŞI BÜYÜKTÜR

O (Hz. Mehdi (as)) ve GENİŞ YÜZLÜ bir gençtir. (Simt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)

Hz. Mehdi ben(im neslim)dendir. ALNI GENİŞ VE AÇIKTIR. (İmam Şarani “Ölüm – Kıyamet – Ahiret ve Ahir zaman Alametleri”, Bedir Yayınevi, s. 432-448)

Hadislerden de anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi (as)’n alnı ve yüzü geniştir, dolayısıyla büyük bir başa sahiptir.

VÜCUDUNDAKİ BELİRLEYİCİ BEN VE İZLER

103- VÜCUDUNDA, PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İNKİLERLE AYNI RENKTE OLAN İKİ BEN VARDIR

Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir Hazretleri cetleri yoluyla, Ehli Beytin lideri, Hazretleri, Müminlerin Emiri’nin minberden söylediklerini nakletmiştir, “Ahir zamanda soyumdan bir kişi (Hz. Mehdi (as)) çıkacak,… PEYGAMBERİN RENGİNDE İKİ ET BENİ BULUNACAK. O (Hz. Mehdi (as)) yükselecek.” (İmam Mehdi’nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el- Kureyşi)

104- SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİR İZ VARDIR

(Mehdi (as)’ın) SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİR İZ VARDIR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)

105- SAĞ BACAĞINDAKİ İZ BEDEN RENGİNDEN FARKLIDIR

(Hz. Mehdi (as)’ın)… sağ bacağında BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ bulunmaktadır. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 s.154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 s.376 ve Bihar, Cilt:52, s. 322)

106- SAĞ UYLUĞUNDA BİR BEN VARDIR

Hazreti Ali, İmam Mehdi (as)’dan şu sözlerle bahseder: “… SAĞ UYLUĞUNDA BİR BEN VARDIR.” (Yenabi-ül Mevedde, s. 423)

107- SIRTINDA BİR BEN VARDIR

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: “… İKİ KÜREK KEMİĞİNİN ARASINDA BİR BEN VARDIR….” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

108- SOL KÜREK KEMİĞİNİN ALT TARAFINDA YAPRAK ŞEKLİNDE BİR BEN VARDIR

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: “… SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDA BİR YAPRAK VARDIR, tıpkı mersin yaprağı gibi.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

109- OMUZUNDA NÜBÜVVET MÜHRÜ VARDIR

Mehdi (as)’ın omuzunda PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’DEKİ NÜBÜVVET MÜHRÜ bulunacaktır. (El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)

Omuzunda PEYGAMBER (SAV)’İN NİŞANI vardır. (Kıyamet Alametleri, s.163)

110- ALNINDA İZ VARDIR

Humran bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır’a: “… ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben…” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252-253)

BEDENİ GÜCÜ

111- HEYBETLİ BİR ŞAHISTIR

(Hz. Mehdi (as)) HEYBETLİ BİR ŞAHISTIR. (İkdud dürer)

Hz. Mehdi (as) sanki BENİ İSRAİL’DEN BİR ŞAHISTIR. (Tavrı onlara benzer, yani HEYBETLİ VE ACAR.) (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)

112- BEDENİ ÇOK GÜÇLÜDÜR

…Va’dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi (as)) O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA DA EL UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR… (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)

113- SESİ ÇOK GÜÇLÜDÜR

…Va’dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi (as) O kadar güçlüdür ki; … DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR. … (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat,cilt 6, s. 19)

114- SESİ NEFES KESİCİDİR

Resullulah (sav) buyurdu: “Görkemli bir lider görünüşü vardır, bakışları farklıdır, SESİ GÜÇLÜ VE NEFES KESİCİDİR.” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

KEMİK YAPISI

115- KEMİK YAPISI GENÇTİR

(Hz. Mehdi (as)’ın) OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, … (Bihar, Cilt 13, Sayfa 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-i Melahim-i Fiten Cilt :1 Sayfa:203-214 ve Cilt:3 Sayfa 76-80)

116- UYLUKLARININ ARASI AÇIKTIR

(Hz. Mehdi),… karnı büyük, İKİ UYLUK ARASI AÇIK… (Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)

İKİ UYLUK ARASI AÇIK… (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

117- DİZ KAPAKLARI ÖNE ÇIKIKTIR

(HZ. MEHDİ (AS)’IN) İKİ DİZ KAPAĞI DA ÖNE ÇIKIKTIR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)

118- BACAK YAPISI TÜM VÜCUDU GİBİ GENİŞ YAPILI OLACAKTIR

(HAZRETİN) (HZ. MEHDİ (AS)’IN) BACAKLARI GENİŞ, İRİCE VE SAĞ BACAĞINDA BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ BULUNMAKTADIR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)

DİĞER BAZI VÜCUT ÖZELLİKLERİ

119- BAKIŞLARI ETKİLEYİCİDİR

Resullulah (sav) buyurdu: “Görkemli bir lider görünüşü vardır, BAKIŞLARI FARKLIDIR, sesi güçlü ve nefes kesicidir.” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

120- HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİPTİR

Abdülvâhid b. Abdullah; Ahmed b. Muhammed b. Rabâh ez-Zührî, Ahmed b. Ali el-Himeyrî, Hasan b. Eyyûb, Abdülkerim b. Amr el-Amr el-Has’amî, İshak b. Cerîr ve Hucr b. Zâide aracılığıyla Humrân b. A’yan’dan rivayet eder:

Ebû Cafer [Muhammed Bâkır]’a sordum: “El-Kâim [Mehdi aleyhisselâm] sen misin? “Ben Rasulullah’ın [sav] evladı ve kanından bir kimseyim. Allah istediğini yapandır.” diye buyurdu. Sorumu yineleyince şöyle dedi: “Nereye varmak istediğini biliyorum. Senin sahibin, geniş karınlıdır VE HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİPTİR.” (Muhammed b. İbrahim Nu’mânî, Kitâbü’l-Gaybe (Tahran, 1397), s.216. [İSAM demirbaş no: 016351])

121- YANAKLARI DAHA AZ DOLGUNDUR

Resullulah (sav) buyurdu: “…YANAKLARI DAHA AZ DOLGUN GÖZÜKÜR ve (uykusuz kaldığından dolayı) bazen solgundur…” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

122- DİŞLERİ GÜZEL VE PARLAKTIR

DİŞLERİ PARLAK olacaktır. (Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

… (Hz. Mehdi (as)’ın) ÖN DİŞLERİ PARLAKTIR… (Yenabi-ül Mevedde, s. 423)

123- YÜRÜYÜŞÜ

… Bir özelliği de YÜRÜRKEN UYLUKLARININ AÇIK VE BİRBİRİNDEN UZAK OLMASIDIR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 32)

124- KONUŞURKEN KİMİ ZAMAN DİLİNDE AĞIRLIK OLUŞUR

DİLİNDE AĞIRLIK VARDIR…. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, s.174)

…YAVAŞ VE AĞIR KONUŞTUĞU ZAMAN sağ elini sol dizine vurur… (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, s.174)

125- KONUŞMALARINDA VURGU YAPMAK İÇİN SAĞ ELİNİ KULLANIR

…Yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR… (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, s.174)

126- UZUN ÖMÜRLÜDÜR

Ebu Said’den: Hasan b. Ali şöyle buyurdu: “… ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) GAYBETİNDE ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZATACAK … ve bu, Allah’ın her şeye Kadir olduğunun bilinmesi içindir.” (Kemal-ud Din, cilt 1, s. 315)

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkacağı Dönemin Genel Özellikleri

127- GERÇEK MÜMİNLER SAYICA ÇOK AZDIR

İnsanlara bir zaman gelir ki CAMİLERİNDE TOPLANIP NAMAZ KILARLAR. FAKAT ARALARINDA MÜMİN BULUNMAZ. (Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 19)

128- O ZAMANDA FİTNELER ÇOĞALIR

Kıyamet yaklaştığı zaman ve MÜMİNLERİN KALBİ; ÖLÜM, AÇLIK, FİTNELER, SÜNNETLERİN KAYBOLMASI, BİD’ATLERİN ORTAYA ÇIKMASI, EMRİ BİL MARUF VE NEHYİ ANIL MÜNKER (İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN MENETME) İMKANLARININ KAYBOLMASI GİBİ SEBEPLERLE ZAYIFLADIĞI ZAMAN benim evlatlarımdan Hz. Mehdi (as) ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder…” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

MAĞRİB’DE (BATIDA) KARIŞIKLIKLAR, FİTNELER VE KORKU OLACAK… FİTNELER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.440)

129- İSTİSNASIZ HER YERE ULAŞAN FİTNELER GÖRÜLÜR

HİÇBİR TARAFIN ONDAN MAHFUZ KALMAYACAĞI BİR FİTNE ZUHUR EDECEK… ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: “Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi’dir” demesine kadar devam edecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

130- FİTNELER SÜRATLE YAYILIR

Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu FİTNE KALDIĞI YERDEN HEMEN BAŞKA BİR TARAFA YAYILACAK… (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)

131- FİTNELER HİÇ DURULMAZ

Şu muhakkak ki (BİRBİRİNİ TAKİP EDEN) BİRTAKIM FİTNELER OLACAKTIR. SONRA TEKRAR FİTNELER OLACAKTIR. SONRA YİNE FİTNELER OLACAKTIR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 375, no. 684)

132- İNSANLARI İMANDAN UZAKLAŞTIRAN FİTNELER OLUR

Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar olacaktır. BU KARIŞIKLIKLAR İÇİNDE KİŞİ MÜMİN OLARAK SABAHLAYIP KAFİR OLARAK AKŞAMLAYACAK, MÜMİN OLARAK AKŞAMLAYIP KAFİR OLARAK SABAHLAYACAKTIR. (Kur’an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s. 155)

Kıyamet önü sıra KARANLIK GECELER GİBİ FİTNELER VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)

133- İNSANLARIN FİTNELERDEN BIKTIĞI BİR DÖNEMDE ÇIKAR

Seleme b. Züfer şöyle der: “… MEHDİ, İNSANLARIN KÖTÜLÜK CÂNİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI ve hiçbir gaib onun kadar aziz ve sevgili olmadığı bir zamanda kıyam edecektir.” (El-Havi, cilt 2, s.159)

134- SİSTEMLER DEĞİŞİR, ZALİM REJİMLER YIKILIR

Zamanın İNKİTAA UĞRADIĞI (SİSTEMLERİN DEĞİŞTİĞİ) BİR DÖNEMDE Hz. Mehdi (as) denen bir şahıs gelecek… (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

135- HERKESİN KURTARICI İSTEDİĞİ BİR ZAMANDA ÇIKAR

Cafer Sadık şöyle buyuruyor: “HALK HER YERDE (KURTARICI) ARAMAYA KOYULUR. ONDAN BAŞKASINI BULAMAYINCA YİNE ONA (HZ. MEHDİ (AS)’A) DOĞRU KOŞARLAR.” (Bihar-ül Envar,cilt 52, s. 326)

136- O DÖNEMDE MÜSLÜMANLARIN MANEVİ LİDERİ YOKTUR

Ebu Said Peygamber’in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Ahir zamanda sultanlar tarafından ümmetime şiddetli bir bela gelecektir. Öyle bir bela ki, ondan daha şiddetlisi duyulmamıştır. Öyle ki, geniş yeryüzü onlara dar gelecek ve zulümle dolacaktır. MÜMİNLER BU ZULÜMDEN KURTULMAK İÇİN BİR SIĞINAK VE BİR KURTARICI BULAMAYACAKLAR…” (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, cilt 2, s. 177)

ONUN ÇIKACAĞI YIL, İNSANLAR HACCA, BAŞLARINDA BİR EMİR (Müslümanların manevi lideri) BULUNMADAN GİDECEKLER… (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, s. 168-169)

137- O DÖNEMDE HARAMLAR HELAL SAYILIR

… BUNDAN SONRA BÜTÜN HARAMLARIN HELAL SAYILACAĞI BİR FİTNE GELİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

138- SAVAŞLAR VE ANARŞİ ÇOK OLUR

DÜNYA HERC-Ü MERC İÇİNDE KALDIĞINDA, fitneler zuhur ettiğinde, YOLLAR KESİLDİĞİNDE, bazıları bazılarına HÜCUM ETTİĞİNDE… (Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

“Herc-ü merc” kelimesinin sözlüklerdeki karşılığı “darmadağınıklık, karmakarışıklık” anlamlarıdır.

139- İMANA VE AHLAKA DEĞİL, PARAYA SAYGI DUYULUR

… PARALARI İÇİN ZENGİNLERİN SAYGI GÖRMESİ… (Kıyamet Alametleri, s. 146)

140- SAMİMİ İMAN EDENLERİN SAYISI AZALIR

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam’ın yalnız ismi, Kuran’ın ise resmi kalacak. MESCİDLER DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ İLE MAMUR, FAKAT İÇLERİ HİDAYETTEN MAHRUM OLACAK… (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 54)

İNSANLAR MESCİDLERLE BİRBİRİNE KARŞI ÖVÜNMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Nesai)

141- KURAN AHLAKINI YAŞAYANLAR ÇOK AZ OLUR

Resulullah Efendimiz (sav) hadis-i şeriflerinde buyururlar ki: “ÜMMETİM ÜZERİNE ÖYLE BİR ZAMAN GELECEKTİR Kİ İSLAM’IN YALNIZ İSMİ, İMANIN RESMİ, KURAN’DAN İSE HARF VE HURUFAT KALACAK…” (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 50)

142- DÜNYA GENELİNDE ZALİM YÖNETİCİLER HAKİM OLUR

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki YÖNETİCİLERİ ZALİM, alimleri tamahkar ve takvasız olacaktır…” (Bihar’ul-Envar,cilt 23, s. 22)

143- BİR ÇOK ÜLKEDE ZALİM LİDERLERİ DİĞER ZALİM LİDERLER TAKİP EDER

Şeyh Tusi’nin El-Emali kitabında: “BİR ÖNCEKİNDEN DAHA KÖTÜ OLMAYAN YENİ BİR YIL GELMEZ VE HER GELEN YÖNETİCİ DE BİR ÖNCEKİNDEN KÖTÜ OLUR… Bu durum insanlar fesat ve adaletsizlik içinde doğana kadar ve fesat ve haksızlık dışında bir şey bilmeyene kadar devam edecektir.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, sf. 120)

144- TİCARET HAYATI GÜVENSİZ OLUR

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki … TACİRLERİ FAİZCİ, AYIPLARI GİZLEMELERİ SADECE ALIŞVERİŞTE OLACAKTIR…” (Bihar’ul-Envar, cilt 23, s. 22)

145- HARAMLAR ALENEN İŞLENİR HALE GELİR

KÜFÜR HER YANI İSTİLA EDİP HÜKMÜ CEMİYET İÇİNDE AŞİKARE İŞLENMEDİKÇE Hz. Mehdi (as) zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise… küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir. (Mektubat-ı Rabbani, 2-259)

146- OKUR YAZARLAR ÇOĞALIR

KIYAMETİN YAKLAŞMASINA DOĞRU… OKUR-YAZAR ÇOĞALIR. (Müslim, Ahmed bin Hanbel; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 98; Ramuz-El Ehadis, 1/121)

147- BÜYÜK OLAYLAR VE HAYRET VERİCİ ŞEYLER MEYDANA GELİR

Onun zamanında NİCE HAYRET VEREN HALLER ZUHUR EDECEKTİR (meydana gelecektir). (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

148- ALLAH’IN VARLIĞINI İNKAR EDEN MATERYALİST VE DARWINİST FELSEFE YAYGINLAŞIR

BİSMİLLAH HARFLERİNİN DEĞERİ KAYBETTİRİLDİĞİ ZAMAN Mehdi (as) zuhur eder. (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, s. 29)

149- BAZI İNSANLARIN SURETLERİNDE BOZULMA VE ÇİRKİNLEŞME OLUR

Hz. Aişe (ra)’dan: “BU ÜMMETİN SONUNDA, hasf (yere batma), MESH (SURET DEĞİŞMESİ)… olacaktır…” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)

Ahir zamanda yere batma, taş yağma zuhur edecek ve İNSAN KILIĞINDAN ÇIKMA OLACAKTIR. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)

150- EVRİM İLE MAYMUNLA ORTAK ATADAN GELDİKLERİNE İNANAN BAZI İNSANLAR, MAYMUN VE DOMUZ KARAKTERİNDE OLACAKLARDIR

Muhammed (sav)’in nefsi yed-i kudretinde olana kasem (yemin) ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR CEMAAT … SABAHLEYİN KALKTIKLARINDA DOMUZ VE MAYMUN SÛRETİNDE KALKACAKLARDIR… (Hz. Ubade RA) (Kıyamet Alametleri, Râmûz el-Ehàdîs’ten Dersler, 459/2)

Nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR KISIM İNSANLAR… BİRER MAYMUN VE HINZIR (DOMUZ) HALİNE DÖNECEKLER. (Râmûzu’l-Ehadîs, Hadîs no: 5711)

151- HAC FARZI ALLAH’IN RIZASI DIŞINDA AMAÇLARLA YAPILIR HALE GELİR

İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki ZENGİNLER TENEZZÜH (SEYAHAT) İÇİN, ORTA HALLİLER TİCARET İÇİN, ONLARIN KURRALARI (ALİMLERİ) RİYA VE GÖSTERİŞ İÇİN, FAKİRLERİ İSE DİLENMEK İÇİN HAC EDERLER. (Ramuz-El Ehadis, 503/8)

152- İHTİLALLER ÇOK OLUR

… (O sırada) fitneler, karışıklıklar, İHTİLALLER ÇOK OLUR DA İNSANLAR BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRÜRLER… (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 482, no. 901; Kitabü’n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)

153- DÜNYAYI KARIŞIKLIK VE KARGAŞA KAPLAR

DÜNYA HERC-Ü MERC İÇİNDE KALDIĞINDA, FİTNELER ZUHUR ETTİĞİNDE, YOLLAR KESİLDİĞİNDE, BAZILARI BAZISINA HÜCUM ETTİĞİNDE, BÜYÜK KÜÇÜĞE MERHAMET ETMEDİĞİ, BÜYÜĞE VAKARLI DAVRANMADIĞINDA Allah, bu sırada onlardan adavetin (düşmanlığın) kökünü kazıyarak dalalet (iman ve İslamiyet’ten ayrılmak, sapkınlık) kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tutuğum gibi, ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini (Mehdi) gönderecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.12)

154- YAYGIN KATLİAMLAR OLUR

Hz. Mehdi (as)’dan önce, YAYGIN KATLİAMLARIN VUKU BULACAĞI BÜYÜK BİR FİTNE GÖRÜLECEKTİR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

155- FAKİRLİK ARTAR

FAKİRLER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

156- AÇLIK ARTAR

AÇLIK VE HAYAT PAHALILIĞI ALABİLDİĞİNE YAYILACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440)

157- EKONOMİK DURUM KÖTÜLEŞİR

(Hz. Mehdi (as)’ın zuhurundan önce) PİYASANIN DURGUN OLMASI, KAZANÇLARIN AZALMASI olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 148)

Herkesin AZ KAZANÇTAN YAKINMASI, paraları için zenginlerin saygı görmesi olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

158- MALIN DEĞERİ KALMAYACAK

İnsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani işleri iyi gidecek, 97 veya 99. senede MÜLKLERİ ZAİL OLACAK… (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)

159- ALLAH’TAN BAŞKA, SAHTE İLAHLAR EDİNİLİR (Allah’ı tenzih ederiz)

LAT-UZZA’YA YENİDEN ALLAH’TAN BAŞKA İLAH EDİNİLEREK TAPILMADIKÇA kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s.281)

160- ALLAH AÇIKÇA İNKAR EDİLİR (Allah’ı tenzih ederiz)

ALLAH APAÇIK İNKAR EDİLİR HALE GELMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 85; Kitabül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27)

161- İNSANLARIN BİRBİRLERİNE GÜVENMEDİKLERİ, ADETA BİRBİRİNDEN KAÇAR HALE GELDİKLERİ BİR ORTAM OLUŞUR

“Ey Allah’ın Resulü, Ahlas fitnesi nedir?” “KAÇIŞMAK -YANİ İNSANLAR ARASINDAKİ AŞIRI DÜŞMANLIKLARDAN DOLAYI BİRBİRLERİNE GÜVENEMEDİKLERİ İÇİN BİRBİRLERİNDEN KAÇIŞMALARI- ve insanların mallarının yağma edilmesidir,” buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 386, no.714)

162- TOPLUMDA BÜYÜK KARGAŞA VE FİTNELER BAŞ GÖSTERİR

…SONRA FİTNE DOĞACAK VE BELALAR İNECEK, KAVMİYETÇİLİK TAASSUBU DİRİLECEK, HALK DİNİNDE YOLUNU KAYBEDECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 163)

MÜSLÜMANLARIN DURUMU

163- MÜSLÜMANLAR BASKI GÖRÜR

Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelir, öyle ki YERLER MÜSLÜMANLARA DAR GELİR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

164- MÜSLÜMANLAR ARASINDA SAVAŞLAR OLUR

Evet nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, SİZ O FİTNE ZAMANINDA YÜKSELİP BİRBİRİNİZİN BOYUNLARINI BURAN YILANLAR HALİNE DÖNECEKSİNİZ, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 368, no. 672)

İKİ BÜYÜK İSLAM ORDUSU BİRBİRLERİYLE HARP ETMEDİKÇE kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454, no.831)

165- BAZI MÜSLÜMANLAR BİRBİRLERİNİ TEKFİR EDER (İNKARCI İLAN EDER), LANET OKURLAR

Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn’in şöyle buyurduğunu duydum: “SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE VE BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA beklediğiniz (Hz. Mehdi (as)’nin zuhuru) vuku bulmayacaktır. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayır yoktur. Buyurdu ki: “Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim’imiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDECEK (ZUHUR EDECEK) VE BUNLARIN HEPSİNİ ORTADAN KALDIRACAKTIR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 240)

166- İSLAM DÜNYASININ BİR KISMI KURAN AHLAKINDAN UZAKLAŞIR

Beni Hak ile baas eden Allah’a yemin ederim ki, benden sonra ümmetimin içinde fetret devri olacak. O devirde HERKES HELALİ ARAMADAN MAL TALEBİNDE BULUNACAK, KANLAR AKITILACAK VE ŞİİR KURAN’A BEDEL TUTULACAK. (Deylemi; Geleceğin Tarihi I, s.50)

167- BAZI İNSANLAR İMANLARINI MUHAFAZA EDEMEZLER

Hz. Enes (ra) anlatıyor; Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O VAKİT) KİŞİ MÜMİN OLARAK SABAHA ERER DE KAFİR OLARAK AKŞAMA KAVUŞUR. MÜMİN OLARAK AKŞAMA ERER, KAFİR OLARAK SABAHA KAVUŞUR. BİRÇOK KİMSELER AZICIK BİR DÜNYALIK MUKABİLİNDE DİNLERİNİ SATARLAR.” (Tirmizi, Fiten 30, (2196))

168- ÖYLE ZORLU BİR ORTAM OLUR Kİ BİR SAMİMİ MÜMİN ELLİ KİŞİNİN SEVABINI KAZANIR

Ebu Ümeyye eş-Şa’bânî anlatıyor: “…Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahede edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O GÜNLER AVUÇTA ATEŞ TUTMAK GİBİ (SIKINTILI)DIR. O GÜNLERDE, SİZİN KADAR AMEL YAPABİLEN BİR KİMSEYE ELLİ KİŞİNİN ECRİ VERİLECEKTİR.” (Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (401)

169- BİRÇOK İNSAN ALLAH’IN VE AHİRETİN VARLIĞINDAN GAFİLDİR

DÜNYA HALKI, UYUDUKLARI HALDE YÜRÜTÜLEN KERVAN EHLİNE BENZER. (Nech-ül Belağa, Hikmetli Sözler, s. 64)

170- KURAN AYETLERİ GEREĞİ GİBİ DÜŞÜNÜLMEZ

Peygamber (sav) şöyle dedi: “İlim insanlardan alınacak.” Ziyad şöyle dedi: “EY ALLAH’IN RESULÜ, BİZ KURAN’I OKUDUK VE OKUYORUZ, HANIMLARIMIZA VE ÇOCUKLARIMIZA DA OKUTUYORUZ. BU İLİM BİZDEN NASIL ALINACAK?” PEYGAMBER ŞÖYLE BUYURDU: “YAHUDİLERİN TEVRAT’I VE HIRİSTİYANLARIN İNCİL’İ HAKKINDA BİLGİN YOK MUDUR? ONLAR O KADAR TEVRAT VE İNCİL OKUDULAR, HANİ ONLARDA BUNDAN BİRŞEY KALDI MI?” (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 483)

171- BAZI MÜSLÜMANLAR, MÜSLÜMAN OLMAYANLARA ÖZENİR

(Ahir zamanda) SİZDEN ÖNCEKİ MİLLETLERİ KARIŞ KARIŞ, ARŞIN ARŞIN İZLEYECEKSİNİZ, HATTA ONLAR KERTENKELE DELİĞİNE GİRSELER, SİZ DE PEŞLERİNDEN GİRECEKSİNİZ. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

172- İSLAM AHLAKINDAN UZAK BİR HAYATIN PROPAGANDASINI YAPAN, İNSANLARI AHLAKDIŞI BİR HAYATA TEŞVİK EDEN KİMSELER ORTAYA ÇIKAR

“O DEVİRDE HALKI CEHENNEM KAPILARINA ÇAĞIRACAK OLAN BİRTAKIM DAVETÇİLER (PROPAGANDACI ÇIĞIRTKANLAR) OLACAKTIR. HER KİM O ÇIĞIRTKANLARIN DAVETİNE İCABET EDERSE ONU CEHENNEME ATACAKLAR.” “Ya Resulullah, o davetçiler zümresinin vasıflarını bize beyan etseniz.” “Peki edeyim, onlar bizim milletimizden olup bizim dilimizle konuşan bir zümredir” buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 382, no. 698)

173- BAZI DİN ADAMLARININ DAHİ AHLAKI BOZULUR

AHİR ZAMANDA KURT OKUYUCULAR OLACAK. KİM O ZAMANA YETİŞİRSE, ŞERLERİNDEN ALLAH’A SIĞINSIN. Onlar çok kirli insanlardır. Riyakarlık (ikiyüzlülük) hakim olacak, riya (ikiyüzlülük) ve gösterişten utanılmayacak. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

174- ÇOĞUNLUK NAMAZ KILMAZ, İSLAM’DA ŞARABIN HARAM KILINDIĞI BİLİNMEZ

Hz. Huzeyfe’nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:”Ey Huzeyfe! O günde (Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde) onlar ridde (dinden çıkmak) üzere olacaklardır. ŞARABIN HELAL OLDUĞUNU ZANNEDECEKLER VE NAMAZ DA KILMAYACAKLARDIR.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal)

175- “İYİLİĞİ EMRETME, KÖTÜLÜKTEN MEN ETME” İBADETİ TERK EDİLİR

İYİLİK TERK EDİLİP EMREDİLMEDİĞİNDE, KÖTÜLÜK İŞLENİP ALIKONULMADIĞINDA kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

176- KURAN AHLAKI TERK EDİLİR

İnsanlara bir zaman gelir ki KURAN-I KERİM BİR VADİDE, İNSANLAR BAŞKA BİR VADİDE OLURLAR. (Hakim, Tirmizi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s.25)

177- KİŞİSEL MENFAATLER İSLAM VE MUKADDESATIN MENFAATLERİNE TERCİH EDİLİR

Ma’rufa sarılın, münkerden de kaçının! NE ZAMAN UYULAN BİR CİMRİLİK, TAKİP EDİLEN BİR HEVA, (DİNE, AHİRETE) TERCİH EDİLEN DÜNYALIK GÖRÜR, REY SAHİPLERİNİN (MÜÇTEHİTLERİ DİNLEMEDEN) KENDİ GÖRÜŞLERİNİ BEĞENDİKLERİNİ MÜŞAHEDE EDERSEN, O ZAMAN KENDİNE BAK. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir. (Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (4014))

178- DİNİ DEĞERLERİ GÖSTERİŞ YAPMAK İÇİN KULLANANLAR OLUR

Ümmetimin son zamanlarında MESCİTLERİNİ SÜSLEYİP KALPLERİNİ HARAP BIRAKAN, ELBİSESİNİ SAKINIP KORUDUĞU KADAR DİNİNİ SAKINIP KORUMAYAN, DÜNYA İŞLERİNİN YOLUNDA GİTMESİ UĞRUNDA DİNİNİ VASITA YAPMAĞA ALDIRIŞ ETMEYEN birtakım insanlar türeyecektir. (Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 27)

179 DİNEN YASAK OLANLARI YAPANLAR MÜSLÜMANLARA GALİP OLUR

Mescidlerin içinde FISK-U FÜCUR EHLİNİN (ALLAH’A İSYAN İÇİNDE OLANLAR, GÜNAH İŞLEYENLER) SESLERİNİN YÜKSELMESİ, DİNEN YASAK OLAN ŞEYLERİ İŞLEYENLERİN, DİNİN EMRETTİKLERİNİ YERİNE GETİREN SAMİMİ MÜMİNLER ÜZERİNE GALİP OLUP ONLARA TAHAKKÜM ETMELERİDİR, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 450, no. 828)

180- SAHTE MESİHLER VE MEHDİLER ORTAYA ÇIKAR

Her biri Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden OTUZA YAKIN YALANCI GÖNDERİLMEDİKÇE kıyamet kopmayacaktır. (Tirmizi, Fiten: 43; Ebu Davud, Melahim: 16)

181- ALLAH MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNDEN SIKINTILARI MEHDİ (AS) VESİLESİYLE KALDIRACAKTIR

Allah Konstantiniyye’yi (İstanbul’u) çok sevdiği dostlarının ehline fethedecek… ONLARDAN HASTALIĞI VE ÜZÜNTÜYÜ KALDIRACAK. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 181)

TOPLUMSAL YAPIDA ÇOK ŞİDDETLİ BOZULMA YAŞANIR

182- SOSYAL DÜZEN BOZULUR

… İnsanların İHTİLAF VE İÇTİMAİ (SOSYAL) SARSINTILAR İÇİNDE BULUNDUKLARI ZAMAN. (Ramuz-El Ehadis, 7/7)

183- ŞİRK YOĞUN OLARAK HAKİM OLUR

İman edenlerin Efendisi der ki: “… Şundan emin olun ki, HZ. MEHDİ (AS)’MİZİ KARŞILAYACAK OLAN, SİZİN ŞİRK (CAHİLİYE) DÜZENİNİZİN ETKİSİ OLACAKTIR. Çünkü o gün -İLAHİ RAHMET GÖSTERİLENLER DIŞINDA- BÜTÜN ÜMMET ŞİRK KOŞANLAR OLACAKTIR…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182)

184- KÖTÜ AHLAK İNSANLAR ARASINDA YAYGINLAŞACAK

Mufazzal bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: “…Ve HALKIN EN ŞİRRETLİLERİ OLDUĞUNDA, ZUHUR VUKU BULACAKTIR (HZ. MEHDİ (AS) ORTAYA ÇIKACAKTIR).” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 187)

185- UYUŞTURUCUYA VE CİNAYETLERE BAĞLI ÖLÜMLER ARTAR

Hz. Ali şöyle buyurmuştur: “MEHDİ’NİN KIYAMININ ÖNCESİNDE KIRMIZI ÖLÜM ve BEYAZ ÖLÜM OLACAK…” (Ikdü’d-Dürer, s. 98, Gaybet-i Numani, s. 397, Gaybet-i Şeyh Tusi, s. 267, Biharü’l-Envar, cilt 52, s. 211)

Hadiste, ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkışından önce toplumlarda cinayet olaylarının yoğunlaşacağına dikkat çekilmiştir. Hadisten açıkça anlaşıldığı gibi, günümüzde BEYAZ ZEHİR (her türlü uyuşturucu madde) olarak adlandırılan uyuşturucular ile hadiste belirtildiği gibi BEYAZ ÖLÜM gerçekleşecek ve insanları maddi ve manevi olarak öldürecektir. Ayrıca hadiste ifade edilen (kan renginde) KIRMIZI ÖLÜM’le de Hz. Mehdi (a.s.) öncesinde KANLI CİNAYETLER İŞLENECEĞİNE dikkat çekilmiştir. KIRMIZI VE BEYAZ ÖLÜMLERİN sayısındaki bu artış, Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunun alametlerindendir.

186- HZ. MEHDİ (AS)’DAN ÖNCE TÜM YÖNETİM ŞEKİLLERİ DENENECEKTİR

Hişam b. Salim İmam Sadık’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “HALKIN TÜM KESİMLERİ İKTİDARA ULAŞMADIKÇA HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETMEYECEKTİR.” Böylece hiç kimse “EĞER BİZ EGEMEN OLUP HÜKÜMET KURSAYDIK ADALETLİ DAVRANIRDIK” diyemeyecektir. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 244)

187- BAZI SİYASET ADAMLARINDA AHLAKİ YOZLAŞMA ÇOK ŞİDDETLENİR

Ahir zamanda, ZALİM EMİRLER, FASIK BAKANLAR, HAİN KADILAR, YALANCI HOCALAR OLACAKTIR. Bunlara herhangi biri yetişirse onların yanında müttefik olmasın, yardımcı olmasın, yön veren olmasın… (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, s. 182)

188- MARUF (İYİLİK, DOĞRULUK) İLE MÜNKER (KÖTÜLÜK) BİRBİRİYLE KARIŞTIRILIR

(Peygamber (sav):) “Emr-i bi’l-ma’rufta (iyiliği emretme) bulunmadığınız, nehy-i ani’l-münker (kötülükten men etme) yapmadığınız vakit haliniz ne olur?” diye sordu. “Yani bu olacak mı?” dediler. “Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve sormaya devam ettiler: “Münkeri (kötülüğü) emredip, ma’rufu (iyiliği) yasakladığınız zaman haliniz ne olur?” (Yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek): “Ey Allah’ın Resûlü! Bu mutlaka olacak mı?” dediler. “Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve devam ettiler: “MARUFU MÜNKER , MÜNKERİ DE MARUF ADDETTİĞİNİZ ZAMAN HALİNİZ NE OLUR?” (Yanındaki Ashab:) “Ey Allah’ın Resûlü! Bu mutlaka olacak mı?” diye sordular. “Evet, olacak!” buyurdular. (Ebu Ya’lâ, Müsned; Taberâni, el-Mu’cemu’l-Evsat; Heysemi, Mecma’u’z-Zevaid, 7, 281)

189- YILDIZ FALINA İNANILIR VE KADER İNKAR EDİLİR

Ahir zamanda ümmetim hakkında en çok endişe duyduğum; YILDIZLARA (İNANMAK), KADERİ YALANLAMAK. (Ramuz-El Ehadis, 1/1540)

190- İNSANLARIN ÇOĞU NEFSANİ TUTKULARINA ÖNCELİK VERİRLER

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, KAYGILARI KURSAKLARI, ŞEREFLERİ MALLARI, KIBLELERİ KADINLARI OLACAK. DİNLERİ DE ALTIN VE GÜMÜŞ OLACAKTIR. Bunlar halkın şerlileridir ve Allah yanında onların nasipleri yoktur. (Sülemi; Geleceğin Tarihi 1, s.19)

200- HAİNE İTİMAT EDİLİR, DOĞRULAR HAİN SAYILIR

İnsanlar üzerine aldatıcı seneler gelecek. O senelerde HAİNE İTİMAT EDİLECEK, DOĞRU KİŞİ HAİN SAYILACAK. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 476)

201- GÜVENİLİR İNSANLARIN SAYISI AZALIR

Ahir zamanda ümmetim içerisinde EN AZ BULUNACAK ŞEY HELAL PARA VE KENDİSİNE GÜVENİLİR ARKADAŞTIR. (Suyuti, Camiü’s-Sagir, 2/71)

202- EMANET EHLİ İNSANLAR AZALIR

Ganimet belirli kişilerin inhisarında (idaresinde) olduğu, EMANET GANİMET SAYILDIĞI, zekat ağır bir yük kabul edildiği zaman… (Kıyamet Alametleri, s. 114)

203- EHİL OLMAYAN KİŞİLERE SORUMLULUK VERİLİR

İŞ EHİL OLMAYANA VERİLİNCE, artık kıyameti bekle! (Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201)

204- YALANCI ŞAHİTLİK VE İFTİRA YAYGINLAŞIR

Kıyametten hemen önce. YALANCI ŞAHİTLİK YAYGINLAŞIR, HAKKA ŞAHİTLİK İSE GİZLENİR. (Ramuz-El Ehadis, 1/121)

205- ÜSTÜNLÜK TAKVADA DEĞİL ZENGİNLİKTE ARANIR

ZENGİNE İTİBAR EDİLİP KENDİNDEN DAHA ÜSTÜN KİŞİLER ONA AYAĞA KALKTIKLARINDA ve ona selam verdiklerinde, kıyamet yaklaşmış demektir. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480-481)

206- HAYVANLARA İNSANLARDAN ÇOK DEĞER VERİLİR

Kıyamet yaklaşınca KİŞİ KÖPEK YAVRUSU YETİŞTİRECEK. BU İŞİ KENDİ ÖZ ÇOCUĞUNU YETİŞTİRMEKTEN ONA DAHA İYİ GELECEK. (Taberani, Hakim)

207- AİLEVİ İLİŞKİLER BOZULUR

Kişinin ANNESİNE İSYAN ETMESİ, BABASINA SIKINTI VERMESİ. (Tirmizi, Fiten: 38)

208- İNSANİ İLİŞKİLER BOZULUR

KALPLER BİRBİRİNE YABANCI OLMADAN, sözler birbirinden ayrılmadan, ana baba bir, kardeşler farklı dinlerden olmadan kıyamet kopmaz. (Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, s. 32)

KİŞİNİN YALNIZ TANIDIKLARINA SELAM VERMESİ kıyamet alametlerindendir. (Ramuz-El Ehadis, 121/4)

209- İNSANLAR ARASINDA SEVGİ VE SAYGI AZALIR

BÜYÜKLER KÜÇÜKLERE MERHAMET ETMEDİKLERİNDE, KÜÇÜKLER DE BÜYÜKLERİNE SAYGI GÖSTERMEDİKLERİNDE, ÇOCUK ÖFKELİ OLDUĞUNDA kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

BÜYÜĞE SAYGI, KÜÇÜĞE MERHAMET KALKACAK. (Kıyamet Alametleri, s.140)

210- DÜNYA HIRSI ARTAR

İnsanlarda CİMRİLİK VE HIRS ARTACAK. (Müslim, İmare: 176)

211- İNTİHAR VAKALARI ARTAR

İNSANLAR KENDİ CANLARINA KIYARLAR ve yeryüzünü belalar kaplar. (Kitabü’n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)

212- CİNAYETLER ARTAR

CİNAYETLER ARTMADIKÇA… kıyamet kopmaz. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

… Fitneler, korkulu durumlar ve CİNAYETLER GÖRÜLMESİ. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39)

213- AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARI ARTAR

Kıyamet kopmasından önce muhakkak birtakım herc vakaları vardır, buyurdu. Ben de: “Ey Allah’ın Resulu, herc nedir?” diye sordum. Resul-ü Ekrem; “Öldürmektir, yani cinayetlerdir”, buyurdu… “Bu öldürmekten maksat, müşrikleri öldürmek değildir. FAKAT BİRBİRİNİZİ ÖLDÜRMENİZDİR. HATTA O DERECE Kİ, İNSANIN KOMŞUSUNU, AMCASININ OĞLUNU VE YAKIN AKRABASINI ÖLDÜRMESİDİR”, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 385, no. 711)

214- İNSANLAR DOĞRU YOLDAN AYRILIRLAR

Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: “İNSANLAR AZGINLIK YOLUNDA SAĞ VE SOLU TUTMUŞ, DOĞRU YOLU BİR KENARA ATMIŞLAR.” (Nehc-ul Belaga, Hutbe 150)

AHLAKİ BOZULMA YAŞANMASI

215- AHLAKİ ÇÖKÜŞ ARTAR

FUHUŞ AÇIK OLMADAN… kıyamet kopmaz. (Ramuz-El Ehadis, 91/7)

216- KİMİ GENÇLER DİN AHLAKINDAN UZAKLAŞIR

Hz. Ali anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün): “GENÇLERİNİZİN FISKA DÜŞTÜĞÜ, KADINLARINIZIN AZDIĞI ZAMAN haliniz ne olur?” diye sormuştu. (Kütüb-ü Sitte, hadis no: 4752; Heysemi, Mecma’u’z-Zevaid’de kaydetmiştir (7, 281))

217- AİLE KURUMU ZAYIFLAR

BOŞANMALARIN ÇOĞALMASI kıyamet alametlerindendir. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

Kıyamet yaklaşınca GAYRİ MEŞRU ÇOCUKLAR ÇOĞALIR. (Ramuz-El Ehadis, 33/7)

218- SAPIKLIKLAR ÇOĞU TOPLUMDA YAYGIN KABUL GÖRÜR

ERKEKLER KADINLARA BENZEYECEK, KADINLAR ERKEKLERE BENZEYECEK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 451)

219- SAHTEKARLIK VE RÜŞVETİN ARTMASI

Benden sonra ümmetim içinde fetret devri olacak. O devirde HERKES HELALİ ARAMADAN MAL TALEBİNDE BULUNACAK, kanlar akıtılacak ve şiir Kuran’a bedel tutulacak. (Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, s. 50)

220- RİYAKARLIK VE GÖSTERİŞİN HAKİM OLMASI

… O günde RİYAKARLIKTAN UTANILMAYACAK VE ÇEKİNİLMEYECEK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 458, no. 835)

221- ZİNANIN ARTMASI

ZİNANIN ÇOĞALMASI kıyamet alametlerindendir. (Buhari, Tecrid: 1/16)

Kıyamet yaklaşınca… KADINLA YOLUN ORTASINDA CİNSEL MÜNASEBETTE BULUNACAK KADAR HAYA ORTADAN KALKAR. (Taberani, Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 111)

222- KABA SÖZ VE KÜFRÜN YAYGINLAŞMASI

Son zamanlarda türeyen, birbirleriyle karşılaştıkları zaman SELAMLARI LANETLEŞMEDEN İBARET OLAN SARHOŞ VE ASİ BİR NESİL. (Ahmed bin Hanbel, Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 54)

223- DEDİKODU VE ALAYCILIĞIN YAYGINLAŞMASI

Kıyamet yaklaşınca o devrin EN İTİBARLILARI YALTAKLIK VE DALKAVUKLUK YAPANLARDIR. (Taberani, Deylemi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 111)

224- YAKINLARININ KİŞİYİ KÖTÜLÜĞE TEŞVİK ETMESİ

KİŞİNİN HELAKI EBEVEYNİNİN ELİNDE, O YOKSA KARISININ ELİNDE, O DA YOKSA AKRABASININ ELİNDE OLACAK. Şöyle; ONU GEÇİM SIKINTISI YÜZÜNDEN AYIPLAYACAKLAR, TAKAT GETİREMEDİĞİ İŞLERE SÜRECEKLER, NİHAYET O DAYANAMAYARAK KARANLIK VE TEHLİKELİ İŞLERİ YAPACAK VE HELAK OLUP GİDECEK. (Ebu Naim; Geleceğin Tarihi 1, s. 29)

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkışını Haber Veren Büyük Olaylar Savaşlar

225- YERYÜZÜNDEN BARIŞ KALKAR

Bütün kalplerin içine fesat düştüğü için bir kısım halk diğeriyle konuşarak barış ve ittifak gösterileri yaparlar. Fakat kalplerinde BARIŞ İLE İTTİFAKA MUHALİF BİR DURUM OLDUĞU BİR DEVİR GELMEDİKÇE KIYAMET KOPMAZ. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 382, no.701)

226- SAVAŞLARLA BÜYÜK ŞEHİRLER YOK OLUR

BÜYÜK ŞEHİRLER DÜN SANKİ YOKMUŞ GİBİ HELAK OLUR. (Kitab-ül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

227- AFGANİSTAN İŞGAL EDİLDİ

TALİKAN’A (AFGANİSTAN’A) YAZIK OLDU. Şüphesiz Allah Teala’nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır… (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

Talikan’a yazık oldu…

Hadiste Afganistan’ın Hz. Mehdi (as) zamanında işgal edileceğine işaret edilmektedir. Rusların Afganistan’ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Bilindiği gibi hadislerde Hz. Mehdi (as)’ın yüzyıl başlarında çıkacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi (as)’yle ilgili diğer pek çok alametin de Hicri 1400 ve Hicri 14. yy başlarına denk gelmesi bu tarihlerin Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı hakkında önemli bir işaret taşıdığını göstermektedir.

Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır…

Rivayetin bu bölümünde Afganistan’ın maddi zenginlik kaynaklarına dikkat çekiliyor olabilir. Bugün Afganistan’da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir.

228- AZERBAYCAN İŞGAL EDİLDİ

AZERBAYCAN’DAN MUTLAKA BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. VE HİÇBİR ŞEY ONUN KARŞISINDA DURAMAYACAK. BÖYLE BİR ŞEY OLUNCA EVİNİZDE OTURUN… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 311)

229- AZERBAYCAN’DA BÜYÜK BİR SAVAŞ YAŞANDI

Ebû Abdullah [Cafer Sadık] buyurdu ki: “AZERBAYCAN’DA HİÇBİR ŞEYİN KARŞI DURAMAYACAĞI BİR ATEŞ ZUHUR EDECEKTİR. Böyle olduğu zaman evlerinizden çıkmayın ve bizim bulunduğumuz yerde bulunun. Hareket edicimiz harekete geçtiğinde ise bir adım da olsa ona koşun. Allah’a yemin ederim ki onu Kâbe ve makam arasında görür gibiyim…” (Muhammed b. İbrahim Nu’mânî, Kitâbü’l-Gaybe (Tahran, 1397), s.263. [İSAM demirbaş no: 016351])

230- İRAN-IRAK SAVAŞI

Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: “Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır… Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karşılıklı sözler tutulsun…” Onlar Mutıka çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler… Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar… ARALARINDA SAVAŞ OLACAK: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak… (Kıyamet Alametleri, El Berzenci, s. 179)

– Faris yönünden gelecek olan : İran tarafından gelecek olan

– Faris : İran – İranlı (Büyük Lugat)

– Yazıya inecekler: Ovalık-Irak Ovası

– Mutık : Yöredeki bir dağın adı.

– Rakabe : Petrol kuyularının çok olduğu bölge.

“Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır…”

Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında, aşırı milliyetçilikten kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor. Bu anlaşmazlık sebebiyle, “Yazı”ya inilecek ve savaş başlayacak. (Yazı: Irak Ovası)

Allah, her iki ordudan zaferi kaldıracak…

Bu hadisin de işaret ettiği gibi, İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamamıştır.

Şevval ayında ayaklanma Zilkade’de harb konuşmaları, Zilhicce’de ise harb vaki olacak.

(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)

Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak Savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir:

Şevval ayında ayaklanma…

İran Şahı’na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)’de olmuştur.

Zilkade’de harp konuşmaları ve Zilhicce’de ise harp vaki olacak…

Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı.

231- BİR ORDUNUN KAYBOLMASI

BİR ORDU SAVAŞ İÇİN GELİR, ÇÖLE GİRDİĞİNDE BAŞ VE SONUNDAKİLERİ BATAR, ortadakiler de kurtulmaz. (Hanbel, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davud’dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)

…Kendisine BİR ORDU GÖNDERİLECEK. BUNLAR YERİN BİR ÇÖLÜNDE İKEN YERE BATIRILACAKLARDIR. (Müslim’den; Geleceğin Tarihi 4, s. 31)

232- IRAKLILARIN PARASININ YOK OLMASI

Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve ALIŞ-VERİŞ YAPABİLECEKLERİ BİR PARA HEMEN HEMEN KALMAYACAK.(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal,cilt 5, s. 45)

233- IRAK’IN ÜÇE BÖLÜNMESİ

IRAK HALKI ÜÇ FIRKAYA AYRILIR. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın. (Fera İdu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

234- IRAK HALKININ ŞAM’A, KUZEYE KAÇMASI

Masum ve temiz IRAK HALKI ŞAM’A KAÇAR. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 210)

235- BAĞDAT KÖPRÜSÜNÜN BOMBALANMASI

Müminlerin Emiri Ali’den … şöyle nakledilmiştir: “BAĞDAT’A KÖPRÜ YAPILDIĞI VE 1 KUYRUKLU YILDIZLAR DOĞUDAN DOĞDUĞU ZAMAN 2 ORDUNUN SÜVARİ BİRLİKLERİ KÖPRÜ ÜZERİNDE ÖLDÜRÜLECEKTİR.” (Muhtasar-u Basair-id Deracat Sayfa:237 ve Et Teşrif Bil Menun Sayfa:367 ve Bihar Cilt:41 Sayfa:178)

236- BAĞDAT’IN ALEVLERLE YOK EDİLMESİ

Ahir zamanda BAĞDAT ALEVLERLE YOK EDİLİR… (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)

237- IRAK’IN YENİDEN YAPILANMASI

..Irak’a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak’taki masum insanlar Şam’a doğru sığınma yerleri ararlar. ŞAM YENİDEN YAPILANIR, IRAK DA YENİDEN YAPILANIR. (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal,cilt5, s. 254)

238- DOĞU TARAFINDAN BİR ATEŞ GÖRÜNMESİ

DOĞUDAN ÜÇ VEYA YEDİ GÜN ARDI ARDINA BÜYÜK BİR ATEŞ ZUHUR EDECEK, GÖKTE KARANLIK GÖRÜLECEK, GÖKTE ALIŞILMIŞ OLAN KIRMIZILIĞIN AKSİNE BAMBAŞKA BİR KIZILLIK YAYILACAK. Yeryüzünün duyup anlayabileceği bir dille nida edilecek. (Kıyamet Alametleri, s. 166)

239- MAHALLE ARALARINDA SAVAŞ YAŞANMASI

Fırat Nehri ile Dicle Nehri arasında bir şehir kurulacak da orada Abbas oğullarının saltanatları kurulacaktır. Orası Zavra (yani Bağdat şehridir) diye isimlendirilmiştir… “Ey müminlerin emiri, Resul-i Ekrem orasını niçin Zavra isimlendirmiştir?” “Çünkü HARP HER TARAFINI SARDIĞI VE TA KENAR BUCAKLARA KADAR ULAŞTIĞI İÇİN Zavra diye isimlendirilir.” (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 426, no. 776)

“Benim görmekte olduğum helak yerlerini sizler de görebiliyor musunuz? Ben EVLERİNİZİN ARALARINA FİTNE VE FELAKET MAHALLELERİNİ ŞİDDETLİ YAĞMUR SELLERİNİN AÇTIĞI YARLAR GİBİ görüyorum” buyurdu. (Sahih-i Müslim, 4/2221; Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 368, no. 671)

240- KUFE’DE ÇATIŞMALAR OLMASI, KUFE MESCİDİ’NİN KUBBESİNİN VE DUVARININ YIKILMASI

Ona, “(Hz. Mehdi (as)) ne zaman çıkacak?” diye sordum. O dedi ki: “Irak’ın Anbar ilinde, Fırat ile Şiraz ve Dicle kıyısında ordular gördüğünde, KUFE’NİN KUBBESİ YIKILDIĞINDA, KUFE’DE BAZI EVLER YANDIĞINDA, TÜM BUNLARI GÖRDÜĞÜN ZAMAN ALLAH DİLEĞİNİ HAKİKATEN GERÇEKLEŞTİRECEKTİR, hiç kimse Allah’ın emrini engelleyemez ve hiç kimse onun hükmünü değiştiremez.” (Falahi Ssa’il: 199; ve El-Misbaah: 51 ve El-Baladul Amin: 35)

Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali’den (ra) buyurdu ki:

“KUFE MESCİDİ’NİN Abdullah bin Mes’ud’un evinin tarafındaki DUVARI YIKILDIĞINDA, O ZAMAN o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.” (El Muttaki, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri – Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, sf. 27)

SURİYE’DE YAŞANAN OLAYLAR

241- ŞAM’DA FİTNELER GÖRÜLMESİ

ŞAM’DA FİTNELER BİR TARAFTAN SAKİNLEŞTİKÇE, DİĞER BİR TARAFTAN ALEVLENİR. Gökten çağırıcı bir münadi “Mehdi emirinizdir. Mehdi Halifenizdir (manevi lideriniz)” demedikçe de fitneler bitmez. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 63)

242- ŞAM’DA HARESTA BÖLGESİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Halid b. Ma’dan diyor ki: “ŞAM DİYARININ MERKEZİNDE HARESTA DİYE İSİMLENDİRİLEN KÖY HELAK EDİLİNCİYE KADAR HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETMEZ.” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Müminleri Emiri Ali şöyle buyurmuştur: “SARI BAYRAKLILARIN KIRMIZI MADDELERLE ŞAM’A GİRDİKLERİ ZAMAN ADINA HARESTA DEDİKLERİ ŞAM KÖYLERİNDEN BİRİNİN YERİN DİBİNE GEÇİŞ OLAYINI BEKLEYİN. Sonra ciğer yiğenin oğlunu (Süfyani’yi) bekleyiniz.” (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi, cilt 3, s. 86 ve İkdud Durer, s. 54 ve Gaybet-i Tusi, s. 461 ve Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 216)

243- ŞAM, IRAK, ARABİSTAN’DA KARGAŞA YAŞANMASI

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “…Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. BU BELALAR ŞAM’IN ETRAFINDA DOLANACAK, IRAK’IN ÜZERİNE ÇÖKECEK. ARABİSTAN YARIMADASININ ELİNİ VE AYAĞINI BAĞLAYACAKTIR… Onlar belayı bir tarafta defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, cilt 5, s. 38-39)

244- IRAK VE ŞAM’A AMBARGO UYGULANMASI

Ebu Nadre (ra) dedi ki; Cabir (ra)’ın yanında idik, şöyle dedi: “Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, IRAK AHALİSİNE BİR KAFİZ (ÖLÇEK), BİR DİRHEM (BİR AĞIRLIK ÖLÇÜSÜDÜR) SEVK OLUNMAYACAK”. Dedik ki: “Bu kimden dolayı olur.” Dedi ki: “Acemler (‘Arap olmayanlar) bunu men’ ederler.” Sonra dedi: “ŞAM AHALİSİNE BİR DİNAR, BİR MÜDY (KİLE, BİR ÖLÇÜ BİRİMİDİR) SEVK OLUNMAYACAK”. “Bu kimden dolayı olur” dedik. “Rumlar’dan dolayı” dedi. (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseyni)

MISIR’DA YAŞANAN OLAYLAR

245 ŞAM VE MISIR MELİKLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ

Ondan önce ŞAM VE MISIR MELİKLERİ ÖLDÜRÜLECEKTİR… (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

246- MISIRLILARIN ESİR DÜŞMESİ

Şam ehli, MISIRLI KABİLELERİ ESİR ALACAKLARDIR. (Beklenen Mehdi’nin Alametleri, s. 49)

247- MISIR’DA FİTNE VE KARGAŞALAR YAŞANMASI

Nuaym b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (ra)’dan tahric ettiler. Buyurdu ki: “Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. SONRA FİTNELER “ALACA KARGA” MISIR’DA ZUHUR EDİNCEYE KADAR DEVAM EDER. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah (sav)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: MISIR’DA KUREYŞ’TEN BİR ADAM ÇIKAR, ÇÖKÜK BURUNLUDUR. MAĞLUP OLUR VE MÜLKÜNÜ ZAİL EDER VE RUM’A KAÇAR. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur.

248- MISIR’DA YAŞANAN KILIÇLI SALDIRILAR

İbni Ebi Şeybe, Ebi Celd’den tahric etti, O dedi ki: “Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder, ve BİRİNCİLER SONUNCULARIN KILIÇLA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞÜNÜ KAMÇILAR, ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi’ye evinde otururken gelecektir.” (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s.26)

FİLİSTİN’DE YAŞANAN OLAYLAR

249- FİLİSTİN’DE ZULÜM YAŞANMASI

Nuaym, Kaab’dan tahric etti, dedi ki: Deccal, Beytül Makdis’de (Mescid-i Aksa’ya yakın belde, Filistin) MÜMİNLERİ MUHASARA (KUŞATMA) ALTINA ALIR VE ONLARA (MÜMİNLERE) ÖYLESİNE ŞİDDETLİ BİR AÇLIK İSABET EDER Kİ, açlıktan yaylarının kirişini bile yemek zorunda kalırlar. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, s. 48)

250- İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

BEYT-İ MAKDİS’DE BARIŞ ANLAŞMASI olacaktır. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, cilt 3, s. 184)

251- DÖRDÜNCÜ SULH VE ARAP-İSRAİL BARIŞI

Ebu Naim, Ebu Umame’den tahric etti, Resulullah (sav) buyurdu: “SİZİNLE İNSANLAR (BİR NÜSHADA RUMLAR DENİYOR) ARASINDA DÖRT SULH OLACAK, DÖRDÜNCÜ SULH, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder…” (Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8)

252- ESKİ ÜRDÜN KRALI ABDULLAH’IN ÖLDÜRÜLMESİ

Mehdi’nin çıkış alametlerinden birisi de, HAŞİMİLER’DEN ÜST DÜZEY BİRİNİN ÖLDÜRÜLMESİDİR. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s.12)

KATLİAMLARIN ARTMASI

253- BAZI İNSANLARIN LİDERLERİNİ ÖLDÜRMESİ

LİDERLERİNİZİ ÖLDÜRMEDİKÇE, dünyanızda kötüleriniz varis olmadıkça kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 141)

254- İÇ SAVAŞLAR VE İHTİLAFLARIN ARTMASI

Şu muhakkak ki, yakın gelecekte fitne, TEFRİKA VE İHTİLAF(LAR ÇIKARAN BİRTAKIM İNSAN)LAR OLACAKTIR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 376, no. 685)

255- KARDEŞİN KARDEŞLE SAVAŞMASI

Kalpler birbirinden nefret etmedikçe, FİKİRLER AYRILMADIKÇA, ÖZ KARDEŞLER DİNDE İHTİLAFA DÜŞMEDİKÇE KIYAMET KOPMAZ. (Kıyamet Alametleri, s.142-143)

256- BOMBARDIMANLARIN OLMASI

Aişe (R. Anhâ) dan: “BU ÜMMETİN SONUNDA, HASF (YERE BATMA), mesh (suret değişmesi) VE KAZİF (TAŞ YAĞMASI) OLACAKTIR..” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)

Ali b. Ebû Tâlip ve Ebû Hureyre (R. Anhüma) dan nakl edildiğine göre Allah’ın Resûlü sellellâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: “… Zelzele, yerle bir olma felaketini, suretlerin maymun veya domuza dönüşmesini, GÖKTEN TAŞ VE BENZERLERİNİN YAĞMASINI BEKLEYİN!” (Tirmızi) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 114)

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ahir zamanda “gökten taş ve benzerlerinin yağacağını”, “zelzeleler olacağını”, “yerle bir olma felaketinin gerçekleşeceğini” ve “yere batma olaylarının olacağını” haber vermiştir. Asrımızda dünyanın pek çok yerinde bombardımanla gökten taş yağmaktadır. Yere düşen bombalar; -hadiste “taş ve benzerlerinin yağacağı” sözleriyle ifade edildiği gibi- yerdeki toprağı ve taşı kaldırıp insanların üzerine fırlatmakta ve bunun sonucunda da geniş kitleler halinde insanların öldüğü felaketler gerçekleşmektedir.

257- MASUM İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜR

MASUM İNSANLAR KATLOLUNCAYA KADAR Mehdi (as) çıkmayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler, artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir… (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

258- MASUM ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ

Muhammed ümmetinden MASUM BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE, gökten bir münadi ‘hak onda (Mehdi’de) ve onun yanında olandadır’ diye haykırır. (Sabban İsafur Ragibin, s.154)

259- İNSANLARIN SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRÜLMESİ

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar öyle günler görecek ki, KATİL NİÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ, MAKTUL DE NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLEMEYECEK.” (Müslim, Fiten: 56, (2908))

260- KİŞİNİN KARDEŞİNİ ÖLDÜRMESİ

KİŞİ, KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 141)

261- EVLERİN MEZAR OLMASI

“İnsanlara ölüm gelip EVLER MEZAR OLDUĞU ZAMAN halin nice olur”, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 392, no. 726)

262- ANARŞİ VE KARGAŞA HER YERİ KAPLAR

Kıyametin hemen yakınında ANARŞİ VE KARGAŞA GÜNLERİ VARDIR. (Suyuti, Cami’üs Sagir, 3/211)

HZ. MEHDİ (AS)’IN GELİŞİNİ MÜJDELEYEN MÜHİM OLAYLAR

263- INDEPENDENTA GEMİSİNİN İNFİLAK ETMESİ

Hüseyin b. Ali (ra)’dan şöyle rivayet olunmuştur: “GÖKYÜZÜNDE DOĞU CİHETİNDEN, GECEYİ AYDINLATAN BÜYÜK BİR ATEŞ GÖRDÜĞÜNÜZ VAKİT, İŞTE O AN, HZ. MEHDİ (AS)’IN GELİŞ VAKTİDİR.” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali (ra)’dan rivayet edildi:

“Siz üç veya yedi gün, doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Al-i Muhammed’in (Hz. Mehdi (as)’ın) çıkmasını bekleyiniz, inşaAllah-ü Teala, bir münadi (gökten bir melek) Hz. Mehdi (as)’ın ismi ile semadan (gökten) nida edecek ki, Doğu’da Batı’da olan herkes bu sesi işitecek. Öyle ki korkudan uykuda olanlar uyanacak, ayakta olan çökecek, oturan ise ayağa fırlayacaktır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , s. 32)

Hadiste Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği bu büyük patlama ve ardından ortaya çıkan büyük ateş 1979 yılında yani Hicri 1400’de Kadıköy açıklarında meydana gelen İndependenta adlı petrol yüklü tankerin infilakını haber vermektedir. 15 Kasım 1979 tarihinde, dünyanın dördüncü büyük tankeri olan 150 bin grostonluk Independenta adlı 95.530 ton hampetrol yüklü bir Romen tankerinin, İslam aleminin son merkezi olan İstanbul’a gelirken bir Yunan şilebiyle çarpışması neticesinde petrol tutuşmuş ve denizde günlerce süren büyük bir ateş ortaya çıkmıştır. Peygamberimiz (sav), İstanbul’da meydana gelen bu büyük olay anının Hz. Mehdi (a.s.)’nin İstanbul’a geliş vakti olduğunu; “… İŞTE O AN, HZ. MEHDİ (AS)’IN GELİŞ VAKTİDİR.” ifadesiyle açık bir şekilde bildirmiştir.

Hadiste verilen bilgilere göre bu, Hz. Mehdi (as)’ın İstanbul’a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olay ile Hz. Mehdi (as)’ın İstanbul’a gelişi, bir müjde olarak herkesin duyacağı şekilde bütün dünyaya ve hem cin alemine hem de insan alemine ilan edilmiştir. Böylece, hem gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle, hem günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Hz. Mehdi (as)’ın İstanbul’a geldiği Allah tarafından insanlara haber verilmiştir.

264- FIRAT’IN SUYUNUN KESİLMESİ

Hz. Mehdi (as)’ın alametlerindendir: Fırat Nehrinin durdurulması.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39)

FIRAT NEHRİ’NİN SULARI ÇEKİLEREK ALTINDAN BİR DAĞ ORTAYA ÇIKACAK, İNSANLAR BUNU ALMAK İÇİN VURUŞACAK VE HER YÜZ KİŞİDEN, SADECE BİRİ HAYATTA KALACAK. Bu zaman gelinceye kadar kıyamet kopmaz.” (Müslim, Fiten, 29)

265- HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞINDAN ÖNCE MEYDANA GELECEK BÜYÜK OLAY / 1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI

Hz. Mehdi (as) çıkmadan önce MEDİNEDE (büyük şehirde) SİMSİYAH TAŞLARIN BİLE KAN İÇİNDE KAYBOLACAĞI BÜYÜK BİR VAK’A OLACAKTIR. BU OLAYDA BİR KADININ ÖLDÜRÜLMESİ bir kamçının sallanması kadar kolay olacaktır. Ve bu olay 2 km kadar yayılacaktır. (EI-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-iI Muntazar, 41)

(1) Hz. Mehdi (as) çıkmadan önce … Hadis-i şerifin böyle başlaması bu olayın aynı zamanda Hz. Mehdi (as)’ın çıkış öncesi alametlerinden olduğunu gösteriyor. Hz. Mehdi (as)’ın çıkış zamanı hadis-i şerifler ve büyük İslam alimlerinin izahlarına göre Hicri 1400 (Miladi 1979-80) yılı başlarında olması gerekiyor. Hadiste geçen “Hz. Mehdi (as) çıkmadan önce” ifadesi, Hz. Mehdi (as)’ın ortaya çıkışından kısa bir süre önce bu büyük olayın olacağına işaret etmektedir.

(2) …. Medinede … Arapça’da Medine kelimesi aynı zamanda büyük şehir karşılığında da kullanılmaktadır. Aşağıdaki hadis buna örnektir.

Hz. İbni Amr’dan rivayet edilmiştir. Resulullah (sav) buyurdu ki:

Ey Ummet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz… Altıncısı da medinenin fethi.

Denildi ki: Hangi medine? Buyurdu ki: Kostantiniyye. (İstanbul)

(Bu İstanbul’un Hz. Mehdi (as) tarafından yapılacak manevi fethidir.)

(Kıyamet Alametleri, s. 204 Ramuz EI Ehadis 1/296)

(3) … Simsiyah taşların bile kan içinde kaybolacağı … Hadis-i şerifin bu kısmında da kanlı hadisenin üzerinde cereyan edeceği zemin yüzeyi tarif edilmektedir. Siyah taş, yani asfalt yol üzerinde kanlı bir olay olacağına işaret edilmektedir.

– 1 Mayıs Taksim olayında 34 ölü ve 200 kişinin yaralanmasından akan kanlar, siyah taşlar (yani asfalt yol) üzerine dökülmüş ve bu kanlar caddeye yayılmıştır.

Asfalt yol: Ufak çakıl taşlarının asfalt maddesi ile karıştırılmasından oluşur.

Bu karışım yola döküldüğünde yekpare siyah taş halini almaktadır.

(4) … kan içinde kaybolacağı … Çatışmalar neticesinde akan kan, bazı kısımlarda asfaltı bir örtü gibi örtmüş ve asfalt yer yer görülmez hale gelmiştir.

(5) … büyük bir vak’a olacaktır … 1 Mayıs Taksim hadisesi anarşi döneminde çok sayıda insanın katledildiği ve çok fazla kanın akıtıldığı büyük bir hadisedir.

(6) … Bir kamçının sallanması kadar kolay olacaktır … Burada bir benzetme yapılarak öldürmenin pek kolayca işleneceğine dikkat çekiliyor. Nasıl bir kamçı, basit el hareketleriyle her tarafa doğru kolaylıkla sallanabiliyorsa, aynı kolaylıkla kamçı gibi kabzasından tutulan ve her tarafa yönetilebilen tabanca da sadece tetiğinin çekilmesiyle hedefteki şahsı öldürebilir.

266- FIRAT NEHRİ’NİN SUYUNUN KESİLMESİNİN ARDINDAN PKK TERÖRÜ TIRMANIŞA GEÇTİ

Fırat nehri’nin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. İnsanlar bunu işitince ona yürüyecekler ve onun yanında bulunan insanlar, ‘bundan bir şey alınmasına müsaade edersek, bunun hepsi götürülür’ diyecektir. MÜTEAKİBEN ONUN İÇİN HARB EDECEKLER VE HER YÜZ KİŞİDEN DOKSAN DOKUZU ÖLDÜRÜLECEK. (Müslim, Fiten, 29)

İnsanlar onun için harb edecek ve HER YÜZ KİŞİDEN DOKSAN DOKUZU ÖLDÜRÜLECEK, onlardan her adam, “keşke kurtulan ben olsaydım”, diyecektir buyurmuşlar. (Sahih-i Müslim, 11/320)

267- KABE’DE KAN AKITILDI; KABE BASKINI OLDU

Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler… Hep birlikte Beyt-i Şerif’i tavaf edecekler, sonra Mina’ya indiklerinde, KÖPEKLER GİBİ BİRBİRİNE SALDIRACAK, HACILAR SOYULACAK, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.” (Kıyamet Alametleri, s. 168-169)

1979 yılında (Hicri 1 Muharrem 1400’de) Hac sırasında Kabe’de büyük bir katliam olmuştur. (1 Muharrem 1400) Olayın meydana geliş tarihi Hicri 1400 yılının ilk günüdür.

Hadiste yer alan “çıkacağı yıl” ifadesi bu açıdan son derece önemlidir. Çünkü hem bu olay hem de Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi 1979 yılını göstermektedir. 1979 yılında gerçekleşen bu olayın ardından 7 yıl sonra Hac sırasında çok daha kanlı bir olay meydana gelmiştir. Bu sefer de 402 kişi öldürülmüştür.

“… Hep birlikte Beyt-i Şerif’i tavaf edecekler, sonra Mina’ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, KANLAR AKABE CEMRESİNİN ÜZERİNE AKACAK.”(Kıyamet Alametleri, s. 168-169)

268- TOZLU DUMANLI BİR FİTNE GÖRÜLDÜ

TOZLU DUMANLI, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek… (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York ve Washington eyaletlerinde meydana gelen dünya tarihinin en büyük terör saldırısı bu hadisle büyük bir uyum göstermektedir. Bu olayların ardından çok büyük bir toz ve duman bulutu çevreyi sarıp kuşatmıştır.

EKONOMİK ZORLUKLAR

269- BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZ YAŞANMASI

Piyasanın durgun olması, KAZANÇLARIN AZALMASI… (Kıyamet Alametleri, s. 148)

İşlerin kesad gitmesi. Herkes “SATAMIYORUM, ALAMIYORUM, KAZANAMIYORUM!” diye yakınacak. (Kıyamet Alametleri, s. 152)

270- ÜLKELERİN BATMASI

Bütün bunlar (ahir zaman alametleri) ÜLKELERİN DEĞİŞMEYE UĞRAYACAĞI, KULLARIN ZAYIF DURUMA DÜŞECEĞİ ve Hz. Mehdi (as)’ın çıkmasından ümit kesileceği bir dönemde gerçekleşecektir…. (Yenabiu’l-Mevedde, sf. 440)

271- FAKİRLİK VE AÇLIĞIN ARTMASI

FAKİRLER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 455)

272- TİCARETİN VE YOLLARIN KESİLMESİ

TİCARET VE YOLLARIN KESİLDİĞİ ve fitnelerin çoğaldığı zaman… (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52)

273- KAZANCIN AZALMASI

HERKESİN AZ KAZANÇTAN YAKINMASI… Paraları için zenginlerin saygı görmesi… (Kıyamet Alametleri, s. 146)

274- MİLLİ SERVETLERİN SADECE ZENGİNLER ARASINDA BÖLÜŞÜLMESİ

“…On beş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vâcip olur!” buyurmuşlardı. (Yanındakiler:) “Ey Allah’ın Resûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular. Aleyhissalâtu vesselâm saydı: “GANİMET (YANİ MİLLİ SERVET, FAKİR FUKARAYA UĞRAMADAN SADECE ZENGİN VE MEVKİ SAHİBİ KİMSELER ARASINDA) TEDAVÜL EDEN BİR METÂ HALİNE GELİRSE.” (Tirmizi, Fiten: 39, (2211))

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkışını Haber Veren Doğa Olayları

275- YERE BATMALAR YAŞANIR

AHİR ZAMANDA YERE BATMA, taş yağma zuhur edecek …. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)

276- GÜNEŞ’TE OLAĞANÜSTÜLÜKLER (PATLAMA VS.) GÖRÜLMESİ

O, (Hz. Mehdi (as)), GÜNEŞ’TEN BİR ALAMET BELİRİNCEYE KADAR GELMEYECEKTİR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

277- GÜNEŞ’TEN ALAMETLER BELİRMESİ

GÜNEŞ ALAMET OLARAK DOĞMADIKÇA Hz. Mehdi (as) çıkmayacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)

278- RAMAZAN AYI İÇİNDE İKİ DEFA GÜNEŞ TUTULMASI

Şureyk’in rivayet ettiği hadis şöyledir: “Hz. Mehdi (as)’ın zuhurundan önce, GÜNEŞ İKİ RAMAZANDA TUTULACAK.” (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam-ı Şa’rani, Pamuk Yayınları s.457)

Hz. Mehdi (as)’ın çıkmasından önce BİR RAMAZAN İÇİNDE GÜNEŞ İKİ DEFA TUTULACAKTIR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)

278- RAMAZAN AYINDA AY TUTULMALARI YAŞANMASI

Hz. Mehdi (as) için 2 alamet vardır ki… Bunun birincisi, Ramazan’ın birinci gecesi Ay’ın ikincisi de ortasında Güneş’in tutulmasıdır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

Ramazan’ın birinci gecesi Ay, ortasında Güneş tutulacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 199)

279- KUYRUKLU YILDIZ DOĞDU- HALLEY

Hz. Mehdi (as)’nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan KUYRUKLU BİR YILDIZ DOĞACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, s. 200)

280- BOYNUZU ANDIRAN İKİ UÇLU YILDIZ ÇIKTI – LULİN

Ashabın verdiği habere göre, Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Vaad edilen Mehdi’nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan’a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR.”

“ŞARK TARAFINDA BIR KUYRUKLU YILDIZ DOĞUP AYDINLIK VERECEKTİR.”

Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri midir?

Bu yıldıza:

-Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara dayanıyor:

-Sabitlerin seyri, MAĞRİBDEN (BATIDAN) MEŞRİKADIR (DOĞUYADIR)(4)…

Bu yıldızın durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru, arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona:

-Kuyruk… isminin verilmesi yerindedir.

ONUN HER GÜNKÜ IRTİFİ (GEÇİŞ YÖNÜ) İSE, MEŞRİKTEN MAĞRİBEDİR.(5) Ancak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır.

Hakikat-i hali, en iyi bilen Sübhan Allah’tır.

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184

(1) … iki dişli…:

Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.

(2) … münevver (aydınlatıcı)…:

Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir.

(3) … bir boynuz…:

Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyruğunun karşısında, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fotoğraflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itibariyle bir boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir.

(4) Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)…:

Hadisin devamında yer alan “Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)…” ifadesi gökcisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir, ki bu bilgi 20. yüzyılda elde edilen astronomi bilgileriyle birebir uyuşmaktadır. Nitekim bütün gökcisimleri MAĞRİPTEN (batıdan) MEŞRİKA (doğuya) hareket etmektedir.

(5) Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (doğudan) mağribedir (batıyadır)…:

Burada ise “Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise…” denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani’nin de detaylı olarak tefsir ettiği “iki dişli münevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar” ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430’da Dünya’ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir.

281- KURAKLIK YAŞANMASI

Deccal’in çıkmasından önce GÖKYÜZÜ ÜÇ SENE YAĞMURUNU TUTAR. Birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup üçte ikisini yağdırır. Yeryüzü bitkisinin üçte birini bitirmez. İkinci yılda GÖKYÜZÜ NORMAL YAĞMURUNUN ÜÇTE İKİSİNİ YAĞDIRMAZ. Yeryüzü de bitkisinin üçte ikisini bitirmez. Üçüncü yılda ise GÖKYÜZÜ YAĞMURUNUN TAMAMINI KESER, yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez. (Ebu Davud, İbni Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s.241)

282- KUYRUKLU YILDIZIN ÇIKIŞINDAN ÖNCE KURAKLIK, ÇIKIŞINDAN SONRA BOL YAĞMURLAR OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat HALK BU YAĞMURLARI SEVİNÇLE KARŞILAYACAK. ÇÜNKÜ BUNDAN ÖNCEKİ 3 YILDA HİÇ YAĞMUR YAĞMAMIŞ OLACAK. (Murtaza Lakha, R &K Tyrell Basımevi, Londra, 1993)

283- KITLIK YAŞANMASI

Deccal’in çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu tutar… Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, YERYÜZÜ DE BİTKİSİNDEN HİÇBİRİNİ BİTİRMEZ. (Ebu Davud, İbni Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s. 241)

284- DOĞAL AFETLERLE BÜYÜK ŞEHİRLER YOK OLDU

BÜYÜK ŞEHİRLER DÜN SANKİ YOKMUŞ GİBİ HELAK OLUR. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

285- YER ÇÖKMELERİ GERÇEKLEŞTİ

(Kıyamet) alametlerinin İLKİ YER ÇÖKMELERİDİR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s.518)

286- RÜZGAR VE KASIRGALAR ARTTI

Kıyametten önce on alamet görmeden o, kopmayacaktır. Onuncusu, İNSANLARI DENİZE ATACAK OLAN KASIRGA. (Kıyamet Alametleri, s.288)

287- YILDIRIMLAR ÇOĞALDI

Kıyametin yaklaştığı sırada YILDIRIMLAR O KADAR ÇOĞALACAK Kİ, insanlar (birbirlerine şöyle) diyecekler: “Dün kime yıldırım isabet etti?” Onlar da (şöyle) cevap verecekler: “Dün falan ve filan (kimseleri) yıldırım çarptı.” (El-Hakim, Müstedrek, 4/444)

Evlerinizi depremler yıkacak, HAYVANLARINIZI YILDIRIMLAR YAKIP KÖMÜRE ÇEVİRECEKTİR. (Nuaymm bin Hammad; Geleceğin Tarihi 4, s. 69)

288- ZAMANIN KISALMASI

ZAMAN TEKARÜB EDEREK (YAKLAŞARAK) GECE İLE GÜNDÜZ BİRBİRİNE YAKLAŞIR… (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 374, no. 681)

ZAMAN KISALIP SENE AY, AY HAFTA, HAFTA GÜN, GÜN SAAT, SAAT DE ATEŞ TUTUŞTURACAK KADAR AZ BİR ZAMAN OLMADIKÇA kıyamet kopmaz. (Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmed bin Hanbel; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 109)

289- SEL FELAKETLERİ YAŞANDI

GÖKTEN ŞİDDETLİ YAĞMUR yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz.(Ahmed b. Hanbel, Müsned 13/291, hadis no. 7554)

EV VE KULÜBE BIRAKMAYAN ŞİDDETLİ YAĞMUR YAĞINCAYA KADAR kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 253)

290- DEPREMLER ÇOĞALDI

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… DEPREMLER ÇOĞALACAK… (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

291- UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTU

… Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN (HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHURUNUN) ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL’DİR. (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s. 69)

… İşte o zaman (Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru zamanında) SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR… (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s. 51)

292- AFGANİSTAN’DA DEMİR, KÖMÜR, PETROL GİBİ ÇEŞİTLİ MADEN REZERVLER BULUNDU

Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala’nın ORADA ALTIN VE GÜMÜŞ OLMAYAN HAZİNELERİ VARDIR. Orada Allah’ı hakkıyla bilen insanlar vardır… (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkışını Haber Veren Teknolojik Gelişmeler

293- ŞEHİRLEŞMEDE ARTIŞ YAŞANDI

Ey Enes! İNSANLAR ŞEHİRLEŞECEKLER, o şehirlerden bazılarına “Basra ve Kusayre” denilecek. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s.490)

294- YÜKSEK BİNALAR İNŞA EDİLMESİ

YÜKSEK YÜKSEK BİNALAR İNŞA EDİLMEDİKÇE, kıyamet kopmaz. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

295- ÇARŞILAR YAKINLAŞTI, İÇİNDE ÇOK SAYIDA MAĞAZANIN BULUNDUĞU ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇILDI

…ÇARŞILAR YAKINLAŞMADIKÇA kıyamet kopmaz. (Mecmeu’z-Zevaid, 7/327)

O (Hz. Mehdi (as)) dünyanın her yerinde teveccüh eder ve her zalimi (fikren) yok eder. Ehl-i İslam’ın kalbini Allah onunla ihya eder. Hazineleri Beytü’l-Makdis’de toplar. İÇİNDE BİR ÇARŞISININ HER BİR ÇARŞIDA DA BİN DÜKKANIN BULUNDUĞU bir şehre gelir… (İmam-ı Suyuti. Hazret-i Ali (ra)’den) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık Sayfa: 367)

296- TELSİZ VE CEP TELEFONU GİBİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ KEŞFEDİLDİ

KİŞİYE KAMÇISININ UCU KONUŞMADIKÇA, kıyamet kopmaz. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

297- SES KAYDI YAPILIP SONRA DİNLENEBİLMESİ

KİŞİYE (KENDİ) SESİ KONUŞMADIKÇA, kıyamet kopmaz. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

298- AYAKKABI TOPUĞUNA YERLEŞTİRİLEN SES ALICISI

Nefsim yed-i kudretinde olan (Allah)’a kasem ederim ki, … KİŞİYE SESİ VE PABUCU KONUŞMADIKÇA ve EHLİNİN NE YAPTIĞINI ONA BİLDİRMEDİKÇE KIYAMET kopmaz. (İmam-ı Şa’rani, Ölüm, Kıyamet, Diriliş, sf.471)

299- AVUÇ İÇİ BİLGİSAYARLARIN YAPILMASI

Hz. Mehdi (as) için KAİNAT AVUCUNUN İÇİ KADAR AÇIK OLACAK. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328)

300- DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN KULLANILMASI

İbn Meni, Abd bin Hümeyd, hasen sahih hükmüyle Tirmizi, Ebu Ya’la onun kanalıyla Sahih’inde İbn Hibban, İmam Ahmed ve Hakim’in Ebu Said (radiyallahu anh)’dan rivayet ettiklerine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Muhammed’in nefsi kudret elinde tutan zata yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, KENDİNDEN SONRA AİLESİNİN NE YAPTIĞINI DİZİ HABER VERMEDİKÇE KIYAMET KOPMAZ.” (Peygamber Külliyatı, Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Cilt 10, 28. Bölüm, sf 1937

301- TELEVİZYON VE İNTERNET KULLANIMI

İmam Sadık şöyle buyurmuştur: (Hz. Mehdi (as)) Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: “Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN ZUHUR ETMEDEN ALLAH’IN BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YERYÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSELER, itaat ederek bana gelin.” Onlar YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATISINDA MİHRAP VEYA YATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ (AS)’IN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu bir tek ses onların HEPSİNİN KULAĞINA GİDER VE HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA VARIRLAR. Bu (azametli toplantı) Rükn ve Makam arasında (Güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir.” (Bihar-ül Envar, C. 53, S. 7)

Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen bu hadiste, Allah’ın yeryüzünde özel olarak seçip hazırladığı bu kişilerin Hz. Mehdi (as)’ın konuşmalarını dünyanın çeşitli yerlerindeki televizyon ve radyo yayınları yoluyla duyarak, uçakla ya da diğer süratli vasıtalarla çok kısa bir süre içerisinde Hz. Mehdi (as)’ın yanına geleceklerine işaret edilmektedir.

302- ÇÖLLERİN YEŞERTİLMESİ

ARABİSTAN’DA DA NEHİRLER VE BAHÇELER OLUŞMADIKÇA kıyamet kopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 17/22, hadis no: 8819)

303- GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Hz. Mehdi (as)’ın zamanında, DOĞUDAKİ BİR MÜSLÜMAN BATIDAKİ MÜSLÜMAN KARDEŞİNİ GÖREBİLECEK, BATIDAKİ DE DOĞUDAKİNİ GÖREBİLECEK. (Bihar-ül Envar, cilt: 52, sayfa 391)

304- KÖRLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as)) döneminde KÖRLER GÖRME KUVVETİNİ KAZANACAK… (Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa 70)

305- TIPTAKİ GELİŞMELERLE HASTALAR ŞİFA BULACAKTIR

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as)) döneminde… HASTALAR ŞİFA BULACAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt 51, s. 70)

306- DÜNYANIN YAPISI VE EVREN HAKKINDA BİLGİLERE ULAŞILMASI

Hz. Mehdi (as) zamanında insanlar YERİN 7 KATINA DA, GÖĞÜN 7 KATINA DA ULAŞMIŞ OLACAKLAR. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 321)

307- TELEVİZYON VE RADYO KANALIYLA HZ. MEHDİ (AS)’IN KONUŞMALARININ DİNLENMESİ

İmam (as) (Hz. Mehdi (as)) dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam’ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır… ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam (a.s) İslam’a hayat verecektir… (Bihar’ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 İkmal’ud- Din, c. 2, s. 367)

308- UZAKTA YAŞAYANLAR DA YÜKSEK TEKNOLOJİYİ KULLANARAK HZ. MEHDİ (AS)’I GÖRÜP DUYABİLECEKLERDİR

Kaim’imiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam ettiği zaman,Yüce Allah KAİM’İMİZLE DOSTLARIMIZ ARASINDA DÖRT FERSAHLIK YOL OLSA BİLE OLDUKLARI YERDEN ONLARLA KONUŞABİLECEKLERİ, ONU DUYABİLECEKLERİ VE ONU GÖREBİLECEKLERİ BİR ŞEKİLDE KULAKLARINA VE GÖZLERİNE SEBEP VERECEKTİR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa:57 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 336 ve Muntehab-ul Envaril Muzie s. 352)

309- SİMULTANE ÇEVİRİ İLE DÜNYANIN HER YERİNDEN TAKİP EDİLMESİ

Zürare der ki: İmam Caferi Sadık’a şöyle arzettim: “Nida hakk mıdır?” Buyurdu ki: “EVET, ALLAH’A ANDOLSUN Kİ HER KAVİM ONU KENDİ DİLİ İLE DUYACAKTIR”…” (Gaybet-i Numani, 14. Bölüm, Kaim Aleyhisselam’ın Kıyamından Önce Vuku Bulacak Alametler)

310- İNTERNET VASITASIYLA SÜRATLİ İLETİŞİM KURULABİLMESİ

…Onlar (Hz. Mehdi (as)’nin talebeleri) BÜTÜN DÜNYAYI DAKİKALAR İÇERİSİNDE KAT ETME gücüne sahiptirler. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor)

311- HAYVAN VE BİTKİ FOSİLLERİYLE DARWİNİZM VE MATERYALİZMİ ETKİSİZ HALE GETİRİR

BİN YILDAN DAHA ESKİ İSKELET KEMİKLERİ, İMAM MEHDİ (AS) İLE KONUŞACAKLAR. (Mikyaal al-Makaarem,cilt 1, s. 223-224)

312- TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE ÜRÜN ARTIŞI OLMASI

… İNSAN BİRKAÇ AVUÇ TOHUM ATACAK, 700 AVUÇ HASAT EDECEKTİR… (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 43)

313- BARAJLAR KURULARAK SUYUN ÇOK VERİMLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOK YAĞMUR YAĞMASINA RAĞMEN BİR DAMLASI BİLE BOŞA GİTMEYECEK. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 43)

314- KURAKLIĞA KARŞI YAĞMUR BOMBASI KULLANILMASI

Müslim’in Nüvvas b. Sem’an’dan nakl ettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur: “GÖĞE EMREDİP YAĞMUR YAĞDIRACAK…” (Kıyamet Alametleri, Baskı 10, sf. 219)

314- SÜT ÜRETİMİNDE ARTIŞ OLMASI

Bu hadis İbnil-Münadi Ali ‘den rivayet etmiştir. Müslim’in Nüvvas b. Sem’an’dan nakl ettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur: “… Yere emredip ekin bitirecek… HAYVANLARINI DA BOLLATACAK… MEMELERİNİ DE SÜTLE DOLDURACAK.” (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

315- DEFİNE DEDEKTÖRLERİNİN KULLANILMASI

(Deccal) Yıkılmaya yüz tutmuş bir harabenin yanından geçerken “HAYDİ ALTINDA SAKLI OLAN DEFİNENİ ÇIKAR!” DİYE EMİR VERECEK, ANINDA DEFİNE MEYDANA ÇIKACAK…” (Müslim, Nuvvas’dan nakl edilmiştir) (Kıyamet Alametleri, s. 219)

316- TROL AVCILIĞI YAPILMASI

Onun (Deccal’in) akıllara hayret veren işlerinden biri de şudur: “GÜNDE ÜÇ DEFA DENİZE DALACAK; ELLERİNİN BİRİ UZUNDUR. UZUN OLAN ELİYLE DENİZİN DİBİNE DAYANACAK, DİĞER ELİYLE DENİZİN DİBİNE DAYANACAK DİĞER ELLERİYLE DERİNLİKLERDEKİ BALIKLARDAN İSTEDİĞİNİ TUTUP ÇIKARACAK…” (Ebu Nuaym Hüzeyfe (ra)’dan nakil edilmiştir). (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 216)

317- ÖMÜRLERİN UZAMASI

ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) ZAMANINDA ÖMÜRLER UZAYACAK. Ömürlerin uzaması onun (Hz. Mehdi (as)’ın) da uzun ömürlü olmasını gerektirir. (Kıyamet Alametleri, s. 184)

ÖMÜRLER UZAYACAK, emanetler yerine teslim edilecek. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sf. 1699, Sf. 179)

318- GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANILMASI

Havada uçan kuşu tutacak anında GÜNEŞ’İN ALTINDA KIZARTABİLECEKTİR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, 8. baskı, mütercim: Naim Erdoğan, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

319- GÜNEŞ IŞIĞINI ENGELLEYEN DUMAN BULUTLARI (SİS BOMBALARI) KULLANILMASI

Deccal, ” İŞTE BU GÜNEŞ BENİM İZNİMLE SEYR EDER, İSTERSENİZ ONU HAPS EDEYİM!” DİYECEK. “PEKALA HAPS ET BAKALIM” DİYE MÜKABELE EDECEKLER. BUNUN ÜZERİNE GÜNEŞİ HAPS EDECEK, BİR GÜNÜ BİR AY GİBİ, BİR HAFTAYI DA BİR SENE GİBİ YAPACAK. (Nuaym b. Hammad ve Hakim İbni Mes’uttan (RA) rivayet edilmiştir) (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219, 220)

320- MESAFELERİN KISALMASI

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve VASITALARLA MESAFELER KISALACAK. (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)

321- HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETTİĞİ VAKİT TV, RADYO VE İNTERNET YAYINLARI ARACILIĞIYLA İNSANLAR ONUN KONUŞMALARINI DİNLEYECEK VE HZ. MEHDİ (AS)’I GÖRECEKLERDİR

Ebû Ali el-Eş’arî; Hasan b. Ali el-Kûfî, Abbas b. Âmir, Rabî’ b. Muhammed el-Muslî aracılığıyla Ebû Rabî’den rivayet eder: Ebû Abdullah’ın [Cafer Sâdık] şöyle buyurduğunu duydum: “EL-KÂİM (HZ.MEHDİ(AS)) ORTAYA ÇIKTIĞINDA ALLAH TARAFTARLARIMIZIN KULAKLARINI VE GÖZLERİNİ AÇAR (İŞİTME VE GÖRME HUSUSUNDA TARAFTARLARIMIZA YARDIM EDER). BÖYLECE ONLARLA KÂİM (HZ. MEHDİ (AS)) ARASINDA HERHANGİ BİR HABERCİ BULUNMAZ VE O, BULUNDUĞU MEKÂNDAN [DOĞRUDAN] TARAFTARLARIMIZA SESLENİR, TARAFTARLARIMIZ DA ONU DUYAR VE GÖRÜRLER.” (Kuleynî, Kâfî, c.8, s.240–241, hadis no: 329)

322- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA İSLAM AHLAKI TEKNOLOJİ VESİLESİYLE BİR KÖY EVİNDEN ÇÖLDEKİ ÇADIRA KADAR TÜM DÜNYAYA HAKİM OLACAKTIR

Mikdad b. Esved şöyle der: Resulullah (sav)’in “YERYÜZÜNDE İSLAM DİNİNİN GİRMEDİĞİ TOPRAK, ÇAMURDAN YAPILMIŞ BİR EV VE (ÇÖLDE) BİR ÇADIR KALMAZ.” buyurduğunu duydum. (Mecma-ul Beyan, Tevbe suresinin 33. ayetinin tefsirinde)

323- ULAŞIMDA YÖNÜ BELİRLEYEN TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI

Bineğine binmiş olan kimse, IRAK İLE MEKKE ARASINDA YOLU ŞAŞIRMA KAYGISINDAN BAŞKA HİÇBİR KORKU TAŞIMADAN SEYAHAT ETMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Müntehab-ı Kenzu’l-Ummal, 2/370-371)

Hz. Mehdi (as)’ın Hayatındaki Bazı Dönemler

BİR MÜDDET GÖZLERDEN UZAK OLUR

324- HAPSE ATILACAK VE İNSANLAR İÇİN GAYB OLACAKTIR

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu GAYBETİN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) SAHİBİNDE DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ VARDIR”… Dedim ki: “HZ. YUSUF’UN SÜNNETİ NEDİR?” BUYURDU Kİ: “ZİNDAN VE GAYBET”… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)

325- İKİ DEFA GAYBETİ, YANİ HAPİSANE DÖNEMİ OLACAK, BİRİSİ DAHA UZUN SÜRECEKTİR

Bu kıyamın sahibinin (Hz. Mehdi (as)’ın) iki gaybeti vardır. BİR GAYBETİ (HAPİSTE KALDIĞI DÖNEM) O KADAR UZAYACAK Kİ ŞÖYLE DİYECEKLER: “ÖLDÜ.” BAZILARI DİYECEK Kİ: “ÖLDÜRÜLDÜ.” Bazıları diyecek ki: “Gitti…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 198)

326- BİR ÇOK EZİYETE MARUZ KALACAKTIR

Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt’tendir… Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. BENİM EHL-İ BEYT’İM MUHAKKAK BENDEN SONRA BELA, KAÇIRILMA VE SÜRGÜNE UĞRAYACAKTIR. BENDEN SONRA EHL-İ BEYT’İM BELA VE MİHNETLERLE KARŞILAŞACAKLAR VE TARDA MARUZ KALACAKLARDIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

327- GAYBETLERİNDEN (HAPİSANE DÖNEMLERİNDEN) BİRİ DİĞERİNDEN DAHA UZUN SÜRECEKTİR

AL-İ MUHAMMED’İN KAİM’İNİN (HZ. MEHDİ’NİN) İKİ GAYBETİ (HAPİS DÖNEMİ) VARDIR. BİRİSİ DİĞERİNDEN DAHA UZUNDUR… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)

328- GAYBETİ DÖNEMİNDE YANINDAN AYRILANLAR OLACAKTIR

O (Hz. Mehdi (as)) BİR SÜRE ONLARDAN UZAKLAŞACAK, BÖYLECE DALALET EHLİ AYRILACAKTIR. Öyle ki cahil şöyle diyecek: “Allah’a ulaşmak konusunda Al-i Muhammed’e (Peygamberimiz (sav)’in soyundan birine (Hz. Mehdi (as)’a) ihtiyaç yoktur.” 
(Gaybet-i Numani, s. 161)

329- MEHDİ (AS)’IN YANINDAN AYRILAN HELAK OLUR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: “İmam Mehdi, susamışlar için tatlı bir su, doğru yolu gösteren bir rehber, helak olmaktan kurtaran bir kurtarıcıdır. İmam Mehdi, yollarını kaybedenlerin, doğru yolu bulması için yüksek bir yerde yakılan kılavuz ateşidir. Dondurucu soğuğa tutulanlar için bir sıcaklıktır. Tehlikeli geçitlerde güvenilir kılavuzdur. ONDAN (İMAM MEHDİ’DEN) AYRILAN KESİNLİKLE HELAK OLUR.” (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

HAYATINDAKİ BAZI DÖNEMLER

330- KENDİSİ İSTEMEDİĞİ HALDE ONA BİAT EDİLECEKTİR

Mehdi… istemediği halde RÜKUN İLE MAKAM ARASINDA ONA BİAT EDECEKLER. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

İnsanlar nihayet Mehdi’ye gelirler ve Rükun ile Makam arasında, KENDİSİ İSTEMEDİĞİ HALDE ONA BİAT EDERLER. “Eğer kabul etmezsen, boynunu vururuz” derler… (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler -Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 31)

331- İLMİ MÜCADELESİNİ TÜRKİYE’DE YAPACAKTIR

MEHDÎ RUM’DAN, TÜRKLERDEN (çünkü, eskiden Türkiye’ye diyar-ı Rum deniliyordu) AYRILMAYACAKTIR. (İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, s. 212)

332- HZ. İSA (AS) İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ DÖNEM

Hz. Mehdi (as) müminlerle beraber Beytül Makdis’de (Kudüs) sabah namazı kılarken, NÜZUL EDEN (YERYÜZÜNE İNEN) HZ. İSA (AS)’I TAKDİM EDECEK VE HZ. İSA (AS) ELLERİNİ, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) OMUZUNA KOYARAK, “NAMAZIN KAMETİ (FARZ NAMAZI KILMAK İÇİN OKUNAN EZAN; NAMAZA BAŞLAMA İŞARETİ) SENİN İÇİN GETİRİLDİ, BU YÜZDEN SEN KILDIR” diyecek ve nihayet Hz. Mehdi (as), Hz. İsa (as) ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)

333- HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİ ROMA’YI MANEVİ OLARAK FETHEDER

… Hz. Mehdi (as) ve talebeleri … (ROMA’YI) TESBİH VE TEKBİRLE MANEN FETH EDECEKLERDİR… (Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet Alametleri, s. 204) (Suyuti, el-Havi li’l Feteva, II. 81)

… Hz. Mehdi (as) ve talebeleri … (ROMA’YI) TESBİH VE TEKBİRLE FETH EDECEKLERDİR… O ŞEHRİN (VATİKAN’IN) SURLARI BİR BİR YIKILACAKTIR… (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 204)

334 DECCALİYET SİSTEMİ İLE FİKRİ MÜCADELE EDER, ONU İNSANLARA HER YÖNÜYLE TANITIR

DECCAL ÇIKINCA ONA KARŞI MÜMİNLERDEN BİR ŞAHIS (HZ. MEHDİ (AS)) YÖNELİR… (Mehdilik ve İmamiye s. 37, Sahih-i Müslim, 11/393’den nakil)

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (as)), deccalı görünce: “EY İNSANLAR! RESULULLAH’IN ZİKRETTİĞİ DECCAL İŞTE BUDUR” der… (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)

ZORLUK VE SIKINTILARA MARUZ KALIR

335- HZ. MEHDİ (AS)’A TUZAKLAR KURULUR

İmam Zeyn-ul Abidin şöyle buyurmuştur: “BİZİM KAİM’İMİZ (HZ. MEHDİ (AS)) İLE ALLAH’IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VE MUHAMMED SALLÂ’LLÂHU ALEYHİ VE ALİH PEYGAMBERLERİN HER BİRİ İLE BİR BENZERLİĞİ VARDIR… MUSA İLE KORKU HALİ (Hz. Mehdi (as)’a yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla; öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla) ve gaybette yaşamasında (sürekli gizlenerek yaşamasında); … EYYUB İLE BELADAN SONRA KURTULUŞUN YETİŞMESİNDE (Hz. Mehdi (as)’a da birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi; ancak aynı Hz. Eyüp gibi Allah’ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla) … benzerliği vardır.” (Kemal’ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

336- İZLENİR, GÖZETLENİR, BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİR

Ebu Said El-Hudri’nin (ra) rivayetinde, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Hz. Mehdi (as)) yönelir. DERKEN O MÜMİN KİMSEYE BİRÇOK SİLAHLILAR, DECCALİN MERKEZLERDE GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI KARŞI ÇIKARLAR.” (Mehdilik ve İmamiye s. 37, (Sahih-i Müslim, 11/393’den nakil))

337- HAKKINDA OLUMSUZ PROPAGANDA YAPILIR

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (as)) deccali görünce: “Ey insanlar! Resulullah (sav)’in zikrettiği deccal işte budur” der. DECCAL HEMEN ONUNLA İLGİLİ EMRİNİ VERİR de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: “Onu alın da yaralayın” der. ARTIK O ZATIN SIRT VE KARNI DÖVE DÖVE GENİŞLETİLİR… (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)

338- HAKKINDA YAZIŞMALAR OLUR

Eyyüb b. Nuh şöyle rivayet etmiştir: … BİZ EHLİ BEYT’TEN HİÇBİR İMAM YOKTUR Kİ, ONUN HAKKINDA YAZIŞMALAR OLMASIN, İNSANLAR ONU PARMAKLARIYLA GÖSTERMESİN. ONA SORULAR SORULMASIN VE SUİKAST DÜZENLENMESİN. (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1, s. 502)

339- HEM ELİ HEM AYAĞI AYRI AYRI ZİNCİRLENİR

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (as)) deccali görünce: “Ey insanlar! Resulullah’ın zikrettiği deccal işte budur” der. DECCAL HEMEN ONUNLA İLGİLİ EMRİNİ VERİR DE o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: “Onu alın da yaralayın” der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer DECCAL ONU (Hz. Mehdi (as)’ı) İKİ ELİNDEN VE İKİ AYAĞINDAN YAKALAR DA FIRLATIR ATAR. …. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)

340- BOYNUNA BAKIR BİR LEVHA ASILACAKTIR

Ebu Said el Hudri radıyallahu anh rivayeti; “… Deccal o mümin kulu kesmek için yakalar, fakat bu sırada ONUN BOYNU İLE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ARASI ALLAH TARAFINDAN BİR BAKIR LEVHA HALİNE GETİRİLİR DE ARTIK DECCAL O’NU KESMEYE HİÇBİR YOL BULAMAZ. Bu sefer deccal onu iki eli ve iki ayağı ile yakalayarak fırlatır atar. İnsanlar deccal onu bir ateş içine attı sanarlar. Halbuki o mümin zat bir cennet içine atılmıştır. (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten, Bab Hadis No: 113-İmam Şarani, Kurtubi Tezkire, s. 488)

341- ÇOK GÜÇ ŞARTLAR ALTINDA İSLAM AHLAKINI HAKİM EDECEKTİR

Abdurrahman b. Selit’ten; İmam Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib şöyle buyurdu: “… YERYÜZÜ ÖLDÜKTEN SONRA, ALLAH ONUN VASITASIYLA TEKRAR ONU İHYA EDECEKTİR VE MÜŞRİKLER İSTEMESE DE ALLAH HAK DİNİ DİĞER DİNLERE MUZAFFER KILACAKTIR… ONLARA EZİYETLER OLACAK ve onlara denilecek ki: “Eğer doğru söylüyorsanız bu vaad ne zaman vuku bulacaktır?” Biliniz ki, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) GAYBETİNDEKİ EZİYETLERE VE TEKZİPLERE SABRETMEK, RESULULLAH İLE BERABER KILIÇLA CİHAT ETMEK GİBİDİR.” (Uyun-ul Ahbar,cilt 1, s. 68)

342- ÇEŞİTLİ İFTİRALAR ATILIR

Hz. Muhammed (sav) ailesinden El-Mehdi (Hz. Mehdi (as)) … onun gecesi Allah’a boyun eğerek ve secde ederek, yıldızlara nöbet tutarak geçecektir, KENDİSİNİ SUÇLAYANLARIN ATTIĞI SUÇLAR ONU ALLAH’IN HUZURUNDA ETKİLEMEYECEKTİR, o nur yayan bir kandildir. (Bihar-ül Envar: 86-81)

343- ÇOK ŞİDDETLİ SIKINTI VE ZORLUKLARLA KARŞILAŞIR

Hz. Mehdi (as), bizden, Ehl-i Beyt’tendir… Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. BENİM EHL-İ BEYTİM MUHAKKAK BENDEN SONRA BELA, KAÇIRILMA VE SÜRGÜNE UĞRAYACAKTIR. BENDEN SONRA EHL-İ BEYTİM BELA VE MİHNETLERLE KARŞILAŞACAKLAR VE TARDA MARUZ KALACAKLARDIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

344- HZ. MEHDİ (AS)’A KURULAN TUZAKLAR ASLA BAŞARILI OLMAYACAKTIR

Nechül Belağa’dan, İnananların Efendisi (sav) dedi ki: “O (Hz. Mehdi (as)) insanlardan saklanırken, İZ SÜRÜCÜLER ARASALAR BİLE ONUN AYAK İZLERİNİ GÖRMEZLER…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar,cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

345- YAPILAN TÜM BASKI, TUZAK VE SALDIRILAR HZ. MEHDİ (AS)’I DAHA DA GÜÇLENDİRİR

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (as)) deccali görünce: “Ey insanlar! Resulullah’ın zikrettiği deccal işte budur” der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: “Onu alın da yaralayın” der. ARTIK O ZATIN SIRTI VE KARNI DÖVE DÖVE GENİŞLETİLİR. Bu sefer (Deccal) onu iki eli ve iki ayağı ile yakalar da fırlatır atar. İNSANLAR DECCALİN ONU BİR ATEŞ İÇİNE ATTIĞINI SANIRLAR. HALBUKİ O BİR CENNET İÇİNE ATILMIŞTIR. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)

Hz. Mehdi (as) Dünyaya Barış ve Huzur Getirecek, Tüm İnsanlar Tarafından Çok Sevilecek

346- HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLİR

Allah BÜTÜN İNSANLARIN KALPLERİNİ ONUN MUHABBETİYLE DOLDURACAKTIR.
 (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, S.42)

347- İNSANLARIN EN SEVDİĞİ İNSAN OLUR

Muhakkak ki o, insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, Hz. Mehdi (as)’ın kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 27)

Hz. Mehdi (as) insanlara gelir de, onu yeni gelin gibi aşk ve muhabbetle kucaklarlar… (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35)

348- ONDAN MEMNUN OLMADIK HİÇ KİMSE KALMAYACAKTIR

Ümmet’i Muhammed’den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)

349 – İNSANLAR ONU SEVİMLİ VE YAKIN BULACAKTIR

Yüzü güzel, kokusu hoş, heybetli, fakat insanlara sevimli ve yakındır. (Mehdi, Deccal, Mesih, s. 102)

350- HERKES ONDAN BAHSEDER

Mehdi zuhur eder, HERKES SADECE O’NDAN KONUŞUR, O’NUN SEVGİSİNİ İÇER VE O’NDAN BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSETMEZLER. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.33)

Bir münadinin semadan “Hak, Hz. Muhammed (sav) ehlindedir” şeklinde bağırmasından sonra, Hz. Mehdi (as)’ın sevgisi insanların kalplerine yerleşecek ve ondan başka bir şeyden bahsedilmeyecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Hadislerde, Hz. Mehdi (as)’ın döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi (as)’ın isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağını göstermektedir:

348- HERKES VE HERŞEY ONDAN RAZI OLUR

Mehdi ile müjdelenin… ONDAN YER VE GÖK EHLİ RAZIDIR… (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

ONUN HİLAFETİNDEN (manevi liderliğinden) YER VE GÖK EHLİ, HATTA HAVADAKİ KUŞLAR BİLE RAZI OLACAKTIR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

… O ZAMAN, YER VE GÖK EHLİ, BÜTÜN YABANİ HAYVANLAR, KUŞLAR, HATTA DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE ONUN HİLAFETİYLE (manevi liderliğiyle) SEVİNECEKLERDİR… (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

349- TÜM MÜSLÜMANLARIN VELİNİMETİ OLACAK; ONUN DÖNEMİNDE TÜM İNSANLARA BOLCA MAL VE HEDİYE DAĞITILACAKTIR

Humran bin A’yan’dan, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Sanki bu dininizi kanlara bulanmış çırpınır bir halde görür gibiyim. Ve onu sizlere biz ehl-i beyt’ten olan biri (Hz. Mehdi (as)) dışında kimse geri döndüremeyecek. O (HZ. MEHDİ (AS)) SİZE YILDA İKİ KEZ HEDİYE GETİRECEK, AYDA İKİ KEZ SİZE RIZIK VERECEK, ilim ve hikmet size onun zamanında verilecek. Öyle ki kadın kendi evinde yüce Allah’ın kitabı ve Resulullah (sav)’in sünnetine göre hüküm verecektir.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)

Hadiste verilen bilgilerden Hz. Mehdi (as)’ın görevlendirdiği kişiler yoluyla Müslümanlara mal ve hediye dağıtacağı; halk arasında bulunduğunda, kendisinin de bizzat kendi eliyle yüklü miktarda hediye ve mal dağıtacağı anlaşılmaktadır.

350- İNSANLARCA TANINMADIĞI ZAMANLARDA BİLE ONLARIN SEVGİSİNİ VE İLGİSİNİ KAZANACAK, AKILLARDAN ÇIKMAYACAKTIR

Ortalık sakinken halktan gayb olsa da (Hz. Mehdi (as)) hiçbir zaman insanların aklından çıkmaz. (Muntehabu’l Eser, s. 277)

351- ALLAH, HZ. MEHDİ (AS) İÇİN HER ZORLUĞU GİDERİR

Herşeye Kadir olan Allah, İmam Mehdi (as) için TÜM ZORLUKLARI GİDERECEKTİR. BAŞARI VE ZAFER UNSURLARI ONUN KONTROLÜNDE OLACAKTIR. (Kamaal al -Deen, Cilt 2, Sayfa 369; Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa 150; Cilt 52, Sayfa 283; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 34, Haber)

352- İSLAM ALEMİNDEKİ KAVGALARI DURDURUR

Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn’in şöyle buyurduğunu duydum: “SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE VE BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA beklediğiniz (Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru) vuku bulmayacaktır.” Arzettim ki: “Öyleyse o zamanda hiçbir hayır yoktur.” Buyurdu ki: “Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim’imiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDECEK (ZUHUR EDECEK) VE BUNLARIN HEPSİNİ ORTADAN KALDIRACAKTIR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 240)

353- İSLAM ALEMİNİN BİRLEŞMESİNE VESİLE OLUR

Ey Allah’ım, ona sadakat andını ızdıraptan çıkışın vesilesi yap ve ÜMMETİN DAĞILMIŞLIĞINI ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) ELİYLE BİRLEŞTİR… (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)

354- İNSANLAR ARASINDAKİ DÜŞMANLIK VE İHTİLAF SEBEPLERİNİ YOK EDER

Hz. Ali b. Ebi Talib de şöyle buyuruyor: “Kâimimiz (Hz. Mehdi) kıyam edince İNSANLARIN KALBİNDEKİ DÜŞMANLIK VE İHTİLAF SEBEPLERİNİ KÖKTEN KAZIYACAKTIR. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir.” (Bihar-ul Envar, cilt 52, s. 336)

355- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA ZALİMLERİN HAKİMİYETİ SONA ERECEKTİR

Mehdi’nin (as) HÜKÜMRANLIĞI ZAMANINDA ZALİMLERİN VE MÜSTEKBİRLERİN HÜKÜMRANLIĞI , MÜNAFIKLARIN VE HAİNLERİN SİYASİ NÜFUZU NABUD (YOK) OLACAKTIR (son bulacaktır). (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 252)

HZ. MEHDİ (AS) BÜTÜN GAM VE ZULMETLERİ GİDERECEK GÜNEŞTİR. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

356- ZALİMLERİN KALPLERİNİ İSLAM’LA AYDINLATACAK, NURLANDIRACAKTIR

Evet dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında, her yer zulüm, fesat ve yağmayla dolduğunda, DALALET VE İNHİRAF KALELERİNİ YIKMAK (HAKKI BIRAKIP BATILA SAPAN ODAKLARI FİKREN ETKİSİZ HALE GETİRMEK), KARANLIK VE TAŞ KALPLERİ TEVHİD, İNSANİYET VE ADALET NURUYLA AYDINLATMAK İÇİN ALLAH YÜCE ISLAHÇISINI (HZ. MEHDİ (AS)’I) GÖNDERECEKTİR. (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 310)

357- DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA SEVİNÇ VE HOŞNUTLUK SAÇAR

Mehdi’nin (as) yaranları (dost ve arkadaşları) alemin her yerine ayak basıp, her yerde kudreti ellerinde bulunduracaklar, herkes ve her şey onlara itaat edecek, hatta ÇÖLDEKİ YIRTICI HAYVANLAR VE AVLAR (YIRTICI) KUŞLARIN HEPSİ VE HEPSİ ONLARIN RIZA VE HOŞNUTLUĞUNU KAZANMAK İSTEYECEKLER. BU DİN ELÇİLERİ, SELAH (HUZUR, RAHATLIK, DÜZELTME VE İYİLEŞTİRME) VE ADALET ELÇİLERİ ÖYLE BİR SEVİNÇ VE HOŞNUTLUK GETİRECEKLER Kİ, Mehdi’nin (as) ashabının ayak bastığı yer başka yerlere karşı iftihar edecek. (İkmal’üd Din. Bihar’ül Envar,cilt 52, s. 327)

358- İMAN EDENLER HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHURUNU ÖZLEMLE BEKLEYECEKLERDİR

… Göklerin ve yerin sakinleri onun eksikliği yüzünden dert içinde olacaktır, iman eden erkekler ve iman eden kadınlar onun (Hz. Mehdi (as)) yokluğunda özlem içinde bekleyecekler ve karışıklık içinde olacaklardır. (El-Sahife El-Mehdiye’den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 65, Kifayetul Athar: 158; El-Bihar 36: 337 ve 51: 109)

Peygamberimiz (sav) hadisinde, Hz. Mehdi (as)’ın zuhurundan önceki dönemde hem iman edenlerin, hem de yerdeki ve gökteki canlıların Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunu özlemle bekleyeceklerini bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)’ın öncesinde iman edenlerin zulüm ve baskı altında sıkıntılı bir hayatlarının olacağına dikkat çekmiştir. Ayrıca Darwinist ve materyalist sistemin hakim olduğu dünya düzeni içinde yaşamaları nedeniyle insanların zorluk çekeceklerini ancak bir yandan da derin bir özlem içinde Hz. Mehdi (as)’ın zuhuruyla oluşacak olan huzur ve güven ortamının ümidini taşıyacaklarını haber vermiştir.

Gerçekten de Hz. Mehdi (as)’ın zuhurundan önceki dönemde dünyaya hakim olacak sevgisizlik, hırs ve düşmanlık ruhu ve bu ruh halinin meydana getirdiği huzursuzluk, kargaşa, ve anarşi ortamları müminlerin Hz. Mehdi (as)’a olan bu özlemlerini daha da pekiştirecektir.

359- İNSANLARIN, MÜMKÜN OLAN HER VESİLEYLE HZ. MEHDİ (AS)’A KOŞMALARI, ONA TABİ OLMALARI VE ONDAN VAZGEÇMEMELERİNİN ÖNEMİ

Peygamberin (sav) şöyle dediği nakledilmiştir: “Bizden olan hak üzere Kaim (Hz. Mehdi (as)) kıyam etmedikçe asla kıyamet kopmaz. Bu da Allah’ın izin verdiği bir zamanda olacaktır. Ona uyan kurtulur, ondan geri kalan ise helak olur. Ey Allah’ın kulları Allah’tan korkun: HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR EDİNCE HERŞEYİ BIRAKIP MÜMKÜN OLAN HER VESİLEYLE ONA DOĞRU KOŞUNUZ. Çünkü o Allah’ın halifesi (Müslümanların manevi lideri) ve benim vasimdir.” (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 65; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 382)

… Eğer Allah seni muvaffak kılarsa ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) BİATINA KOŞ (ONA TABİ OL) VE ONDAN ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK OLUR DA, ONA ULAŞIR VE HİDAYET OLURSAN ONDAN ASLA VAZGEÇME. Âh – ve eliyle göğsünü göstererek – onu ne de çok görmek isterdim.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

HİÇBİR ŞEY SENİ ONA (HZ. MEHDİ (AS)’A) BİAT ETMEKTEN (ONUN TALEBESİ OLMAKTAN, ONA TABİ OLMAKTAN) ALIKOYMASIN, seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şerr konuşurlar, eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

Hz. Mehdi (as)’ın Güzel Ahlakı

360- AHLAKEN HZ. EBU BEKİR VE HZ. ÖMER’DEN DAHİ ÜSTÜNDÜR

İbni Şirin’den nakl edilmiştir: “MEHDİ EBU BEKR VE ÖMER (RA)’DAN ÜSTÜNDÜR… Ebu bekr’e (ra) dediler ki: “O, Ebu Bekr ve Ömer’den de mi üstün olacak?” “BAZI PEYGAMBERLERDEN BİLE ÜSTÜN OLACAKTIR!” diye cevab verdi… (Berzenci, Kıyamet Alametleri, 10. Baskı, s. 193)

361- ALLAH ONU BİR GÜNDE HİDAYETE ERDİRİR

“Mehdi bizden; Ehl-i Beyttendir, ALLAH ONU BİR GECEDE ISLAH EDER.” (İbn Mace, Fiten, 34)

İmam Muhammed Taki Abdulazim Haseni’ye şöyle buyurdu: “Kâim, vaat edilmiş Mehdi’dir. … Allah’a andolsun ki eğer kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa, Allah (cc) Mehdi zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun diye o günü uzatır, ONUN İKTİDARINI MUSA’NIN İKTİDARI GİBİ BİR GÜNDE DÜZELTİR. Musa (as) eşi için biraz ateş almaya gitti. Ama risalet ve peygamberlik makamıyla geri döndü.” … (Bihar-ul Envar, cilt 51, s.156; Isbat-ül Hüdat, cilt 6, s. 420)

İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır:

… Bir gecede Hz. Mehdi (as)’ın ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakkın kendisine kutup mertebesinin vermesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla’nın Kur’an-ı Kerim’de belirttiği gibi Hz. Peygamber (sav)’e verilen bu lütuf, Hz. Mehdi (as)’a da verilmiştir. Yüce Mevla, Kur’an-ı Kerim’de Şura Suresi 52. ayette Peygamberimiz (sav)’e şöyle demiştir: “Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu (kitabı) kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin.” Hz. Mehdi (as), dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir.

(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi)

Bediüzzaman Said Nursi de, Hz. Mehdi (as)’dan şu şekilde bahsetmektedir:

Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD (içtihad eden büyük İslam alimi), hem EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici), HEM HAKİM, HEM MEHDİ, HEM MÜRŞİD (doğru yolu gösteren kişi), HEM KUTB-U AZAM (Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşidi) olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da, Ehl-i Beyt-i Nebeviden (Peygamberimiz (sav)’in soyundan) olacaktır…

(Mektubat, 411-412)

362- AHLAKI PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN AHLAKINA BENZER

Yakında onun (Hz. Hasan’ın) soyundan, Nebinizin (sav) adıyla adlandırılan bir kimse (HZ. MEHDİ (AS)) çıkacak, AHLAKINDA ONA (HZ. PEYGAMBER (SAV)’E) BENZEYECEK… (Tac V, 363)

Ebu Salih Saibi, El-Fitan adlı eserinde Hazreti Müminlerin Emiri’nden nakletmiştir: “HAZRETİ MEHDİ (AS) GÖRÜNÜM, AHLAK, HUY VE ÜSTÜN FAZİLETİYLE, ALLAH’IN ELÇİSİ (SAV)’E PEK BENZEYECEKTİR.” (El-Melahim ve El-Fitan, Bölüm 79)

363- MEZİYETLERİ ÇOK OLACAKTIR

Zamanındaki FİTNELERİN ZORLUĞU SEBEBİYLE ONUN MEZİYETLERİ ÇOKTUR. (İbn Hacer, eI-Kavlu’l-Muhtasar fi’l-Mehdi’l-Muntazar, s. 71)

364- AKLINA VE İMANINA ÇOK GÜVENİLECEK BİR İNSANDIR

“Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver.” İnananların Efendisi dedi ki: “… O (MEHDİ (AS)) EN İYİ SIĞINAKTIR ARANIZDAKİ, EN İYİ BİLEN VE EN NAZİK OLANDIR.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, sf. 184)

365- PEYGAMBERLER GİBİ AZAMETLİDİR

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ’b-ul Ahbar)’den nakleder ki şöyle dedi: “… Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), … ALLAH PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) ONA DA VERECEKTİR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

366- MÜCADELECİDİR, ZORLUKLAR KARŞISINDA ASLA YILMAZ

MEHDİ İŞİ SIKI TUTACAK. (Kıyamet Alametleri, s.175)

FİTNELERİ ÖNLEMENİN KENDİSİNE ZOR GELMEYECEĞİ VE ÖLDÜRMENİN DE ONU VAZGEÇİREMEYECEĞİ EHLİ BEYTİME MENSUP BİRİSİ (MEHDİ) sahip olmadan günler geceler bitmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.12)

Mehdi Doğu tarafından çıkacak. KARŞISINA DAĞLAR BİLE DİKİLSE ONLARI EZİP GEÇECEK, O DAĞLARDA KENDİSİNE YOL BULACAKTIR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s.39)

367- AHLAK OLARAK HZ. İSA (AS)’A DA BENZER

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ’b-ul Ahbar)’den nakleder ki şöyle dedi: “… Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), …hayırda, görünüşte ve AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA’YA BENZEYEN O’DUR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

368- HER AN ALLAH KORKUSUYLA HAREKET EDER

… Aynen, kartal cinsinden Neşir kuşunun kanatlarıyla titremesi gibi ALLAH’TAN KORKACAKTIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

369- ALLAH’IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ, GÜCÜNÜ ÇOK DÜŞÜNENDİR

Hz. Mehdi (as) ALLAH’IN KARŞISINDA, ALLAH’IN AZAMETİ KARŞISINDA HUŞU EDENDİR, çok huşu eden; kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hz. Mehdi (as), ALLAH’IN CELALİ KARŞISINDA BÖYLE HUZU (tevâzu hâli, alçak gönüllü olma, Allah’ın azametini, Celâl ve Cemâlini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hâli) VE HUŞU EDENDİR. (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 280 ve 300)

370- ALLAH’A KARŞI BOYUN EĞİCİDİR

MEHDİ ALLAH’A KARŞI SON DERECE BOYUN EĞİCİDİR. Ahlak bakımından Peygambere benzer. 
(Kıyamet Alametleri, s. 163)

371- HER NE OLURSA OLSUN ALLAH RIZASINI GÖZETİR

ONLAR HİDAYETE KARŞI HEVALARINA UYMAK İSTEDİKLERİNDE O DA (HZ. MEHDİ (AS) HEVAYA KARŞI HİDAYETE UYMAYI İSTER. ONLAR KURAN’A KARŞI REYLERİNİ İSTERLERSE, O DA REYE KARŞI KURAN’A UYMAYI İSTER. (Nehcül belağe, 138. Hutbe)

372- KURAN’A UYGUN DAVRANMAKTAN ASLA TAVİZ VERMEZ

Hz. Ali, Hz. Mehdi (as)’ın kıyamının getirdikleri hakkında şöyle buyurur: “HALKIN KİŞİSEL REYLERİNİ, YORUMLARINI BOŞ VERİR; KURAN’IN HÜKMÜNÜ İCRAYA BAŞLAR.” (Mikyalu’l Mekarimcilt 1, s. 81)

373- KARŞILAŞILAN SORUNLARA KESİN ÇÖZÜMLER ÜRETİR

Hz. Mehdi (as) İMDADA GELEN VE FERYADRESDİR (FERYAD EDENİN YADIMINA KOŞAN, YARDIM EDENDİR). ALLAH, O’NU DÜNYADAKİ İNSANLARIN İMDADINA YETİŞMESİ İÇİN GÖNDERECEKTİR… (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318,cilt 2, s. 11)

374- ZORLUK İÇİNDEKİ İNSANLAR İÇİN SIĞINAKTIR

Dedi ki: “Ey Emirülmüminin! Bu Mehdi kimdendir?” Buyurdu ki: “Ben-i Haşim’dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O ÖYLE BİR DENİZDİR Kİ ONA GİREN KAYBOLUR. KENDİSİNE SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR..” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 250)

“Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver.” İnananların Efendisi dedi ki: “… O (MEHDİ (AS)) EN İYİ SIĞINAKTIR ARANIZDAKİ, EN İYİ BİLEN VE EN NAZİK OLANDIR…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, sf. 184)

375- HZ. MEHDİ (AS) AHKAMDA MASUMDUR, İLHAM İLE HAREKET EDER

Dedim ki: “HZ. MEHDİ (AS) ALLAH’IN RIZASINI NEREDEN BİLECEKTİR?” BUYURDU Kİ: “ALLAH ONUN KALBİNE RAHMETİNİ NAZİL EDECEKTİR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)

376- VERDİĞİ KARARLAR ALLAH’I KORUMASI ALTINDADIR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: “Allah Azze ve Celle (İmam Mehdi’yi) diğer kullarının işlerini idare etmesi için seçtiği zaman, onun göğsünü bu işin üstesinden gelebilecek şekilde açar, kalbine hikmet kaynaklarını yerleştirir, ona öyle bir ilim ilham eder ki, bundan sonra hiçbir soruya cevap vermekte zorlanmaz, asla doğrudan sapmaz, isabetsiz cevap ağzından çıkmaz. Bu bakımdan kulların işlerini yürütmesi için Allah tarafından görevlendirilen İmam Mehdi masumdur, desteklenmiştir, başarılı kılınmıştır ve doğrultulmuştur. Hatalardan, sürçmelerden ve tökezlemelerden yana güvence altındadır. Allah onu (İmam Mehdi’yi) bu işe özgü kılar ki, kullarının üzerindeki eksiksiz kanıtı ve yarattıklarının arasındaki şahidi olsun.” (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

377- KURAN’I VE SÜNNET-İ SENİYYEYİ CANLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIR

O da (Hz. Mehdi (as) da) adalet nasıl uygulanırmış, onlara gösterecek; KİTAB’A VE SÜNNETE TEKRAR HAYAT VERECEK… (Nehcül belağe, 138. Hutbe)

RESULULLAH’IN (SAV) HER YAPTIĞINI O (HZ. MEHDİ (AS)) DA YAPACAKTIR; RESULULLAH (SAV) CAHİLİYE TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O (HZ. MEHDİ (AS)) DA ÖNCEKİ TEMELLERİ YIKACAKTIR. O, İslam’ı yeniden baştan alacaktır. (Mikyalu’l Mekarim,cilt 1, s. 57)

378- ÇOK İTİDALLİDİR

O (Hz. Mehdi (as)) MUTEDİL… bir gençtir. 
(Sımt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)

379- İLMİ MÜCADELESİYLE DÜNYA ÇAPINDA ETKİ UYANDIRIR

Va’dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi (as)) … O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA DA EL UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR, DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR… (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)

380- ÇOK CÖMERTTİR

Tavus: “… (HZ. MEHDİ (AS)) MAL İNFAK ETMEKTE ÇOK CÖMERTTİR…” (El-Havi,cilt 2, s. 150)

381- İHTİYAÇ İÇİNDE OLANLARA KARŞI ÇOK MERHAMETLİDİR

Tavus: “… (HZ. MEHDİ (AS)) ACİZLERE KARŞI ÇOK MERHAMETLİDİR.” (El-Havi,cilt 2, s.150)

382- FİTNELERİ YOK ETMEK İÇİN İLMİ MÜCADELE YAPAR

Ebu Ma’bed şöyle diyor: İbni Abbas’a dedim ki; “Bana Mehdi hakkında bir şey söyle. “Ümit ederim ki çok geçmeden ALLAH TEALA FİTNELERİ YOK ETMEK İÇİN BİZDEN OLAN BİR GENCİ GÖNDERİR” dedi. (Melahim, s.169)

383- BİR DAMLA BİLE KAN DÖKÜLMESİNE İZİN VERMEZ

ZAMANINDA NE BİR KİMSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

384- ÇOK ADALETLİDİR

(HZ. MEHDİ (as)) KİMSEYİ BAŞKASINDAN ÜSTÜN TUTMAYACAK. (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, cilt 2, s. 11)

Hz. Mehdi (as) kıyam ettiğinde –bazı zorluklar çıktıktan ve savaşlar yapıldıktan sonra- ZULÜM VE HAKSIZLIĞI ORTADAN KALDIRACAK VE YERYÜZÜNÜN HER YERİNİ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Bihar’ül Envar, cilt 51, s. 146)

385- İNSANLARIN İMANINA VE ALLAH’TAN KORKMALARINA VESİLE OLUR

Ebu’l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: … “(HZ. MEHDİ) KULLARIN KALBİNE ALLAH’A KULLUĞU YERLEŞTİRECEKTİR.” (Bihar-ul Envar,cilt 51, s. 74)

386- HERKESE KARŞI ÇOK ŞEFKATLİ, MERHAMETLİDİR

… İbn-i Ebu Hamza’dan: Ona (Hz. Mehdi (as)’a) adalet, İNSAF (merhamet) VE İHSAN (bağışta bulunma, iyilik etme) SIFATLARI HEDİYE EDİLMİŞTİR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 287)

387- CENNET İLE MÜJDELENMİŞTİR

İbn-i Abbas’tan; dedi ki: Hz. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “HZ. MEHDİ (AS) CENNET EHLİNİN TAVUSUDUR.” (El-Fusul’ül-Mühimme, s. 295; İbn-i Şirveyh-i Deylemi, el-Firdevs, Elif ve Lâm babı; Yenabi’ül-Mevedde, s. 181, 435 ve 489; Nur’ül-Ebsar, s. 154)

Enes bin Malik’den; dedi ki: Hz. Resulullah (sav)’in şöyle buyurduğunu duydum: “BİZ ABDULMUTTALİB EVLÂTLARINDAN YEDİ KİŞİ CENNET EHLİNİN EFENDİLERİYİZ: BEN, HAMZA, ALİ, CAFER, HASAN, HÜSEYİN VE MEHDİ.” (Sünen-i İbn-i Mace, hadis no: 4077, Yenabi’ül-Mevedde, s.435, Savaik-ül Muhrika, s.309, Zehair-ül Ukba, s.15, Metalib-üs Sual, ikinci bab, el- Burhan fi Alamat-ül Mehdi, ikinci bab ve…)

388- ZAMANININ EN HAYIRLISIDIR

İbn-i Cerir, Tehzib-il Asar’da şöyle tahric etti:
 “MUHAMMED ÜMMETİNİN EN HAYIRLISI ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın.. O Mehdi’dir.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.57)

Devrinde YERYÜZÜNÜN EN HAYIRLISI KENDİSİ OLACAKTIR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s.27)

389- İNSANLARIN RAHATI, HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN GAYRET EDECEKTİR

Nechül Belağa’dan: İnananların Efendisi (sav) dedi ki: … (HZ. MEHDİ (AS)), ESİRİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURMAK, KÖLEYİ AZAD ETMEK ve YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ ULUSU DAĞITMAK VE DOĞRULUĞU İZLEYENLERİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN erdem sahibinin örneklerini izleyecektir.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

389- SABIRLIDIR

… EYÜP PEYGAMBER (AS)’IN SABRINA sahiptir. (Kefaayah al-Asar, s. 43)

390- ÇOK MERHAMETLİDİR

… Yoksullara karşı çok merhametli olması, Mehdi (as)’ın alametlerindendir. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

… Mazlumlara karşı da çok merhametli olmasıdır. (Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

391- SICAK KANLI VE SEVGİ DOLUDUR

Mahmud b. Vahib Kızoğlu Bağdadi-i Hanefi: “Cevheret-ul Kelam” adlı kitapta şöyle yazar: O (HZ. MEHDİ (AS)) SICAK KANLI VE GÜZEL BİR GENÇTİR…

(Cevheret-ul Kelam, s. 157)

392- İHTİYAÇ İÇİNDE OLANLARA KARŞI KORUYUCUDUR

İmam Mehdi (as) büyük miktarlarda servet dağıtacaktır. FAKİRE VE İHTİYAÇ SAHİBİNE KARŞI ÇOK YUMUŞAKTIR. (Muntakhab al-Asar, Sayfa 311)

393- MÜSLÜMANLARI KORUMA HİSSİ ÇOK GÜÇLÜDÜR

İslam’ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir.

(El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Hz. Mehdi (as)’ın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir.

394- ZALİME KARŞI HAKKI MÜDAFAA EDER

Hz. Mehdi (as) zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir.

(En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal )

395- KİMSEYE TENEZZÜL ETMEZ

O, benim ümmetimden, tenezzül etmeyen (Allah’tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan) bir adamdır. (Suyuti, el-havi, 2/24)

396- İHTİYAÇLARINI İNSANLARA BİLDİRMEZ

Hz. Hüseyin (ra) soruldu:

“İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?” Şöyle cevap verdi: “… İnsanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını bildirmez.”

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

397- İNSANLARA İHSANI BOL VE GÜZEL OLUR

Zamanın inkitaa uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde, Mehdi (as) denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

O, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

398- İLMİ MÜCADELESİNDE KARARLIDIR

İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

“Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver.” İnananların Efendisi (sav) dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (AS)) ÖLÜM GELDİĞİNDE KORKMAYACAKTIR; imanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez; SAVAŞÇILAR ONA KARŞI MÜCADELE VERDİKLERİNDE TEREDDÜT ETMEZ… CÖMERTTİR VE GÖZÜ PEKTİR…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)

Allah Kuran’da pek çok ayette elçilerinin güzel ahlakı ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler kavimlerinin tüm inkarlarına, alaylarına, tuzaklarına ve saldırılarına en güzel şekilde karşılık vermişler ve her zaman Allah’ın yardımıyla galip gelmişlerdir.

Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. (Hicr Suresi, 94)

399- İŞLERİ ÇOK SERİ ŞEKİLDE HALLEDER

Mehdi (as) hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

400- HZ. MEHDİ (AS), GÜÇLÜ İMANI, HEYBETİ, VAKARI, SOYLU TAVIRLARI VE PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN ONUN HAKKINDA YAPTIĞI TARİFLERLE TANINACAKTIR

Hz. Mehdi (as), imanı, asaleti, heybeti, vakarı, soylu tavırları, güzel ahlakı, hiç kimseden hediye almaması aksine hediyeyi dağıtan olması, tüm insanlara İslam ahlakını hiçbir ücret istemeden tebliğ etmesi, yaptığı hizmetlerden hiçbir şekilde karşılık beklememesi ve her tavrıyla İslam’a faydalı olmasıyla tanınacaktır. Müslümanlar, Peygamberimiz (sav)’in onun hakkında bildirdiği bu faziletlerini her yerde konuşacaklar ve bu da Hz. Mehdi (as)’ın tanınmasında ayrı bir delil oluşturacaktır.

Ebu’l Carud der ki:

İmam Muhammed Bakır’a: “… İMAM (HZ. MEHDİ (AS)) NE İLE TANINIR?” diye arzedince şöyle buyurdu:

“HİDAYET VE HEYBETİ İLE VE ALİ MUHAMMED’İN, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) FAZİLETLERİNİ İKRARI İLE.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 284)

Haris bin Muğayre-i Nasrı der ki, İmam Caferi Sadık’a, “İMAM (HZ. MEHDİ (as)) NE İLE TANINIR?” diye arzedince şöyle buyurdu:

“HEYBET VE VAKAR İLE. BAŞKA NE İLE TANINIR? AYRICA HELAL VE HARAM İLE, HALKIN ONA OLAN İHTİYACI İLE VE ONUN HİÇ KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMASINDAN TANINIR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283)

401- AMELİNDE AYIP VE ZULÜM YOKTUR

Ben Hz. Mehdi (as)’ı, peygamberlerin sayfalarında (kitaplarında) şöyle bulurum: “Hz. Mehdi (as)’ın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır.”

(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 21)

402- HZ. MEHDİ (AS)’IN HİKMETİ, BASİRETİ, FERASETİ VE ANLAYIŞI ÇOK GÜÇLÜ OLACAKTIR

Hadislerde Hz. Mehdi (as)’ın Allah’ın kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir:

O, kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Hz. Mehdi (as) denilmiştir.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

Muhyiddin Arabi Hz. Mehdi (as)’ın bazı özelliklerini saymaktadır. Aşağıdaki izahında Hz. Mehdi (as)’ın dikkat çeken başlıca 9 özelliğine yer vermektedir:

1. Basiret sahibi olması

2. Kutsal kitabı anlaması

3. Ayetlerin manasını bilmesi

4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi

5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması

6. Varlıkların sınıflarını bilmesi

7. İşlerin girift taraflarını bilmesi

Çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde yanılmaz. Hz. Mehdi (as) kıyas ilmini onunla hükmetmek için değil, ondan kaçınmak için bilir. Çünkü verdiği hüküm doğru bir ilham neticesi olacak. Yani Hz. Muhammed (sav)’in getirdiği şeriat üzere hükmedecek. Bu sebepledir ki Peygamberimiz (sav) onu vasfederken “Benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek” demiştir. Bundan anlıyoruz ki, Hz. Mehdi (as), şeriat sahibi değil, şeriata uyandır.

8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması

Çünkü onların her türlü işlerini görmek için Allah onu diğer insanlar üzerine seçmiştir. Liderlerin davranış ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halkın menfaatine olmalıdır… Halkın yararına aykırı şeylerle uğraşıp, onların işlerini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla diğer insanlar arasında fark kalmamıştır.

9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. (Kıyamet Alametleri, s. 189)

Hz. Mehdi (as)’ın feraseti, basireti ve anlayışı çok güçlü olacaktır. Birçok konuyu Allah’ın ilhamı ile hissedecektir.

İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: “HZ. MEHDİ (AS), HER KAVMİN İŞLERİNİN İÇYÜZÜNDEN (sakladıkları şeyden) HABER VERİR VE DOSTUNU DÜŞMANINDAN FERASETLE AYIRIR.” (Sırat’ul-Mustakifm, c. 2, s. 254)

403- KİMSEYE KÖTÜLÜK YAPILMASINA MÜSAADE ETMEZ

ONUN (HZ. MEHDİ AS) ZAMANINDA KİMSEYE KÖTÜLÜK EDİLMEZ. (El-Mehdiyy-il Mev’ud…, c. 1, s. 280 ve 300)

404- BİTKİLERİ VE HAYVANLARI ÇOK SEVER

Hz. Mehdi (as), kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Hz. Mehdi (as) bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 67)

Bu hadis-i şeriflerde, Hz. Mehdi (as)’ın bitkileri seveceği ve onlarla bizzat ilgileneceğine işaret edilmektedir. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle bildirilmektedir:

Hz. Mehdi (as) uçan bir kuşa işaret ettiğinde, kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.

(El-Kavlu’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Bu hadisle de Hz. Mehdi (as)’ın hayvanlarla ilgileneceği, hayvanların da kendisini seveceğine işaret edilmektedir. Nitekim bir diğer hadiste, “yer ve gök ehlinin Hz. Mehdi (as)’ı sevdiği”, “kuşların ve denizlerdeki balıkların dahi ondan razı oldukları” bildirilmektedir:

Onun hilafetinden (manevi liderliğinden) yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

405- HZ. MEHDİ (AS)’IN HAYVANLARA KARŞI SEVGİSİ OLACAK VE ONLARIN HALİNİ ANLAYACAKTIR

O (HZ. MEHDİ (AS)), DOĞRULANMIŞ, KUŞ VE BÜTÜN HAYVANLARIN DİLLERİNİ BİLEN BİRİDİR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

Hz. Mehdi (as)’ın, hayvanlara karşı sevgisi ve şefkati çok güçlü olacak; onların halini, ihtiyaçlarını çok iyi anlayacaktır. Onun döneminde, yeryüzündeki tüm varlıklar gibi yerdeki ve gökteki tüm hayvanlar da Hz. Mehdi (as)’a karşı çok büyük bir sevgi duyacak; hepsi ondan razı olacaklardır:

Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin… ONDAN YER VE GÖK EHLİ RAZIDIR… (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

ONUN (Hz. Mehdi (as)’ın) HİLAFETİNDEN (manevi liderliğinden) YER VE GÖK EHLİ, HATTA HAVADAKİ KUŞLAR BİLE RAZI OLACAKTIR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

… O ZAMAN (Hz. Mehdi (as) döneminde), YER VE GÖK EHLİ, BÜTÜN YABANİ HAYVANLAR, KUŞLAR, HATTA DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE ONUN HİLAFETİYLE (manevi liderliğiyle) SEVİNECEKLERDİR…

406- HZ. MEHDİ (AS)’IN HİÇ MALI MÜLKÜ OLMAYACAKTIR

O (Hz. Mehdi (as)) DÜNYAYA GÖNÜL BAĞLAMAZ VE (BUNUN İÇİN DE) TAŞ ÜSTÜNE TAŞ YIĞMAZ.

(El-Mehdiyy-il Mev’ud…, c. 1, s. 280 ve 300)

407- İNSANLAR İÇİN EN İYİ DOSTTUR

Sonra Hz. Mehdi (as)’ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki: “İÇİNİZDEKİ EN GENİŞ SIĞINAKTIR, İÇİNİZDE İLMİ EN ÇOK OLANDIR VE DOSTLARINI, SEVDİKLERİNİ EN FAZLA ARAYIP SORANDIR. Allah’ım! Onun zuhurunu, hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla! Eğer Allah seni muvaffak kılarsa ONUN BİATINA KOŞ (ONA TABİ OL) VE ONDAN ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK OLUR DA, ONA ULAŞIR VE HİDAYET OLURSAN ONDAN ASLA VAZGEÇME. Âh – ve eliyle göğsünü göstererek – onu ne de çok görmek isterdim.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

408- ÜSLUBU VE TAVRI ÇOK SAMİMİDİR

Hz. Mehdi (as)’ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah’a en samimi kalple yönelten türden olacak. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine, tatminkarlığa ve güvenliğe geri dönecekler. (İkdud Durar, sayfa.156, Bihar- ül Envar, Cilt 53, s. 36 ve 280)

Hadiste, Hz. Mehdi (as)’ın İslam ahlakını anlatırken son derece samimi bir yöntem kullanacağı anlatılmıştır. Allah Hz. Mehdi (as)’ın samimiyetini de vesile ederek “Hadi” sıfatıyla tecelli edecek ve insanları hidayete erdirecektir. Hz. Mehdi (as)’ın devrinde insanlar halis bir kalple Allah’a iman edecekler ve imanı zayıflamış kişilerin de yeniden imanları güçlenecektir. Hz. Mehdi (as)’ın İslam ahlakını anlatım şeklindeki samimiyetin özellikle dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de, Hz. Mehdi (as)’ın yaşadığı dönemde insanların genel olarak samimiyetten uzak bir tavır içinde olmalarıdır. Hadiste ayrıca iman eden kişilerin kalplerinin tatmin olacağına ve güvenlik ortamının oluşacağına da dikkat çekilmiştir.

Hz. Mehdi (as)’ın İlmi

409- HER KONUDA ÇOK BİLGİLİDİR

Hâkim sahihtir kaydiyle Ebu Hüreyre’den şu haberi nakletmiştir: Peygamber (sav) buyurdu: “İnsanların MEDİNE ÂLİMİNE (HZ. MEHDİ (AS)) ulaşmak için develerini sürerek yollara çıkacağı günler yakındır. İşte o zaman ONLAR, MEDİNE ÂLİMİNDEN (HZ. MEHDİ (AS)’DAN) DAHA BİLGİLİ BİRİSİNİ BULAMAYACAKLARDIR.” (Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 2/265)

HZ. MEHDİ (AS)’IN İLİM VE HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR. Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)’in adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi (sav) ahlaktır. (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)

410- HER KONUYU DELİLLERİ İLE İSPATLAR, ÖYLE Kİ KİMSE ONA KARŞI DELİL GETİREMEZ

Şeyh Tusi’nin Gaybet’i: “HZ. MEHDİ (AS)’IN HAKİMİYETİ (manevi liderliği) ALLAH’IN TÜM YARATTIKLARI HAKKINDAKİ DELİLLERİNDEDİR; bunlar öyle çoktur ki, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) DELİLLERİ BÜTÜN İNSANLAR ÜZERİNDE GALİP GELECEK (ETKİLİ OLACAK, HAKİM OLACAK) VE KİMSENİN ONA KARŞI GETİRECEK BİR GEREKÇESİ (NEDENİ) OLMAYACAKTIR.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 70)

411- KENDİSİNE YÖNELTİLEN SORULARA ÇOK AKILCI CEVAPLAR VERİR

… HZ. MEHDİ (AS) DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ ŞEYLER HAKKINDAKİ TÜM SORULARA CEVAP VERİR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283)

412- OLACAK GELİŞMELERİ EN İSABETLİ ŞEKİLDE TESPİT EDER

Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir: Ebul Hasan (Musa b.Cafer)’e dedim ki: “Seni yaratan Allah’a kurban olayım! İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir?” Buyurdu ki: “İmam Mehdi’nin bilinmesini sağlayan birkaç özelliği vardır. İNSANLAR ONA SORU SORDUKLARINDA DERHAL CEVAP VERİR; EĞER HUZURUNDA SUSSALAR, O KENDİLİĞİNDEN KONUŞMAYA BAŞLAR VE YARIN OLACAKLARI (yaşanacak gelişmeleri) ANLATIR. İNSANLARLA HER DİLDEN KONUŞUR.” (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1S. 402)

413- HZ. MEHDİ (AS)’IN TEBLİĞİ İNSANLAR ÜZERİNDE ÇOK ETKİLİ OLUR

HZ. MEHDİ (AS) KURU BİR AĞACI DİKTİĞİNDE DE AĞAÇ HEMEN YEŞİLLENİP YAPRAKLANACAKTIR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Asrında CAHİL, CİMRİ VE KORKAK OLAN BİR ADAM HEMEN ALİM, CÖMERT VE CESUR OLACAK. 
(Kıyamet Alametleri, s.186)

414- ADALETİN TAM HAKİM OLMASINA VESİLE OLUR

Hz. Mehdi (as) YENİ BİR YARGI VE KAZAVET (HAKİMLİK) SİSTEMİ getirecek. (El-Gaybet (Nümani) Bihar’ül Envar, cilt 52, s. 349, 354)

Hz. Mehdi (as) dürüst ve adil yargı sistemini teşvik edip yargıda ve hakimlik ahlakında mükemmelliği sağlayacaktır.

Hz. Mehdi (as) döneminde, İslam alemindeki devletlere musallat olan çeteleşmeler neticesinde yargıya müdahaleler olacak; adalet sisteminde bozulma ve dejenerasyon meydana gelecektir. İşte Hz. Mehdi (as) bu dönemde ortaya çıkacak ve oluşan bu dejenerasyon ancak Hz. Mehdi (as) vesilesiyle düzelecektir.

415- DİNİ MESELELER HAKKINDA YÜKSEK İLİM SAHİBİDİR

… HZ. MEHDİ (AS), DİNİ MESELELERDE ZAMANINDAKİ MÜÇTEHİTLERİN EN FAZİLETLİSİ VE EN MÜKEMMELİDİR. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi)

Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) döneminde DİN TAMAMEN REY’DEN ARINMIŞ OLARAK ESKİ HÜVİYETİNİ KAZANACAKTIR. (Muhyiddin Arabi, “Futuhat-El Mekkiye”, 66. bab,cilt 3, s. 327- 328)

416- ALTIN MÜHÜRLÜ KİTABI İNSANLARA SESLİ OLARAK OKUYACAKTIR

İmam Sadık diyor ki: Kaim (Hz. Mehdi (as)) belli bir giysi giydiğinde Peygamber’in (sav) ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ MEKTUBUNUN (KİTABININ) MÜHÜRÜNÜ ÇIKARTARAK (KAPAĞINI AÇARAK), İNSANLARA YÜKSEK SESLE OKUYACAKTIR. (Bihar’ül Envar,cilt 52, s. 326)

417- HADİSLER KONUSUNDA ÇOK BİLGİLİDİR

Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır’ın şöyle buyurduğunu duydum: … Buyurdu ki: “Hz. Mehdi (as) kıyam ettiğinde Resulullah (sav)’in yolundan gidecektir. YALNIZ O (HZ. MEHDİ (AS)), RESULULLAH’IN (SAV) ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 191)

418- ALLAH HZ. MEHDİ (AS)’I VESİLE EDEREK, HEM ŞİDDETİ HEM DE ŞİDDETİN FELSEFESİNİ YOK EDECEKTİR

Şeyh Tusi’nin Gaybet’i: “Sonra Hz. Mehdi (as)’ın yükselişi olacak… ALLAH ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) VASITASIYLA YALANLARI ORTADAN KALDIRACAKTIR. ONUN (HZ. MEHDİ (AS) VASITASIYLA, ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRACAKTIR. O (Hz. Mehdi (as)) boyunlarınızdaki esaret ayıbını kaldıracaktır.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 132)

419- ALLAH’IN HALİFESİDİR

… Mehdi (as) zuhur edince, herşeyi bırakıp mümkün olan her vesileyle ona doğru koşunuz. Zira O ALLAH’IN HALİFESİ (manevi lider) VE BENİM VASİMDİR. (Bihar-ul Envar, cilt51, s.65; Isbat-ul Hüdat, cilt6, s.382)

420- CİFR (EBCED) İLMİNİ BİLİR

Bazıları dediler ki, BU KİTABI KEMAL-İ VUKUF (olgunluğa ulaşmış) AHİR ZAMANDA HURUCU MUNTAZAR (çıkışı beklenen) HZ. MEHDİ (AS)’IN HURUCUNA MEVKUFTUR (çıkışına atfedilmiştir) Kİ, ONLAR CİFR İLMİNE VAKIF VE SIRLARINA ARİF OLURLAR (bilirler). Kitab-ı enbiyayı salifeden dahi bu ilim varid olmuştur. (Bu ilim, geçmiş peygamberlere verilen kitaplardan ulaşmış bir ilimdir.) (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s.252) (Taşköprülüzade Ahmet Efendi “Mevzuatu’l-Ulum”, (11/246))

421- BATIN İLMİNE VAKIFTIR

Ka’b: “Kıyam edecek olanın Mehdi olarak adlandırılmasının sebebi GİZLİ İŞLERE HİDAYET EDİLMESİ SEBEBİYLEDİR.” der. (El Havi, cilt 2, s.148)

Kab’dan rivayet edildi ki:
 O, KİMSENİN BİLEMEDİĞİ GİZLİ BİR GÜCÜN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN KENDİSİNE MEHDİ DENİLMİŞTİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

O (Mehdi), doğrulanmış, KUŞ VE BÜTÜN HAYVANLARIN DİLLERİNİ BİLEN BİRİDİR. Onun için adaleti, bütün insanlar ve cinlerce kabul edilecektir. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

422 – İLMİ EKSİKSİZ VE MÜKEMMELDİR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: (İmam Mehdi’nin) İLMİ GELİŞMİŞ VE HİLMİ EKSİKSİZDİR. İmamette güçlü, siyasette bilgedir. Ona (İmam Mehdi’ye) itaat etmek farzdır. Allah Azze ve Celle’nin emriyle bu göreve gelmiştir. Allah’ın kullarına nasihat eder. Allah’ın dininin koruyucusudur. (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: İMAM MEHDİ ALİMDİR, ÖNDERDİR… Kutsallığın, temizliğin, ibadetin, zühdün, ilmin ve kulluğun kaynağıdır. Resulullah (sav)’ın daveti, özellikle ona (İmam Mehdi’ye) tevdi edilmiş, davet görevi ona bırakılmıştır… (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

423- OLAYLARIN ZAHİRİNE DEĞİL, BATININA GÖRE HAREKET EDER

Şeyh Müfid şöyle diyor: “Kâim-i Âl-i Muhammed (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM ETTİĞİNDE AYNI HZ. DAVUD (AS) GİBİ, YANİ BATIN HASEBİYLE (BATIN BİLGİSİYLE) HÜKMEDECEK, ŞAHİDE GEREK DUYMADAN HÜKMEDECEK. ALLAH HÜKMÜ ONA İLHAM EDECEK VE O DA İLAHİ İLHAMA GÖRE HÜKMEDECEK. (İrşad (Şeyh Müfid), s. 365-366)

BU HZ. MEHDİ (AS); SÜLEYMAN (AS) İLE DAVUD (AS) GİBİ HÜKÜM VERECEK. VERDİĞİ HÜKÜMDE DELİL VE ŞAHİT İSTEMEYECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 374)

424- KİMİN DOST KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU HEMEN ANLAR

Hz. Mehdi (as) HER GRUBUN GİZLİ PLANLARINDAN HABERDAR OLACAK VE PLANLARINI KENDİLERİNE SÖYLEYECEK. HZ. MEHDİ (AS), BAKMASIYLA DOST VE DÜŞMANINI TANIYACAK. (İrşad (Şeyh Müfid), s. 365-366)

425- SADECE İNSANLARA DEĞİL, CİNLERE DE GÖNDERİLMİŞTİR

O (Mehdi), doğrulanmış, … adaleti, bütün insanlar ve CİNLERCE KABUL EDİLECEKTİR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

426- NÜBÜVVET YOLUNDADIR

Hz. Huzeyfe’den rivayet edilmiştir: Aranızda “Nübüvvet” Allah’ın istediği kadar sürer, sonra onu kaldırmayı istediği zaman da kaldırır. Ve Allah’ın murad ettiği kadar devam eden “Şiddetli bir Meliklik” idaresi gelir. Sonra onu kaldırmayı istediği zaman kaldırır. Sonra zorba bir idare gelir. Sonra da “NÜBÜVVET YOLU ÜZERE BİR HİLAFET” (manevi liderlik) (HZ. MEHDİ (AS)) GELİR. (Ramuz El-Ehadis, 1/257 (Ebu Davud “Tayalisi” -Ahmet b. Hanbel “Müsned”inden))

… Birinci yolda, yani (kurb’i nübüvvet) denilen yolda, feyz ve hidayet, vasıta ile gelmez. BU YOLDA YÜKSELEN, ARADA VASITA VE PERDE OLMADAN VASİL OLUR. HİÇBİR KİMSE VASITA VE PERDE OLMAKSIZIN FEYZLERE VE BEREKETLERE KAVUŞUR. Vasıta olmak ve perde olmak (Kurb-i vilayet) denilen yoldadır. Bu iki yolu birbirine karıştırmamalıdır. HAZRET-İ İSA (AS) VE HAZRET-İ MEHDİ (AS) NÜBÜVVET YOLU İLE VASIL OLURLAR. Seyhayn, yani Hazret-i Ebu Bekir ile Hazret-i Ömer (ra) da, nübüvvet yolu ile kavuşmuşlardır. Resulullahın (sav) himayesi altındadırlar. Şanları çok yüksekdir. (Saadet-i Ebediye, H. Hilmi Işık, s. 836 (Mektubat-i Rabbani’den 123. Mektup))

427- KURAN’IN DOĞRU YORUMLANMASI İÇİN İLMİ MÜCADELE YAPAR

Resulullah (sav) Ammar bin Yasir’e şöyle buyurmuştur: “Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) uzun bir gaybeti olacaktır ki, bir takım insanlar bu dönemde imanlarını kaybedecek, diğer bir grubu ise imanlarını koruyacaklardır. O (Hz. Mehdi (as)), ahir zamanda çıkıp yeryüzünü adaletle dolduracaktır. O (Hz. Mehdi (as)), ALLAH’IN KELAMININ TEVİLİ (YORUMU, AÇIKLAMASI) İÇİN (FİKREN) MÜCADELE EDECEK, nitekim ben Allah’ın kelamının tenzili (nazil oluşu) için mücadele ettim. Ey Ammar… (o (Hz. Mehdi (as)) halkın bana en çok benzeyeni olacaktır.” (Kifayet’ül Eser, İlzam-ün Nasib, cilt1, s. 98)

428- İNSANLARIN AHLAKININ GÜZELLEŞMESİNE VESİLE OLUR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: İmam Mehdi, Allah’ın yarattığı varlıklar arasındaki emin temsilcisidir. Allah’ın kullarına sunduğu Hüccetidir. Allah’ın arzında O’nun halifesidir. Allah’a çağıran bir davetçidir. Allah’ın koyduğu haramların savunucusudur. İMAM MEHDİ, İNSANLARI (AHLAKLARININ GÜZELLEŞMESİNE VESİLE OLARAK) GÜNAHLARDAN TEMİZLER, AYIPLARDAN ARINDIRIR. İlim özelliğiyle belirginleşmiş, mülayimlik onun karakteristik özelliğidir. (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

429- MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR, SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER ÇALIŞILARAK ELDE EDİLEMEZ

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: İMAM MEHDİ, DİNİN DÜZENİ, MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR. Münafıkların kinini üzerine çeker, kafirlerin helak olmasının vesilesidir. İMAM MEHDİ, ZAMANININ TEK ŞAHSIDIR. HİÇ KİMSE ONUN SEVİYESİNE ERİŞEMEZ VE HİÇBİR ALİM ONUNLA BOY ÖLÇÜŞEMEZ. Onun benzeri ve eşi olmaz. Fazilet sıfatıyla belirginleşir, bütün faziletler onda toplanmış olur. AMA O (İMAM MEHDİ), BUNLARI İSTEYEREK VE ÇALIŞARAK ELDE ETMİŞ DEĞİLDİR. Bilakis bu faziletleri veren, Yüce bahşedici olan Allah tarafından ona (İmam Mehdi’ye) has kılınmış özelliklerdir. (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

430- HELALLERİ VE HARAMLARI BİLİR

Hz. Hüseyin (ra)’a soruldu:

“İmam Hz. Mehdi (as) hangi alametlerle bilinir?” Şöyle cevap verdi: “Gönül rahatlığı ve vekar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır.

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

431- ALLAH’IN İLHAMIYLA İNSANLARI ÇOK İYİ TANIYACAK, ALDIĞI KARARLARDA ŞAHİT GEREKMEYECEKTİR

İmam Mehdi (as) İLAHİ BİLGİYE UYGUN OLARAK hükmedecektir. İnsanları KENDİ GERÇEKLERİYLE VE KENDİ İÇ HALLERİYLE tanıyacaktır. Davud Peygamber (as) ve Süleyman Peygamber (as)’ın kararları gibi ONUN HÜKÜMLERİNE DE ŞAHİT GEREKMEYECEKTİR. (Bihar-ül Envar, Cilt 18, Sayfa 341; Cilt 52, Sayfa 325; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 6, 83-84 ve 145)

Hadiste, Allah’ın doğru kararları Hz. Mehdi (as)’ın kalbine ilham edeceğine işaret edilmektedir. Hz. Davud (as)’ın ve Hz. Süleyman (as)’ın adil hükümleri gibi Hz. Mehdi (as)’ın de tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hz. Mehdi (as)’ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hz. Mehdi (as)’ın delile veya tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünün Hz. Mehdi (as)’a Allah tarafından hissettirileceğine hadiste işaret edilmiştir.

432- ÜSTÜN FERASET SAHİBİ OLACAK VE ALLAH’IN DİLEMESİYLE GAYBİ İLİMLERE VAKIF OLACAKTIR

İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: “Hz. Mehdi (as), her kavmin işlerinin içyüzünden (sakladıkları şeyden) haber verir ve dostunu düşmanından ferasetle tanır.” (Sırat’ul-Mustakim, c. 2, s. 254)

433- CENAB-I ALLAH HZ. MEHDİ (AS)’I HİKMETİYLE,İLMİYLE, HİDAYETİYLE YÖNLENDİRECEKTİR

Allah-u Teala’nın Hz. Mehdi (as)’a nasıl yardım edeceğini İmam Rıza (as) şöyle açıklamıştır:

Allah Hz. Mehdi (as)’a kalp genişliği verecektir. Kalbini hakikat ve hikmetlerin çesmesi kılacak, ona daima ilmini ilham edecektir.

Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak, sahih yol göstericilikte ve hakikatları beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir: (Allah’ın dilemesiyle) hatadan masumdur. Daima Allah’ın yol göstericilik, tevfik ve teyitlerine mazhardır. Hata ve sürçmelerden emandadır. Kullarına hüccet ve şahid olması için onu bu makama Allah seçmiştir. Allah bu İlahi ihsanını istediğine verir ve Allah büyük ihsan sahibidir. (Usul-u Kafi, c. 1, s. 390)

434- HZ. MEHDİ (AS) ”HİÇ KİMSEDE OLMAYAN İLİMLERİN” SAHİBİ OLACAKTIR

“(Hz. Mehdi (as)’ın) Onun fıkıh bilgisi ON ALİMİNKİNE BEDELDİR.” (Nuaym bin Hammad, Kitab-ül Fiten)

İmam Sadık (as) şöyle buyurdular:

“İLİM YİRMİ YEDİ KISMA AYRILMIŞTIR. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece İKİ KISMINI elde edebilmiştir. Kaim’imiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDİNCE DİĞER YİRMİ BEŞ KISMI DA ORTAYA ÇIKACAK ve insanlar arasında yayılacaktır.” (Bihar, c. 52, s. 336)

Allah, insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamber ve elçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah’ın, ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hz. Mehdi (as) da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hz. Mehdi (as) Allah’ın lütfetmesiyle, çok üstün ilimlere sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin, klasik kültürel bilgilerden ziyade, hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır.

Sahip olduğu bu hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle, insanlar Hz. Mehdi (as)’a yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda, benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünemedikleri yolları, hiç göremedileri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hz. Mehdi (as) vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır.

435- HZ. MEHDİ (AS) BÜTÜN PEYGAMBERLERİN İLİMLERİNE SAHİP OLACAKTIR

İmam Mehdi (as) İLİM SANDIĞININ KORUYUCUSUDUR, TÜM PEYGAMBERLERİN (AS) İLİMLERİNİN VARİSİDİR ve HER ŞEYDEN HABERDARDIR. (Bihar-ül Envar, Cilt 95, Sayfa 378; Cilt 102, Sayfa 67 ve 117; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 49)

MEHDİYETİN ANLAMI VE ÖNEMİ HZ. MEHDİ (AS) TARAFINDAN AÇIKLANANACAKTIR

436- HZ. MEHDİ (AS), ‘BEN HZ. MEHDİ (AS)’IM’ DEMEYECEK; ANCAK İNSANLARIN GÖZLERİNDEKİ GAFLET PERDESİNİ KALDIRARAK, ‘MEHDİ GERÇEĞİNİ’ ANLAMALARINI SAĞLAYACAKTIR

Hz. Mehdi (as) hiçbir zaman için insanlara, “Ben Mehdiyim” demeyecektir. Allah, Peygamberimiz (sav)’in diliyle haber verdiği alametlerle, onu insanlara tanıtacaktır. Bu alametlerden biri de, “HZ. MEHDİ (AS)’I İNSANLARA EN İYİ ANLATACAK OLAN KİŞİNİN YİNE YALNIZCA HZ. MEHDİ (AS) OLMASI”dır. Hz. Mehdi (as) yaptığı çalışmalarla; Peygamberimiz (sav)’in hadislerini ve İslam alimlerinin Hz. Mehdi (as) hakkındaki açıklamalarını en doğru ve en hikmetli şekilde yorumlamasıyla, insanlara Hz. Mehdi (as)’ı en mükemmel şekilde tanıtacaktır. Bir hadiste Hz. Mehdi (as)’ın, Peygamberimiz (sav)’in ahir zaman ile ilgili verdiği bilgilerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı, bu sebeple de Peygamberimiz (sav)’in ahir zaman ile ilgili hadislerini en doğru şekilde açıklayacak kişinin de yine sadece Hz. Mehdi (as) olacağı şöyle bildirilmiştir:

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır’ın şöyle buyurduğunu duydum: “… Buyurdu ki: Hz. Mehdi (as) kıyam ettiğinde Resulullah’ın yolundan gidecektir. YALNIZ O (HZ. MEHDİ (AS)), RESULULLAH (SAV)’İN ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)

Hz. Mehdi (as) bu hikmetli anlatımlarıyla insanların feraset ve basiretlerini açacaktır. Açıkça “Ben Hz. Mehdi (as)’ım demeyecektir; fakat manen Hz. Mehdi (as)’ın varlığına ve gücüne işaret ederek insanların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırıp “Mehdi gerçeğini” anlamalarını sağlayacaktır. Hz. Mehdi (as), Hz. Mehdi (as)’dan bahsettikçe, insanlar giderek onun Hz. Mehdi (as) olduğuna samimi olarak kanaat getirecek ve ona manen tabi olmak isteyeceklerdir.

437- MEHDİYETİ ANLATMAK İÇİN HALKIN ARASINDA FAALİYET GÖSTERİR

İmam Sadık şöyle buyurmaktadır: “… Halbuki o [HZ. MEHDİ (AS)], ONLARIN ÇARŞILARINDA GİDER GELİR. TOPLANTILARINDA HALILARININ ÜZERİNE AYAK BASAR. ALLAH’IN İZNİ İLE KENDİNİ TANITINCAYA KADAR onlar onu (Hz. Mehdi (as)’ı) tanımayacaklar.” (Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi, cilt 3)

Hz. Mehdi (as) ve Ehl-I Kitap

438- HZ. MEHDİ (AS), MUSEVİLERİN BEKLEDİĞİ KRAL MESİH’TİR

Hz. Ali b. Ebu Talib şöyle buyuruyor: “Vaat edilmiş Mehdi bizden olacaktır ve ahir zamanda zuhur edecektir. HİÇBİR MİLLET ARASINDA ONDAN BAŞKA BEKLENİLEN BİR MEHDİ YOKTUR.” (Isbat-ül Hüdat, cilt 7, s.148)

Ebu Abdullah (İmam Cafer-i Sadık), güldü ve şöyle dedi: “Ey Hişam! Bunları sana kim öğretti?” Dedim ki: “Bunları senden öğrenerek bir araya getirdim.” İmam buyurdu ki: “ALLAH’A YEMİN EDERİM Kİ BU (HZ. MEHDİ (AS)), İBRAHİM VE MUSA’NIN SUHUFLARINDA YER ALAN GERÇEKLERDİR.” (Usul-i Kafi, Yakub bin İshak El Kuleyni, Cilt 1, s. 229)

439- TEVRAT’I VE İNCİL’İ TAHRİF OLMUŞ KISIMLARINDAN ARINDIRIR VE KURAN’A UYGUN BÖLÜMLERİNİ ORTAYA ÇIKARIR

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as))’ın adil hükümetinde, BÜTÜN İLAHİ KİTAPLAR İNSANLARIN ÖNÜNE ORİJİNAL BİÇİMLERİYLE, HİÇBİR BOZULMA OLMAKSIZIN SUNULACAKTIR. İmam Mehdi (as) Tevrat ehline Tevrat ile, İncil ehline İncil ile, Zebur ehline Zebur ile, Kuran ehline Kuran ile hükmedecektir. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 351)

440- MUSEVİLERLE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPACAKTIR

Ahmad ibn Muhammed ibn Said el Ukdeh dedi ki: Ali ibn el-Hasan et-Taymali dediğini aktardı: Ali ibnu Yusuf oğlu el-Hasan ve Muhammed, Sa’daan ibnu Müslim’den, recalden, el-Mufezeel ibn Ömar’den dedi ki: Ebu Abdullah bildirdi: “İMAM MEHDİ ÇAĞRIDA BULUNDUĞUNDA, ALLAH’TAN İBRANİ DİLİNDE YARDIM DİLEYECEKTİR.” (El-Gaybet-i Numani, s.326)

441- MUSEVİLERE TEVRAT’IN GERÇEĞİYLE HÜKMEDER

Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin nedeni, Şam’da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan (GERÇEK) TEVRAT KİTAPLARINI ÇIKARACAK, YAHUDİLERE KARŞI DELİL GETİRECEKTİR. (Suyuti, el-Havi li’l Feteva, II. 81)

Cabir b. Yezid el-Co’fi, İmam Muhammed Bakır’dan rivayet ediyor: “…Hz. Mehdi (as)’ın Hz. Mehdi (as) diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecek, TEVRAT VE DİĞER SEMAVİ KİTAPLARI ANTAKYA’DA BİR MAĞARADAN ÇIKARTACAK VE YAHUDİLER ARASINDA TEVRAT’LA … HÜKMEDECEKTİR.” (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 254-255)

442- GERÇEK TEVRAT’I BULUR VE MUSEVİLERDEN BİR GRUP ONUN VESİLESİYLE MÜSLÜMAN OLUR

Ona Mehdi denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki TEVRAT’A DAİR KİTAPLARI ÇIKARIR ve YAHUDİLERDEN BİR CEMAAT ONUN ELİNDE MÜSLÜMAN OLUR. (İmam-ı Suyuti)

443- HIRİSTİYANLARA İNCİL’İN ASLIYLA HÜKMEDER

Cabir b. Yezid el-Co’fi, İmam Muhammed Bakır’dan rivayet ediyor: “…Hz. Mehdi (as)’ın Hz. Mehdi (as) diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecek, Tevrat ve diğer Semavi kitapları Antakya’da bir mağaradan çıkartacak ve… HIRİSTİYANLAR ARASINDA İNCİL’LE HÜKMEDECEKTİR.” (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 254-255)

Hz. Mehdi (as)… Yahudiler arasında Tevrat’la, HIRİSTİYANLAR ARASINDA İNCİL’LE HÜKMEDECEKTİR. (Cabir b. Yezid el-Co’fi, İmam Muhammed Bakır-dan rivayet ediyor.)

444- MEHDİYET DÖNEMİNDE, MÜSLÜMANLAR, MUSEVİLER VE HIRİSTİYANLAR BİRLİKTE HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAKLARDIR

Kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Hiçbir kimse arasında bir DÜŞMANLIK KALMAYACAKTIR VE BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK KAYBOLUP GİDECEKTİR. (Sahih-i Müslim, 1/136)

… Cenab-ı Hak İslam’ı nasıl Bizimle başlatmışsa O’nunla (Hz. Mehdi (as) ile) sona erdirecektir. Nasıl, Bizimle onlar aralarındaki ŞİRK VE ADAVETTEN (HUSUMET VE DÜŞMANLIKTAN) KURTULMUŞ VE KALPLERİNE ÜLFET (DOSTLUK) VE MUHABBET (SEVGİ) YERLEŞMİŞSE, (HZ. MEHDİ (AS) GELİŞİ İLE) YİNE ÖYLE OLACAKTIR. (Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 20)

HZ. MEHDİ (AS) DEVRİNDE DİN, PEYGAMBERİMİZ (SAV) DEVRİNDEKİ HALİYLE YAŞANACAKTIR

445- İSLAM’I PEYGAMBERİMİZ DEVRİNDEKİ GİBİ GERÇEK HALİYLE YAŞAYACAKTIR

Hz. Peygamber (sav) en başta İslam’ı nasıl ayakta tuttuysa, Hz. Mehdi (as) da en sonunda aynı şekilde İslam’ı ayakta tutacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

446- ONUN DEVRİNDE MEZHEPLER KALKACAKTIR

… Dini, Peygamber (sav)’in zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Halis hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak.

(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.186-187)

MUHYİDDİN ARABİ “FÜTÜHAT-ÜL MEKKİYE” İSİMLİ ESERİNDE BU KONUDA ŞÖYLE BİLGİ VERMİŞTİR:

… HZ. MEHDİ (A.S.), DİNİ PEYGAMBER’İN ZAMANINDA OLDUĞU GİBİ AYNEN UYGULAYACAK. YERYÜZÜNDE MEZHEPLERİ KALDIRACAK. HALİS HAKİKİ DİNDEN BAŞKA HİÇBİR MEZHEP KALMAYACAK. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 186-187)

HÜSEYİN HİLMİ IŞIK İSE, “SAADET-İ EBEDİYE” ADLI ESERİNDE HZ. MEHDİ (A.S.)’IN BU ÖZELLİĞİNİ ŞÖYLE HABER VERMİŞTİR:

HAZRET-İ MEHDİ (A.S.), AHİR ZAMANDA DÜNYAYA GELECEKTİR. Resullulah Efendimiz (sav)’in soyundan olacaktır. İsa Aleyhisselam’la buluşacak, MEZHEPLERİ KALDIRACAK, YALNIZ ONUN MEZHEBİ KALACAK. (Hüseyin Hilmi Işık, Saadet-i Ebediye, s. 35)

447- RESULULLAH (SAV)’İN YOLUNA TAM UYACAKTIR

Resulullah (sav)’in her yaptığını o da (Hz. Mehdi (as)) yapacaktır: RESULULLAH (SAV) CAHİLİYET TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O DA (HZ. MEHDİ (AS) DA) ÖNCEKİ TEMELLERİ YIKACAKTIR. O (HZ. MEHDİ (AS)), İslam ‘ı yeniden baştan alacaktır. (Mikyalu’l Mekarim, c.1, s.57)

448- TÜM BİDATLARI ORTADAN KALDIRACAKTIR

İmam Sadık’dan: “Mehdi (as) Allah’ın Peygamberinin yaptığı şeyi yapacak, yani Peygamber (sav)’in putperestliği yok etmesi gibi o da aynı şekilde mevcut bidatları yok edecek ve sonra İslam’ı yeniden kuracak.” (Biharul Envar, cilt. 52, sf. 352)

Hz. Mehdi (as) hiçbir bidatı bırakmayacak.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Hz. Mehdi (as) kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı Peygamber (sav) gibi dinin icablarını yerine getirecektir.”

(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri,s. 163)

Bidat: Dinin aslında olmadığı halde, dine dahil edilen batıl adetler.

449- İNSANLARIN HAKKIYLA İBADET ETMESİNE VESİLE OLUR

İmam Sadık’dan İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s)’ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “EĞER İMAM MEHDİ OLMAZSA ALLAH’A (HAKKIYLA) İBADET EDİLMEZ.” (Yenabi’ul- Mevedde, c.2, s.217.)

Ahir Zamandaki Bazı Cahil Müslümanların Durumu

450- AHİR ZAMANDA GERÇEK İLİM ORTADAN KALKIP CEHALET YERLEŞİR

Allah-u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra (hafızanızdan) zorla çekip almaz. LAKİN ALİMLERİ, İLİMLERİ İLE BERABER CEMİYET İÇİNDEN ALIR, RUHLARINI KABZEDER. ARTIK KARA CAHİL BİR ZÜMRE KALIR. HALK BUNLARDAN DİNİ İHTİYAÇLARINI SORARLAR, ONLAR DA (AYET, HADİS GÖZETMEDEN) KENDİ DÜŞÜNCE VE ARZULARINA GÖRE FETVA VERİP, HEM KENDİLERİ SAPARLAR HEM DE BAŞKALARINI SAPTIRIRLAR. (Buhari, Tecrid-i sarih: 2174)

451- PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN HADİSLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIRLAR

Hz. Cabir (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu ümmetin SONRADAN GELENLERİ ÖNCE GELENLERİNE LANET ETTİĞİ VAKİT, KİM BİR HADİSİ SÖYLEMEZ KETMEDERSE (GİZLERSE) ALLAH’IN İNDİRDİĞİNİ KETMETMİŞ (GİZLEMİŞ) OLUR.” (Buhari, İlm 34, 6034)

Ebu Sa’idi’l-Hudri anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki: Kim İNSANLARIN DİNİ İŞLERİNDE ALLAH’IN FAYDALI KILDIĞI BİR İLMİ GİZLERSE, Allah kıyamet günü onu ateşten gem ile gemler. (Buhari, İlm 34, 6034)

452- BAŞI TRAŞLI, SARIKLI VE CÜBBELİ BAZI ALİMLER DECCALE UYARLAR

ÜMMETİMDEN BAŞI SARIKLI YETMİŞ BİN ALİM KİŞİ, DECCALE TABİ OLACAKLAR. (Mevsuatu’s sunne, El-kütüb’s-sitte ve Şüruhuha 22, Müsnedu, Ahmed B. Hanbel 3-4, Tunus: Daru Sahnun, 1992, cilt 22, s. 224)

DOĞUDAN BAŞLARI TIRAŞLI KAVİMLER ÇIKACAK; DİLLERİ İLE KUR’ÂN OKUYACAKLAR (FAKAT) BOĞAZLARINDAN AŞAĞI GEÇMEYECEK. ONLAR DİNDEN YAYDAN OKUN ÇIKTIĞI GİBİ ÇIKACAKLAR. (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6294)

453- SÖYLEDİKLERİNE KENDİLERİ UYMAYAN ALİMLER ÇIKAR

Kıyamette bir din adamı cehenneme atılır. Tanıdıkları ona, “Sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün?” derler. O DA, “İNSANLARA, GÜNAHTIR, YAPMAYIN” DER, KENDİM YAPARDIM. “YAPIN” DEDİKLERİMİ DE YAPMAZDIM. BUNUN CEZASINI ÇEKİYORUM” der. (Buhari)

Öyle bir zaman gelir ki, ÂLİMLER FİTNE UNSURU OLUR. (Ebu Nuaym)

454- KURAN’I ANLATACAK, AMA KURAN’A UYMAYACAKLAR

Süveyd bin Gafele (ra)’dan: AHİR ZAMANDA TÜREMELER ÇIKACAK: BEYİNLERİ ÇALIŞMAYACAK. KONUŞURKEN ÇOK GÜZEL KONUŞACAKLAR. KURAN OKUYACAKLAR, FAKAT İMANLARI GIRTLAKLARINDAN AŞAĞIYA GEÇMEYECEK…. (Buhari, Sahih 3611, 5057, 6930, Müslim, 1066, Ebu Davud 4767, Ahmed bin Hanbel, Müsned 1, 81, 113, 131)

455- BİD’ATLER (DİNE SONRADAN EKLENEN UYGULAMALAR, HÜKÜMLER) ÜRETECEKLERDİR

BİD’AT SAHİBİ, MANEN KÜÇÜK KİŞİLERİN YANINDA İLİM ARAMAK, kıyamet alametlerindendir. (Camiu’s-sağir: 2475) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 53)

456- AYET-İ KERİME VE HADİS-İ ŞERİFLERE GÖRE DEĞİL, KENDİ DÜŞÜNCELERİNE GÖRE FETVA VERİRLER

… KARA CAHİL BİR ZÜMRE KALIR… ONLAR DA (AYET, HADİS GÖZETMEDEN) KENDİ DÜŞÜNCE VE ARZULARINA GÖRE FETVA VERİP, HEM KENDİLERİ SAPARLAR HEM DE BAŞKALARINI SAPTIRIRLAR. (Buhari, Tecrid-i sarih: 2174)

457- YANLIŞ FETVALARLA BAŞKALARININ DA SAPMASINA SEBEP OLURLAR

… Kara cahil bir zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorar, ONLAR DA (AYET, HADİS GÖZETMEDEN) KENDİ DÜŞÜNCE VE ARZULARINA GÖRE FETVA VERİP, HEM KENDİLERİ SAPARLAR HEM DE BAŞKALARINI SAPTIRIRLAR. (Buhari, Tecrid-i sarih: 2174)

458- DÜNYEVİ İŞLERİ DAHA ÖNEMLİ GÖRÜRLER

DÜNYAYA KARŞI ZÜHD (DÜNYAYA RAĞBET ETMEMEK, NEFSÂNİ ZEVK VE ARZUDAN KENDİNİ ÇEKEREK İBÂDETE VERMEK) DİLDE KALMADIKÇA, TAKVA DA YAPMACIK HALE GELMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Camiu’s-sağir: 9856) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 53)

459- HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHUR ETTİĞİNİ KABUL ETMEZLER

Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) döneminde… Vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Bundan dolayı ondan (Hz. Mehdi (as)’den) uzak duracaklardır. Zira ZANLARINA GÖRE, GERÇEKTEN ALLAH’IN İMAMLARINDAN SONRA BİR MÜÇTEHİD BIRAKMADIĞINI KABULLENECEKLERDİR… (Muhyiddin Arabi, “Futuhat-El Mekkiye”, 66. Bab,cilt 3, s. 327- 328)

460- HZ. MEHDİ (AS)’DAN UZAK DURURLAR

Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) döneminde din tamamen rey’den arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. VERECEĞİ BİRÇOK HÜKÜMLERDE ULEMANIN MEZHEPLERİNE MUHALEFET EDECEKTİR. BUNDAN DOLAYI ONDAN (HZ. MEHDİ (AS)’DAN) UZAK DURACAKLARDIR. Zira zanlarına göre, gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehid bırakmadığını kabulleneceklerdir… (Muhyiddin Arabi, “Futuhat-El Mekkiye”, 66. bab, cilt 3, s. 327- 328)

461- İÇLERİNDE HZ. MEHDİ (AS)’A TUZAK KURANLAR OLUR

İmam-ı Mehdi (as) çıktığı zaman …onun (Hz. Mehdi (as)’ın) kılıncı kardeşleridir. Elinde kılınç olmasa idi, -YANİ KARDEŞLERİ OLMASA İDİ- ZAMANIN FUKAHASI (FIKIH ALİMLERİ) ONUN (HZ. MEHDİ (AS)) KATLİYLE FETVA VERİRLERDİ. Lakin Cenâb-ı Hak onu (Hz. Mehdi (as)’ı) keremiyle ve kılınç (kardeşleriyle) ile tathir (temizlemek, yıkayıp pak etmek) edecek, onlar ona (Hz. Mehdi (as) ‘ye) itimad edeceklerdir. … (Ramuz el-Hadis, s.56,73)

462- HZ. MEHDİ (AS)’A KARŞI OLURLAR

“Fütühat-ül Mekkiye” isimli eserinde Muhyiddin Arabi el Endülüsi şöyle bildirmektedir:

… Mehdi, dini peygamberin (s.a.v.) zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Halis ve hakiki dinden başka hiç bir mezhep kalmayacak. ONUN DÜŞMANLARI İÇTİHAD ALİMLERİNİN TAKLİD EDENLERİ OLACAK. Çünkü onlar Mehdi’nin mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan HOŞLANMAYACAKLAR, FAKAT KARŞI DA GELEMEYECEKLER… Onun kılıncı (ilmi, manevi gücü) kardaşlarıdır. Kılıcından (ilminden) korktukları için ister istemez hakimiyetine boyun eğecekler.

ONUN AÇIK DÜŞMANLARI FUKAHA (FIKIH ALİMLERİ) OLACAK. ÇÜNKÜ HALK ARASINDA BİR İMTİYAZLARI KALMAYACAK. HATTA AHKAM HUSUSUNDA İLİMLERİ DE AZALACAK. Bu imamın gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek.. ŞAYET ELİNDE KILINÇ (İLİM) OLMASAYDI FAKİHLER ONUN ÖLÜMÜNE FETVA VERİRLERDİ. Lâkin Cenâb-ı Hak, onu keremiyle ve kılınç (ilmi) ile tathir edecek (temizleyecek), onlar ona itaat edeceklerdir. Çünkü halk arasında imtiyazları kalmayacak, hatta ahkam (hükümler) hususunda ilimleri de azalacak. Mehdi’nin gelişiyle alimlerin hükümlerindeki ihtilâflar da giderilecek. Ondan hem korkacaklar hem de birşeyler umacaklar. KALBEN ONDAN NEFRET EDECEKLER. FAKAT BUNA RAĞMEN İSTER İSTEMEZ HÜKMÜNÜ KABUL EDECEKLER. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci,Kıyamet Alametleri, 186-187)

 

463- ŞİDDETLİ FİTNELERE SEBEP OLURLAR

… Onların alimleri gök kubbe altındakilerin en şerlileridir. FİTNE ONLARDAN ÇIKTI VE YİNE ONLARA DÖNECEKTİR.(Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 54)

464- İÇLERİNDE KÖTÜLÜKTE ÖNDE GELENLER VARDIR

… ONLARIN ALİMLERİ GÖKKUBBE ALTINDAKİLERİN EN ŞERLİLERİDİR. (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 54)

465-İKİYÜZLÜ VE SAHTEKAR DİN ADAMLARI TÜREYECEKTİR

AHİR ZAMANDA KURT OKUYUCULAR OLACAK. Kim o zamana yetişirse, şerlerinden Allah’a sığınsın. ONLAR ÇOK KİRLİ İNSANLARDIR. RİYAKARLIK (İKİYÜZLÜLÜK) HAKİM OLACAK, RİYA (İKİYÜZLÜLÜK) VE GÖSTERİŞTEN UTANILMAYACAK. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

466- KURAN’I MENFAATLERİ İÇİN OKUYAN, DİNDEN MENFAAT ELDE ETMEYE ÇALIŞANLAR OLUR

Kim Kuran okursa (mükafatını) Allah’tan istesin. Zira SON ZAMANLARDA KURAN OKUYUP (MÜKAFATINI) İNSANLARDAN İSTEYEN BİRTAKIM İNSANLAR TÜREYECEKTİR. (Tirmizi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 12)

İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, avam halk Kur’ân okuyacak, ibadete kendini verecek (fakat) bid’at ehlinin işleri ile meşgul olacaklar; hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. SÖZ VE İLİMLERİ VASITASIYLA RIZIK ELDE EDECEKLER, DİNİ ALET EDEREK DÜNYALIK EDİNECEKLER. İŞTE BİR GÖZÜ KÖR DECCALİN UYDULARI BUNLARDIR. (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6255)

467- MEHDİYETİ SAVUNUYOR GİBİ GÖRÜNMELERİNE RAĞMEN GERÇEKTE HZ. MEHDİ (AS)’A KARŞIDIRLAR

Amr bin Sad’dan: HALKI (ZAHİRDE) BENİM EVLADIMA DAVET ETSELER DE, BENİM EVLADIMDAN UZAK OLURLAR. BU ÖYLE KÖTÜ BİR TOPLULUKTUR Kİ AHLAKLARI YOKTUR. Zorbalara musallattırlar, cabbarlara fitneyi öğretirler, hakimlere kan döktürürler. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

468- HZ. MEHDİ (AS)’A İFTİRALAR ATARLAR

“Amr bin Sad’dan: … Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar, CABBARLARA FİTNEYİ ÖĞRETİRLER, HAKİMLERE KAN DÖKTÜRÜRLER.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

Hz. Mehdi (as)’ı Bize Tanıtan Diğer Hadisler

469- HZ. MEHDİ (AS) ARAPÇA BİLMEYECEKTİR

“… O (HZ. MEHDİ (AS)) ARAPÇA’YI PEK İYİ KONUŞAMAZ, fakat ahlakı hususunda ondan farklı da olmaz. (El-cevabü’l-müstakim amma seele anhü et-türmizi el-hakim, bayezid, no: 3750, 242b yaprağı) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer öngüt, Hakikat Yayıncılık, s. 288)

470- AİLESİNDEN AYRILACAKTIR

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Fatma’nın soyundan size güzel haberler var! Mehdi batıda çıkacak ve dünyayı adaletle dolduracak.” “Ya Resulullah! Çıkışı ne zaman olacak?” diye soruldu. Dedi ki: “Yargıçların rüşvet aldığı, insanların ahlaksız olduğu biz zamanda.” “Mehdi’nin özelliği ne olacak?” diye soruldu. Dedi ki: “Ailesinden ve akrabalarından ayrılacak; memleketinden uzağa gidecek ve evinden uzakta yaşayacak.” (Ihqāq al-Haqq, vol. 19, p. 679)

471- HZ. MEHDİ (AS)’IN BİR ALAMETİ DE, ”BEKAR OLMASI”DIR

Mes’ûdî şöyle nakletmektedir: “Ali b. Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir ara İmam Rıza’nın (as) huzuruna vardıklarında Ali B. Hazma İmam’a şöyle arzetti: “Ey Resulullah’ın oğlu, biz, siz (Ehli Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; HER İMAM ÖLMEDEN ÖNCE MUTLAKA EVLADINI GÖRÜR. (Acaba bu doğru mudur?) İmam (as) cevabında şöyle buyurdu: “Şunu da hadise eklediniz mi “Kâim (HZ. MEHDİ) HARİÇ?”(İsbât-ül Vasiye (Mes’udî), s. 201) …Allah ona (HZ. MEHDİ’YE) Rum’u, Deylem’i, Sind’i, Hindistan’ı, Kabilşah’ı ve Hazar’ı fethettirecektir.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

472- HZ. MEHDİ (AS)’IN AZ KARDEŞİ OLACAKTIR

“KARDEŞİ AZ OLANDIR… ” (Risalet ül Mehdi s. 161)

473- MELEKLER HZ. MEHDİ (AS)’A YARDIMCI OLACAKTIR

İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’ı şöyle buyururken duydum: “Ali Muhammed’in Kaimı-aleyhimusselam (Hz. Mehdi) zuhur ettiğinde Allah ona müsevvim (varlıkları düzene koyan), mürdif (birbiri ardınca, birbirine tabi), münzel (indirilmiş, nazil edilmiş) ve kerrüb (Allah’a en yakın olan) MELEKLERLE YARDIM EDECEKTİR. CEBRAİL, ONUN ÖNÜNDE OLACAK, MİKAİL SAĞINDA VE İSRAFİL İSE SOLUNDAN GELECEKTİR. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyecek. (Allaha) yakın melekler de onun hizasında olacaklar… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

“Allah (c.c) ona (Mehdi’ye) ÜÇ MELEKLE İMDAD EYLEYECEKTİR. Onlar, (Mehdi’ye) muhalefet edenlerin yüzlerine ve arkalarına vuracaklardır.” (Ikdu’d Dürer, s. 12)

474- ALLAH HZ. MEHDİ (AS)’I CEBRAİL VE MİKAİL İLE DESTEKLEYECEKTİR

HAZRETİ CEBRAİL (A.S) VE HAZRETİ MİKAİL (A.S), KIRK ALTI BİN (46,000) MELEK İmam Mehdi (Hz. Mehdi (as))’ın YARDIMCILARI VE YOLDAŞLARI arasında olacaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt 19, Sayfa 284)

475- ALLAH’IN HZ. MEHDİ (AS)’A OLAN SEVGİSİ VESİLESİYLE, DEPREMLER DURACAKTIR

ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) HATRINA DEPREMLERİ DURDURURUM. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 70)

476- HZ. MEHDİ (AS)’IN YEMEĞİ SADEDİR

İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: “… Allah’a andolsun ki, HZ. MEHDİ (AS)’IN… YEMEĞİ KATIKSIZDIR.” (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 354)

Hz. Mehdi (as)’ın, Emir-ül Müminin Ali aleyhisselam gibi YEMEĞİ SADEDİR… (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 279)

477- HZ. MEHDİ (AS)’IN ELBİSELERİ PARLAK OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as)’nin) KIYAFETLERİ ALEV GİBİDİR. Yüzü bazen açık renk ve altın gibi parlak, bazen daha koyu renk ve ay gibi parlaktır.(Bihar-ül Envar, 13. Cilt)

Hasan bin Mahbub-i Zerrâd der ki: İmam Rıza aleyhisselam bana şöyle buyurdu: … (HZ. MEHDİ (AS)’IN) ÜZERİNDE NURDAN ELBİSELER VARDIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 207)

478- HZ. MEHDİ (AS) PEYGAMBERİMİZ (SAV) GİBİ BEYAZ PARLAK VE TEMİZ KIYAFETLER GİYECEKTİR

Aban bin Tağlib der ki: imam Cafer-i Sadık a.s.nin şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (as)) görür gibiyim, Necef’in arkasında Resulullah’ın beyaz zırhını giyecek ve zırhı giydikten sonra bedeni tıpkı Resullah’ın bedeni gibi genişleyecek. Cennet ipeklerinden bir elbise zırhı örtecek… (İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, s. 94)

Hz. Ali’nin torunlarından olan İmam Cafer-i Sadık (as) Peygamberimiz (sav)’den aktardığı bir hadiste ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (as) ile ilgili olarak onun Peygamberimiz (sav) gibi beyaz, temiz ve parlak elbiseler giyeceği bildirilmiştir. Burada cennet ipeğinden kasıt temiz ve parlak görünüşlü olmasıdır. Cennet ipeğinden ifadesinin kullanılma nedeni Hz. Mehdi (as)’daki nuraniyet ve temizliği vurgulamak içindir. Yoksa cennet ipeği cennete özgü bir kumaştır. Ayrıca bu hadiste de Hz. Mehdi (as)’ın bedeninin aynı Peygamberimiz (sav) gibi geniş ve heybetli olacağına dikkat çekilmiştir.

479- HZ. MUSA (AS)’IN ASASI VE HZ. SÜLEYMAN (AS)’IN YÜZÜĞÜ HZ. MEHDİ (AS)’DA OLACAKTIR

Abdullah bin Sinan’dan, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Musa’nın asası cennet ağaçlarından birinin dalı idi ve o Medyen şehrine doğru gitmek isterken Cebrail aleyhisselam onu Musa’ya verdi. O ASA, ADEM’İN TABUTU İLE BİRLİKTE TABERİYYE GÖLÜNDEDİR. NE ÇÜRÜRLER, NE DE DEĞİŞİRLER. SONUNDA KAİM ALEYHİSSELAM (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM ETTİĞİNDE O İKİSİNİ ORTAYA ÇIKARACAKTIR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 278)

480- HZ. MEHDİ (AS)’IN ARABASININ ÖZELLİKLERİ

Hz. Mehdi (as) mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlıdır… ONUN ATI, KARANLIKLARDA ON DÖRTLÜK AY GİBİ PARLAR. O, en hayırlı topluluğun önünde gider. Onlar Allah’ın dinine sarılmış; onunla Allah’a yaklaşmaya çalışırlar… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171)

İmam Caferi Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Ben Kaim’i (Hz. Mehdi (as)’ı) Kufe’nin Necef’inde görür gibiyim. … DAHA SONRA (HZ. MEHDİ (AS)) SİYAH-BEYAZ RENKLİ İKİ GÖZÜNÜN ARASI IŞIK GİBİ PARLAYAN BİR ATA BİNECEK…” (Abân bin Tağlib)

481- HARAP OLMUŞ YERLERİN İMARI, İMAR EDİLMİŞ YERLERİN TAHRİBİ

DÜNYANIN HARAP OLMUŞ YERLERİNİN İMARI, İMAR EDİLMİŞ YERLERİNİN TAHRİBİ kıyametin şart ve alametlerindendir. (Kıyamet Alametleri, s.138)

482- HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARI DOSTLUĞA VE BİRLİK OLMAYA ÇAĞIRACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHUR VE KIYAMINDA HER ŞEY DOSTLUK VE BERABERLİK OLACAKTIR… (El-İhtisas (Şeyh Müfid), s. 24)

(HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA) KALPLERDEKİ KİNLER ATILACAK, HER YERİ HUZUR VE EMNİYET SARACAK. (Bihar’ül Envar, c. 10)

483- HZ. MEHDİ (A.S.) INSANLIK İÇİN BÜYÜK BIR NİMETTİR

HAZRETLERİ’NİN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) VARLIĞI BİR NİMETTİR; ONUN YÖNETİMİ BİR BAŞKA NİMETTİR. [Şerh-i Tecrid, Tusi, s. 389 (İran Baskısı)]

484- HZ. MEHDİ (AS) SICAK BİR DOST VE ARKADAŞTIR

… Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir:

“İmam Mehdi, yağmur yağdıran bir buluttur. Çiseleyen bir yağmurdur. Işık saçan bir Güneş’tir. Keskin bir göz, dalları ve yaprakları birbirine girmiş bir bahçe, bir gülistandır. İmam Mehdi, sıcak bir yoldaş ve arkadaş, şefkatli bir baba, öz bir kardeş, evlatlarına düşkün bir ana, felaketlerin dört bir yandan hücum ettiği zamanlarda Allah kullarının sığınağıdır.” (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

485- NURUYLA TÜM DÜNYAYI AYDINLATIR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: “İmam Mehdi, ufukta doğan bir Güneş gibi nuruyla bütün alemi aydınlatır. İmam Mehdi, parıldayan dolunaydır, parlak bir çıra, aydınlık saçan bir nur, zifiri karanlıklarda, şehirlerin sokaklarında, çöllerin derinliklerinde ve denizlerin girdaplarında yol gösteren bir yıldızdır.” (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

486- MEHDİ (AS) DÜNYANIN DİRLİĞİ, MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR

Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: “İmam Mehdi, ümmetin dizgini, Müslümanların düzeni, dünyanın dirliği ve müminlerin onurudur. O (İmam Mehdi), Allah’ın koyduğu hadleri egemen kılar. Allah’ın dinini savunur. Hikmet, güzel öğüt ve kesin kanıtla insanları Rabbinin dinine davet eder.” (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)

487- HZ. MEHDİ (AS) MEHDİLİK İDDİALARINI KABUL ETMEYECEK; KENDİSİNE İSTEMEDİĞİ HALDE BİAT EDİLECEKTİR

Hadis-i şeriflerde Hz. Mehdi (as)’a biatın kendisi istemediği halde yapılacağı bildirilmektedir. Bu da gösteriyor ki Hz. Mehdi (as), kendisini hiçbir zaman Hz. Mehdi (as) olarak ilan etmeyecektir. Hatta insanlar ona gelip “alametler sende mevcut, sen Hz. Mehdi (as)’sın” dedikleri halde o yine reddedecektir. Hz. Mehdi (as)’a sık sık “Alametler sende mevcut ” diyerek Hz. Mehdi (as) olduğu iddiası getirilecektir, fakat o, ısrarla söylenen bu iddiayı kabul etmeyecektir. Ancak “ölümle tehdit” edildikten sonra, insanların kendisine biat etmesini kabul edecektir.

İnsanlar nihayet Hz. Mehdi (as)’a gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği halde ona biat edeler. “Eğer kabul etmezsen, boynunu vururuz” derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Kahraman Neşriyat, s. 31)

Hz. Mehdi (as) ancak baskı ile başa geçmeye razı olacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 48)

Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan Hz. Mehdi (as)’a gelir ve “Bizim için kalk artık”der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez. (İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52,53)

488- MÜSLÜMANLARIN MANEVİ LİDERLİĞİ, HZ. MEHDİ (AS)’A EVİNDE OTURURKEN GELECEKTİR

Hz. Mehdi (as), bütün haramların helal sayıldığı, büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. HİLAFET (Müslümanların manevi liderliği), ONA EVİNDE OTURURKEN GELECEK ve devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

489- HZ. MEHDİ (AS) ORTAYA ÇIKTIĞINDA, BÜTÜN İNSANLAR ONUN MANEVİ LİDERLİĞİ ALTINDA BİRLİK OLACAKTIR

İman edenlerin Efendisi (sav) der ki: “… ALLAH SİZİN İÇİN, SİZİ BİRLEŞTİRECEK VE SİZİ DAĞINIKKEN BİRARAYA GETİRECEK BİRİNİ (HZ. MEHDİ (AS)’I) ÇIKARANA DEK… Beklerseniz, ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmanızın intikamını alacak (Darwinizm’e, materyalizme ve ateizme ilmi zeminde gereken cevabı verecek) olanın ve haklarınızın kurtarıcısı olanın, o (Hz. Mehdi (as)) olduğunu kesinlikle anlayacaksınız…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182)

490- HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN TÜM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLACAKTIR, HERKESİN YARDIMINA KOŞACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS) İMDADA GELEN VE FERYADRESDİR (FERYAD EDENİN YARDIMINA KOŞAN, YARDIM EDENDİR). ALLAH, ONU DÜNYADAKİ İNSANLARIN İMDADINA YETİŞMESİ İÇİN GÖNDERECEKTİR… (El-Mehdiyy-il Mev’ud, c. 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c. 2, s. 11)

491- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA ZALİMLERİN HAKİMİYETİ SONA ERECEKTİR

HZ. MEHDİ (AS)’IN HÜKÜMRANLIĞI ZAMANINDA ZALİMLERİN VE MÜSTEKBİRLERİN HÜKÜMRANLIĞI, MÜNAFIKLARIN VE HAİNLERİN SİYASİ NÜFUZU NABUD (YOK) OLACAKTIR (SON BULACAKTIR). (El-Mehdiyy-il Mev’ud, c. 1, s. 252)

492- HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ BASKI ORTAMINDAN DOLAYI, KİMSE ALLAH’IN ADINI RAHATÇA ANAMAYACAKTIR

Şeyh Tusi’nin El-Emali kitabında: “Tüm dünya fesatla dolacak. KİMSE ALLAH DİYEMEYECEK. Sonra Yüce Allah benden ve benim ailemden bir zatı (Hz. Mehdi (as)’ı) gönderecek. Ondan öncekilerin adaletsizlikle dolduracağı gibi, o da (Hz. Mehdi (as) da) dünyayı adaletle dolduracak.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 120)

Şeyh Tusi’nin El-Emali kitabında: “Dünya öylesine baskı ve adaletsizlikle dolacaktır ki, KİMSE ALLAH’IN İSMİNİ GİZLİ OLMAKSIZIN SÖYLEYEMEYECEKTİR. Sonra Allah dünyayı baskı ve adaletsizlikle dolu olduğu gibi, dürüstlük ve adaletle dolduracak erdemli bir topluluğu (Hz. Mehdi (as) cemaatini) getirecektir.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

493- İNSANLARIN HZ. MEHDİ (AS)’I TANIYAMAMALARININ BİR HİKMETİ DE ALLAH’IN HZ. MEHDİ (AS) ÜZERİNDEKİ KORUMASINDANDIR

AMA ALLAH HALKIN NEFİSLERİNE KARŞI ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI YÜZÜNDEN, ONU (HZ. MEHDİ (AS)’I) HALKTAN GİZLEYECEKTİR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)

494- HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARI AYDINLATACAKBİR GÜNEŞ GİBİDİR

Bulutlar güneşin yüzünü örttüğü zaman insanlar güneşten nasıl yararlanıyorlarsa ondan da (Hz. Mehdi (as)’dan) öyle yararlanırlar. (Yenabiu’ly-Mevedde, s. 477)

Hz. Mehdi (as) Allah’ın kendisini insanlardan gizli tuttuğu, Hz. Mehdi (as) olduğunun bilinmediği zamanlarda bile ilmi, samimiyeti, güzel ahlakı ve Allah’a olan derin bağlılığı ile insanları aydınlatacak, onların kalplerini Allah’a ve Kuran ahlakına ısındıracaktır.

495- HZ. MEHDİ (AS)’IN BULUNDUĞU EVDE, ALLAH’IN İSMİ ÇOK ANILACAKTIR

Mufazzal’dan, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam’dan duydum ki şöyle buyurdu: “BU EMRİN SAHİBİNİN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) BİR EVİ VARDIR Kİ O EVE “HAMD EVİ” DERLER.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)

Hz. Mehdi (as)’ın evi Allah’a çok hamd edilen, ibadet edilen, Allah’ın rızasının gözetildiği ve Kuran ahlakının titizlikle yaşandığı bir yerdir.

496- HZ. MUSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)’IN FAZİLETLERİNİ ÖĞRENİNCE, ”HZ. MEHDİ (AS) OLMAK İÇİN” ALLAH’A DUA ETMİŞTİR

Salim-ul eşell’dan:

“HZ. MUSA BİN İMRAN, TEVRAT’IN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE ALİ MUHAMMED’İN KAİM’İNE (ALEYHİSSELAM) (HZ. MEHDİ (AS)’A) VERİLEN KUDRET VE FAZİLETLERİ GÖRÜNCE DEDİ Kİ: “RABBİM, BENİ ALİ MUHAMMED’İN KAİM’İ (HZ. MEHDİ (AS)) OLARAK KARAR KIL”. Ona şöyle söylendi: Doğrusu o (Hz. Mehdi (as)), Ahmed’in (Peygamberimiz (sav)’in) neslindendir.

SONRA TEVRAT’IN İKİNCİ BÖLÜMÜNE BAKINCA AYNI ŞEYİ GÖRDÜ. AYNI SÖZÜ TEKRARLADI VE ONA AYNI CEVAP VERİLDİ. SONRA ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE DE AYNI ŞEYLERİ GÖRÜNCE AYNI SÖZLERİ TEKRARLADI VE AYNI CEVABI ALDI.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 280)

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur’an’la) büyük bir cehd et. (Furkan Suresi, 52)

Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. (Al-i İmran Suresi, 172)

497- İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS) VESİLESİYLE SEVGİYİ ÖĞRENECEKTİR

Hz. Mehdi (as) zamanında Asr-ı Saadette olduğu gibi KÜLLENMİŞ DUYGULAR BİR BİR TOMURCUKLANACAK, ÇİÇEK AÇACAKLARDIR. (el-Havi l’il-Fetava, s. 67, 68; Rahbavi, Kıyamet Alametleri, s. 162, 163)

(HZ. MEHDİ (AS)) ALLAH’IN İZNİYLE TAŞ GİBİ KALPLERİ YUMUŞATABİLECEK, KÖMÜR GİBİ RUHLARI ELMASLAŞTIRABİLECEK, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek… (El-Kavlü’l-Muhtasır, s. 24; Şaban Döğen Mehdi ve Deccal, s. 194-195)

Bu hadislerle, Hz. Mehdi (as) öncesinde insanların sevgiden, merhametten uzak olacakları, bazı kimselerin kalplerinin katılaşacağı, bazı kimselerin derinlikten mahrum olacakları, ruh güzelliklerinin azalacağı, ancak Hz. Mehdi (as)’ın zuhuruyla birlikte insan ruhundaki sevgi, merhamet, şefkat, sevecenlik gibi tüm güzelliklerin yeniden hayat bulacağı haber verilmektedir.

498- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA TÜM İNSANLARIN AKLI AÇILACAK VE İLİMLERİ ARTACAKTIR

Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunun ardından ona tabi olan insanlar üzerinde samimiyet ve akıl artışı olacaktır. Hz. Mehdi (as) insanların ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmalarına vesile olacak bu gelişme sonucunda ise insanların Allah’ın ayetlerini anlama güçleri ve anlayışları açılacaktır.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kaimimiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince elini kulların başının üstüne koyar, böylece akıllarını bir araya toplar gelişimlerini kemale erdirir. Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki kendileriyle Kaim (Hz. Mehdi (as)) arasında hiç bir örtü/engel kalmaz…” (Yevm’ul-Halas, s. 269)

499- İNSANLARIN İLİM VE HİKMET ÖĞRENMESİNE VESİLE OLACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS)’IN HÜKÜMETİ (manevi liderliği) ZAMANINDA HERKESE İLİM VE HİKMET ÖĞRETECEKLER, öyle ki; kadınlar evlerinde Allah’ın kitabı ve Peygamberin (sav) sünnetiyle hüküm edecekler. (Bihar’ül Envar, c. 52, s. 352)

500- İNSANLARIN AKLININ VE KALBİNİN AYDINLANMASINI SAĞLAYACAKTIR

O dönemde HALK KİTLESİNİN AKLİ GÜCÜ TEMERKÜZ (toplanıp yoğunlaşacak) BULACAK. HZ. MEHDİ (AS), ALLAH’IN TEYİDİYLE İNSANLARIN AKLINI TEKAMÜLE VARDIRACAK (İlahi terbiye ile kemale vardıracak) VE HERKESTE BİR AYDINLIK MEYDANA GETİRECEKTİR. (Usul-u Kafi, c. 1, Kitab’ül Akl, Hadis: 21)

501- SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Hz. Mehdi (as) kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim’dendir, arapların yüce dağının zirvesinden. O ÖYLE BİR DENİZDİR Kİ, O MANA DENİZİNDE İNSANLAR İLMEN VE AHLAKEN SONSUZ GELİŞEBİLİR. KENDİSİNE SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)

502- MUZAFFERDİR, ARSLANDIR

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Hz. Mehdi (as) kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim’dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır, halk kinle dolduğunda onları pâk (temiz) kılan mâdendir, ölüm nazil olduğunuda korkmaz, ölüm ona vardığında sarsılmaz, mücadele meydanından asla geri çekilmez. TECRÜBELİDİR, GALİPTİR, MUZAFFERDİR, ARSLANDIR, SAĞLAMDIR, KAVMİNİN DİREĞİDİR, CESURDUR, Allah’ın ilim kılıcıdır, liderdir, herkesi etrafında toplar, yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür, onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)

503- HZ. MEHDİ (AS)’IN YANINDA YAKLAŞIK 30 ARKADAŞI BULUNACAKTIR

…Ebu Basir, Ebu Abdullah (Cafer Sadık)’dan şöyle rivayet etmiştir:

«Bu işin sahibi (Mehdî aleyhisselâm)’ın kaybolması kaçınılmazdır. Kayboluşu sırasında, bir köşeye çekilmesi kaçınılmazdır. KÖŞESİNE ÇEKİLDİĞİ MENZİL, NE GÜZEL BİR YERDİR. OTUZ KİŞİNİN ARASINDA OLMAK, YALNIZLIK DEĞİLDİR.» (Usul-u Kafi, Hüccet Kitabı, 16-(899))

504- HZ. MEHDİ (AS), HZ. HIZIR (AS) VE HZ. ZULKARNEYN (AS)’A BENZEYECEKTİR

Ahmed b. İshak der ki: “İmam Askeri aleyhi’s-selâm’ın huzuruna gittim … Hazret buyurdu ki:

… Ey Ahmed b. İshak! O (HZ. MEHDİ (AS) , BU ÜMMETTE “HIZIR” ALEYHİ’S-SELÂM VE “ZU’L -KARNEYN” GİBİDİR… (Kemal-üd Din c. 2 s. 384) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)

Hadiste verilen bilgi, Kuran’daki Hz. Zulkarneyn (as) ve Hz. Hızır (as) kıssalarının bir yönüyle işari manada Hz. Mehdi (as)’a da baktığını göstermektedir.

Bu doğrultuda Hz. Mehdi (as)’ın de Hz. Hızır (as) gibi olacağı, onun ahlakını ve terbiyesini alacağı; onun gibi Ledün ilmini bileceği ve bu ilimle hareket edeceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca Kuran’daki Hz. Hızır (as) kıssasında Hz. Musa (as)’ın, Hz. Hızır (as)’ın hareketlerinin hikmetini bilemeyerek tepki vermesi gibi, ahir zamanda da insanlar ledün ilmiyle hareket eden Hz. Mehdi (as)’ı gereği gibi anlayıp takdir edemeyeceklerdir. Hz. Mehdi (as) da insanlar tarafından çok yanlış anlaşılacak, bu yüzden de halk ona büyük tepki gösterecektir. Ancak gerçekte Hz. Mehdi (as)’ın tüm hareketleri Allah’ın lütfuyla gizli ilim ve hikmetlerle dolu olacaktır.

Peygamberimiz (sav)’in diğer hadislerinde de, Kehf kıssasının da işari anlamda baştan sona, insanları deccalin fitnesinden kurtaracak olan Hz. Mehdi (as)’a baktığı bildirilmiştir. Yukarıda yer alan hadis ve Kehf kıssasının ahir zamana işaret ettiği ile ilgili aşağıda yer alan tüm bu hadisler Hz. Mehdi (as)’ın, Kehf kıssasında anlatılan Hz. Zülkarneyn (as) gibi tüm dünyaya hakim olacağını da göstermektedir:

Sizden kim deccale yetişirse KEHF SURESİNİN EVVELİNİ ONUN ÜZERİNE OKUSUN, bu surenin sonu deccalin fitnesinden kurtuluşunuzdur. (Sünen-i Ebu Davud, 5/121)

505- HZ. MEHDİ (AS)’IN DERSLERİNİ DİNLEYENLER SABAHA BİLGİLİ OLARAK KALKACAKLARDIR

… (Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) lütfu sayesinde) GECE CAHİL, KORKAK VE CİMRİ OLAN KİŞİ SABAHA BİLGİLİ, CESUR VE CÖMERT OLACAKTIR. (Allah’ın) yardımı onun (Hz. Mehdi (as)’ın) önünde yürüyecektir… Allah’ın elçisinin adımlarını izleyecektir ve hiç hata yapmayacaktır; O ((Hz. Mehdi (as)) görmeden onu destekleyen bir melek olacaktır, bezgini ayağa kaldıracak ve zayıfa yardımcı olacaktır, eylemleri sözlerine göre olacaktır ve sözleri amellerine göre olacaktır… (Al-Futuhatu’l Makkiyah, s. 6)

506- MÜNAFIKLAR HZ. MEHDİ (AS)’DAN ÇEKİNECEKLERDİR

DAHA BİR ÇOK İNSAN KURAN’DAN ÇOK ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) KORKUSU NEDENİYLE GÜNAHLARDAN KAÇINACAKTIR… (Al-Futuhatu’l Makkiyah, sf. 6)

Bir kısım insanlar Hz. Mehdi (as)’ın güçlü ferasetinden, basiretinden ve aklından çok çekineceklerdir. Bundan dolayı kendilerini iman ediyor gibi gösterecek ve Müslüman gibi yaşamak zorunda kalacaklardır. Ahlaksızlık yapmaya güç ve cesaret bulamayacaklardır.

507- HZ. MEHDİ (AS)’IN GECE İBADETİ (DERSLERİ)

Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer’den şöyle rivayet etmiştir: … (HZ. MEHDİ (A.S.)) GECELERİ İBADETLE MEŞGUL OLUP, gündüzleri gizli olacak… (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Peygamberimiz (sav)’in gece ibadet etmesi gibi, Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri de tebliğ faaliyetlerini yalnızca gündüz değil; internet, televizyon ve radyo gibi araçlarla gece de sürdüreceklerdir

Doğrusu GECE NEŞESİ (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır. (Müzemmil Suresi, 6)

GECE-BOYUNCA DA PEK AZ UYURLARDI. Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. (Zariyat Suresi, 17-18)

HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS)

508- DECCALİYETE HZ. İSA (AS) SON VERECEKTİR

Allah’ın düşmanı olan MESİH-İ DECCAL, İSA ALEYHİSSELAM’I GÖRÜNCE, TUZUN SUDA ERİDİĞİ GİBİ ERİR. Hz. İsa (as) onu terk edip bıraksa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. Lakin Allah onu bizzat İsa Aleyhisselam’ın eliyle (fikren) yok edecektir. (Müslim, Kitabü’l Fiten, s. 34)

… Deccal ortalığa fitne saçarken Cenabı Hak, Mesih Meryem oğlu İsa’yı gönderir… Nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. İSA (AS) DECCAL İLE LÜDD KAPISINDA (BEYTÜL MAKDİS’E (MESCİD-İ AKSA) YAKIN BİR BELDE) KARŞILAŞIR VE ONU (fikren) YOK EDER. (Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104)

509- HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)’A YARDIMCI OLACAKTIR

Hz. İsa Peygamber (as) İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (AS))’A YARDIMCI OLMAK, ONA BAĞLILIĞINI DİLE GETİRMEK ve onun ardında namaz kılmaz için gökten inecektir. (Şeyh Sadık, Al-Amaali, Oturum 39, Sayfa181; İküd’dürer, s. 157 ve 230)

510- HZ. İSA (AS) HZ. MEHDİ (AS)’I KİTAPLARINDAN DA TANIYACAKTIR

HZ. İSA (AS) ONU (SANDIĞI) ALIP AÇACAK VE İÇİNDE BİR MÜHÜR, BİN KİTAP BULACAK, bu kitaplarla şeriatı (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetini) ihya edecek. (Risalet’ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

511- HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS), GÖRÜNÜŞ VE AHLAK OLARAK BİRBİRLERİNE ÇOK BENZEYECEKLERDİR

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ’b-ul Ahbar)’den nakleder ki şöyle dedi: “… Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), Ali’nin soyundandır. O (Hz. Mehdi (as)) bu yeryüzünü, yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Rum ve Çin’in Hrıstiyanların’ın aleyhinde İsa bin Meryem (as) ile delil getirecektir. Kâim Mehdi (as), Ali’nin neslindendir. (Seyyittir) HAYIRDA, GÖRÜNÜŞTE VE AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA (AS)’A BENZEYEN ODUR (HZ. MEHDİ (AS)’DIR). Allah peygamberlere verdiği (azameti) ona da verecektir. Ona faziletler ve ziynet verecektir… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.169)

512- HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)’IN ARKASINDA NAMAZ KILACAKTIR

Naim Ebu Said’den tahric etti, dedi Resulullah (sav) buyurur: İSA B. MERYEM’İN ARKASINDA NAMAZ KILACAĞI KİŞİ BİZDENDİR (HZ. MEHDİ (AS)’DIR). (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s. 78)

Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre’den tahric etti. Buyurdu: MERYEM OĞLU İSA (AS) ARANIZA İNDİĞİNDE VE İMAMINIZ SİZDEN (HZ. MEHDİ (AS)) OLDUĞUNDA, BAKALIM NE YAPARSINIZ? (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s.79)

Ali b. İbrahim, Şehr b. Havşeb’den şöyle rivayet eder: … “HZ. İSA (AS) KIYAMETTEN ÖNCE DÜNYAYA İNECEKTİR. … HZ. İSA (AS) HZ. MEHDİ (AS)’IN ARKASINDA NAMAZ KILACAKTIR. Haccac: “Neler söylüyorsun sen? Bunu nereden biliyorsun ki?” diye sorunca; “Bu hadistir.” dedim, “Ben bu hadisi Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib’den duydum!” Bunun üzerine: “Vallahi tam kaynağından duymuşsun!” dedi. (Kummi Tefsiri,cilt 1, s. 158)

513- HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)’A TABİ OLACAKTIR

Resulullah (sav) Efendimiz Saadetle şöyle buyurmuşlardır: “Daima ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hakkı yükseltmek için fikri mücadele yapacak, MERYEMOĞLU İSA (AS) YERYÜZÜNE İNECEK. EMİRLERİ (HZ. MEHDİ (AS)), ONA (HZ. İSA (AS)’A) “BİZE NAMAZ KILDIR” DEDİKLERİ ZAMAN, HAYIR DİYECEK … VE “İMAM-I MEHDİ’Yİ” İMAMETE GEÇİRİR. (Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209)

İbni Ebi Şeybe, Musannef’inde, İbni Şirin’den tahric etti. Dedi ki: Hz. Mehdi (as) bu ümmettendir VE HZ. İSA (AS)’A İMAM OLACAKTIR. (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s. 79)

Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin Özellikleri

514- SEÇİLMİŞ KİŞİLERDİR

O’NUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) YANINA GELENLER KAÇINILMAZ OLARAK SEÇİLECEKLER, ayrılacaklar ve elenecekler. Büyük çoğunluğu bu elemeden geçemeyecek. (Gaybet’ül Numani, Bölüm 12, Sayfa 299)

515 – EĞİTİMLİ, KÜLTÜRLÜ KİMSELERDİR

Hz. Mehdi (as)’ın YARDIMCILARI ASİL VE EĞİTİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)

516- ÇOK MÜBAREK İNSANLARDIR

Ata b. Said’den İbni Eşaz’ın emir olduğu günlerde Abdurrahman el-Hadrami hutbesinde şöyle diyordu: Rasulullah (sav)’den şöyle rivayet ettiğini işittim: “ÜMMETİMİN SONUNDA ÖYLE KİMSELER OLACAK Kİ ÜMMETİMİN İLKLERİNE VERİLEN SEVABIN AYNISI ONLARA DA VERİLECEKTİR. Fitne ehliyle (fikren) mücadele ederler ve münkerden nehyederler.” (İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye)

517- YİĞİT KİMSELERDİR

(Hz. Mehdi (as)’ın) DOSTLARI YİĞİT, ŞECAATLİ, SALİH, İMANLI KİŞİLERDİR, ONA İTAATTE GAYRETLİDİRLER. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar… (Bihar’ul- Envar, cilt52, s.279 ve cilt 53, s.12; İkmal’ud- Din, cilt2, s. 367)

518- ARALARINDA DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE YAŞAYANLAR OLACAKTIR

UZAK YERLERDEKİ TALEBELERİ HZ. MEHDİ (AS)’A BİAT EDECEK. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, ülkeler düzelecek… (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal)

519- ARAP DEĞİLDİRLER

HZ. MEHDİ (AS)’IN YARDIMCILARI ARAP OLMAYACAK. Diğer milletlerden olacak… (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)

520- MEHDİ (AS)’A TAM DESTEK OLURLAR

Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri, HZ. MEHDİ (AS)’I (fikri) MÜCADELELERİNDE DE DESTEKLEYECEKLER, isteklerini yerine getirecekler… (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

521- AHLAKLARI ÇOK MÜKEMMELDİR

Onun (Hz. Mehdi (as)) TALEBELERİNİN TABİATI ARİ VE KUSURSUZ OLACAKTIR. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. (Bihar-ül Envar, cilt 52, Sayfa 35)

522- ALLAH ONLARIN KALPLERİNİ KÖTÜ AHLAKTAN ARINDIRMIŞTIR

Onların (Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin) KALPLERİ KÖTÜLÜK, KISKANÇLIK VE HUSUMETTEN ARINMIŞ VE KUSURSUZ OLACAKTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 52, Sayfa 35)

523- ÇOK GÜÇLÜ BİR İMANA SAHİPTİRLER

İmam–ı Zaman (Hz. Mehdi (as))’ın talebelerinin HER ŞEYE KADİR ALLAH’A DAİR ZERRE KADAR ŞÜPHESİ OLMAYACAKTIR ve O’nu O’NUN TANINMASI GEREKTİĞİ GİBİ TANIYACAKLARDIR. (Bayaan Fi Akhbaar – e -Mahdi Aakher al -Zamaan ( a .s.) , Bölüm 5; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, Sayfa 65)

524- ALLAH’TAN ÇOK KORKARLAR

Onlar (Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri) İLAHİ KORKUDAN ÜRPERİRLER. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 65)

525- RUHEN VE BEDENEN ÇOK SAĞLAM İNSANLARDIR

İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık Hz. Mehdi (as)’ın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. ONLARDAN HER BİRİSİNİN KIRK İNSAN KADAR GÜCÜ VARDIR. KALPLERİ DEMİR GİBİDİR. …” (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 340)

526- MANEVİ YÖNLERİ ÇOK GÜÇLÜDÜR

Onların (Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin) RUHLARI LAMBALAR GİBİ AYDINLIKTIR VE KALPLERİ DE AYDINLIKTIR. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 65)

527- ÇOK TEVEKKÜLLÜDÜRLER

Onlar (Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri) herşeye kadir olan ALLAH’A TAMAMEN TESLİM OLACAKLAR. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 35 & s. 311, Oyoon-o-Akhbaar al-Reza (as)’dan aktarıyor.)

528- BÜTÜN HAYATLARINI ALLAH’A ADARLAR

Gecelerini KONFOR İÇERİSİNDE GEÇİRMEK YERİNE onlar (Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri) Rablerine ibadet ederek geçireceklerdir. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 65)

529- GECELERİNİ İBADETLE GEÇİRİRLER

… ONLAR gündüz arslan, GECE DE ABİDDİRLER*… (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

530- ÇOK SAMİMİDİRLER

Onların (Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin) TAMAMI SAMİMİ ve sadık olacaktır. (Bihar ül-Envar, Cilt 52, Sayfa 283 Kamaal al-Deen’den aktarıyor.)

531- SON DERECE CESUR VE GÖZÜPEKTİRLER

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as))’ın TALEBELERİ ASLANLARDAN DAHA CESUR VE MIZRAKTAN DA DAHA KESKİN OLACAKLAR. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

Onların (Hz. Mehdi (as)’nin talebelerinin) KALPLERİ ÇELİKTEN DAHA GÜÇLÜ OLACAKTIR. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaklardır. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

532- KENDİLERİNE YAPILAN BASKILARDAN YILMAZLAR

Hz. Mehdi (as) elini yardımcılarının omzu ile göğsü arasına sürecek, BÖYLECE ONLAR HAKLARINDA ALINACAK HİÇ BİR HÜKÜMDEN ÇEKİNMEYECEKLER, HİÇ BİR KARAR ONLARA ZOR GELMEYECEK. (Bihar-ül-Envar, cilt: 52, sayfa:345, El Melahim va el Fitan, sayfa:205; Mikyaal el-Mekarim, cilt.1, s.144/235)

533- TÜM BASKILARA RAĞMEN HZ. MEHDİ (AS)’IN YANINDAKİLER KORKUYA KAPILMAZLAR

Hz. Ali’den anlatıldığına göre adamın biri kendisine Hz. Mehdi (as)’ı sordu. Hz. Ali ise “O (Hz. Mehdi (as)) ahir zamanda çıkacaktır. Kişinin “Allah” dediği için ölüme mahkum edileceği bir zamanda gelecektir” diye cevap vermiştir. Devamında “ALLAH, ONUN ETRAFINDA HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAYAN VE HİÇBİR MENFAAT İÇİN SEVİNMEYEN BİR TOPLULUK MEYDANA GETİRECEKTİR”. (Sıddık Rasan Han, el-İzan, s.128)

534- DÜNYAYA YÖNELİK MADDİ VE MANEVİ HİÇBİR HIRSLARI OLMAYACAKTIR

Ey Ebu Hüreyre! Bu topluluk (HZ.MEHDİ (AS) CEMAATİ) zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. ALLAH KENDİLERİNİ DOYURDUKTAN SONRA AÇLIĞI, GİYDİRDİKTEN SONRA ÇIPLAKLIĞI, İÇİRDİKTEN SONRA SUSUZLUĞU TERCİH EDERLER; ALLAH’IN KATINDAKİNE ÜMİTLERİNİ BAĞLAYIP BUNLARI TERK EDERLER. HESABINDAN KORKU DUYARAK HELALİ DAHİ BIRAKIRLAR. DÜNYAYA SADECE BEDENLERİ İLE İLGİ GÖSTERİRLER, ONUN HERHANGİ BİR ŞEYİYLE İŞTİGAL DE ETMEZLER.

Onların Rablerine olan itaatleri karşısında, melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara! Allah’ın, onlarla benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim! … (el-Vesaya li-İbnü’l-Arabi, Halet Ef. no.: 198/2, 486a yaprağı)

535- İNSANLARIN RIZASINI GÖZETMEZLER

Onlar ALLAH YOLUNDA HİÇBİR KINAYANIN KINAMASINDAN, DEDİKODUSUNDAN KORKMAYAN İSLAM AHALİSİDİR. Bu İslam’ın hayırlılarının ordusu Konstantiniyye’yi tesbihlerle, tekbirlerle fethederler… (Sünen-i İbni Mace, 10/259)

536- HER YÖNDEN KALİTELİ İNSANLARDIR

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as))’ın talebeleri SOYLU, BİLGİLİ OLACAKLARDIR ve dünyanın yöneticileri olacaklardır. (Al-Malaahem wa al-Fetan, s. 205)

Hz. Ali (as) şöyle buyurur: “… ALLAH HZ. MEHDİ’NİN YARDIMCILARINI … yeryüzünün tüm insanlarına galip kılar.” (İsbat-ul Hudat,cilt 7, s. 49)

537- DÜNYAYA DAİR BEKLENTİLERİ YOKTUR

Buyurdu ki: “Onları yeryüzünün kenarlarında ara. ONLARIN YAŞANTILARI SADEDİR, EVLERİ SIRTLARINDADIR, eğer hazır olsalar tanınmazlar… Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler, ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır.” (Gaybetul Numani, s. 23)

538- BİRBİRLERİNDEN BAŞKA DOSTLARI YOKTUR

Buyurdu ki: “… Hazır olsalar tanınmazlar, eğer KAYBOLSALAR ARANMAZLAR, HASTA OLSALAR KİMSE ONLARIN ZİYARETİNE GELMEZ, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ÖLSELER CENAZELERİNE KİMSE KATILMAZ.” (Gaybetul Numani, s. 23)

539- HEPSİ ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞIRLAR

Buyurdu ki: “…AYRI ŞEHİRLERDE OLSALAR DAHİ İSTEKLERİ HEP AYNIDIR.” (Gaybetul Numani, sf 23)

540- İNSANLARIN DİNE YÖNELMESİNE VESİLE OLURLAR

Hz. Ali şöyle buyurur: “… Allah, Hz. Mehdi (as)’ın yardımcılarını… YERYÜZÜNÜN TÜM İNSANLARINA GALİP KILAR. BÖYLECE İNSANLAR İSTER İSTEMEZ HAK DİNE GİRERLER.” (İsbat-ul Hudat,cilt 7, s. 49)

541- İSLAM AHLAKINI BÜTÜN DÜNYAYA ANLATIR VE ÇOK ETKİLİ OLURLAR

İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık Hz. Mehdi (as)’ın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur: “ONLAR DÜNYANIN DOĞUSUNU VE BATISINI (İLİMLE) ELE GEÇİRECEKLERDİR… ÖYLE Kİ, ‘LA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH’ HER YERDE YANKILANACAK VE DUYULACAKTIR.” (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 340)

542- SAYILARI ÇOK AZDIR

Hükeym bin Sa’d şöyle der: İmam Emirülmüminin Ali’nin şöyle buyurduğunu duydum: “Kaim (Hz. Mehdi (as))’ın ashabı gençtir ve içlerinde yaşlı yoktur; ANCAK GÖZDEKİ SÜRME VEYA AZIKTAKİ TUZ KADARDIRLAR. VE AZIKTAKİ EN AZ ŞEY, TUZDUR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)

543- SAYILARI 313 KİŞİ KADARDIR

Muhammed b. Hanefi (ra)’dan rivayet edildi ki: “…Bulutların semada toplandığı gibi, Allah O’nun etrafina bir kavim toplar. Onların kalblerini uzlaştırır. Onlar içlerinden şehit düşene üzülmez, kendilerine katılana da sevinmezler. SAYILARI BEDİR ASHABI (313) KADARDIR. Evvelkilerin onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler ve onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 57)

544- KADIN TALEBELERİ DE VARDIR

Hz. Mehdi (as)’a ARALARINDA KADINLARIN DA BULUNDUĞU 314 kişi biat edecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 25)

545- ALLAH HZ. MEHDİ (AS)’IN TALEBELERİNİ BİRARAYA GETİRECEKTİR

Cafer al Juafi, İmam Muhammed bin Ali al Bekir’den şöyle rivayet eder: “Hz. Mehdi (as) çıktığında yanında 313 erkek ve 50 kadın olacaktır, ONLAR DAHA ÖNCE ARALARINDA HİÇ BİR SÖZLEŞME OLMADAN, FARKLI BULUTLARIN GÖKYÜZÜNDE KÜMELEŞMELERİ GİBİ BİRARAYA GELECEKLERDİR. Bu, Allah’ın “Her nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah herşeye güç yetirendir” ayetinin bir tecellisidir.” (Bihar-ül Envar, cilt. 52, s. 223)

546- GENÇLERDEN OLUŞURLAR

Emir-el Müminin Ali şöyle buyurmuştur: “VÂ’DEDİLMİŞ MEHDİ’NİN YÂR VE ASHABININ TÜMÜ GENÇLERDİR. ONLAR ARASINDA YAŞLILAR ÇOK AZ BULUNUR.” (Bihar-ul Envar,cilt52, s.333)

Hz. Mehdi (as)’nin bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, küçük BİR GENÇ OLACAKTIR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

547- ÇOK SADIKTIRLAR

Onların (Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin) tamamı samimi ve SADIK OLACAKTIR. (Bihar ül-Envar, Cilt 52, Sayfa 283 Kamaal al-Deen’den aktarıyor.)

548- AHİRETİ DÜNYA HAYATINA TERCİH EDERLER

Gecelerini KONFOR İÇERİSİNDE GEÇİRMEK YERİNE ONLAR (HZ. MEHDİ (AS)’IN TALEBELERİ) RABLERİNE İBADET EDEREK GEÇİRECEKLERDİR. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

549- ÇOK BİLGİLİDİRLER

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as))’ın talebeleri soylu, BİLGİLİ OLACAKLARDIR ve dünyanın yöneticileri olacaklardır. (Al-Malaahem wa al-Fetan, sayfa 205)

Hz. Mehdi (as)’ın YARDIMCILARI ASİL VE EĞİTİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)

550- BAZI KİŞİLER KIYMETLERİNİ BİLMEZ

Onlar Allah yolunda (ilmen) mücadele ederler ve BÜYÜKLENENLER ONLARI KÜÇÜK GÖRÜR. ONLARIN KIYMETİ DÜNYADA BİLİNMEZ, fakat ahirette iyi tanınırlar. (Muntakab el Ezhar, s. 474)

551- ÇEŞİTLİ BASKILARLA KARŞILAŞIRLAR

Hz. Mehdi (as) elini yardımcılarının omzu ile göğsü arasına sürecek, BÖYLECE ONLAR HAKLARINDA ALINACAK HİÇ BİR HÜKÜMDEN ÇEKİNMEYECEKLER, HİÇ BİR KARAR ONLARA ZOR GELMEYECEK. (Bihar-ül-Envar, cilt: 52, sayfa:345, El Melahim va el Fitan, sayfa:205; Mikyaal el-Mekarim, cilt.1, sayfa:144/235)

552- MEHDİ (AS)’IN ALDIĞI KARARLARDA HİÇ ZORLUK ÇIKARMAZLAR

Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri, … HZ. MEHDİ (AS)’A KARŞI BİR KÖLENİN EFENDİSİNE KARŞI OLDUĞUNDAN DAHA İTAATLİ VE BOYUN EĞİCİ OLACAKLAR. (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

553- ALLAH ONLARA NİŞANE VE ALAMETLERLE YARDIMCI OLUR

Hz. Ali şöyle buyurur: “…ALLAH HZ. MEHDİ’NİN YARDIMCILARINI KORUR, ONLARA NİŞANE VE ALAMETLERLE YARDIMCI OLUR ve onları yeryüzünün tüm insanlarına galip kılar.” (İsbat-ul Hudat,cilt 7, s. 49)

554- AHİR ZAMANDAKİ TEKNOLOJİDEN FAYDALANIRLAR

DÜNYADAKİ HİÇBİRŞEY HZ. MEHDİ (AS)’NİN TALEBELERİNE GİZLİ KALMAYACAK. (Mikyaal al Makaarem, cilt:1, Sayfa: 235-236)

555- DÜNYANIN HER YERİYLE İNTERNET VASITASIYLA İLETİŞİM KURARLAR

…Onlar (Hz. Mehdi (as)’nin talebeleri) BÜTÜN DÜNYAYI DAKİKALAR İÇERİSİNDE KAT ETME gücüne sahiptirler. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

556- BULUNDUKLARI YERDE KÖPRÜ OLACAKTIR

… (Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri) SU ÜZERİNDE YÜRÜR…. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen bu hadiste yer alan “su üzerinde yürürler” ifadesi, Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin Boğaz Köprüsü’nden geçeceklerine işaret etmektedir.

557- UÇAKLA SEYAHAT EDERLER

ONUN DOSTLARI BULUTLARA BİNİP İSTEDİKLERİ YERE GİDEBİLECEKLERDİR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:1 Sayfa 296 ve Keşf-ul Ğumme Cilt:2, Sayfa 470 ve Muntehab-ul Eser s.554)

… (Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri) … BULUTLAR ÜZERİNDE DOLAŞIRLAR… (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

Hadislerde yer alan bulutlar üzerinde dolaşmak tarifi, Hz. Mehdi (as) devrinde havayolu ulaşımının olacağına ve Mehdi (as)’ın talebelerinin uçakla seyahat edeceklerine işaret etmektedir.

558- HAYVAN VE BİTKİ FOSİLLERİNİ CANLILARIYLA KIYASLAYARAK İNSANLARA GÖSTERİRLER

Allah’ın izniyle onlar (Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri) ÖLÜLERİ CANLANDIRIRLAR… (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 148, Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

Hadisten anlaşıldığı üzere, Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri ölü hayvan ve bitki fosillerini canlılarıyla kıyaslayarak insanlara gösterecekler, bu şekilde Allah’ın izniyle Darwinizmi ve materyalizmi etkisiz hale getireceklerdir

559- ALLAH ONLARI İMAN ETMEYENLERDEN AYIRIR

Allah ONUN (MEHDİ (AS)’IN) DOSTLARINI VE SEÇİLMİŞ OLANLARI DİĞERLERİNDEN AYIRACAK Kİ dünya münafıklardan ve yoldan çıkanlardan temizlensin. (Bihar-ül Envar, cilt:52, sayfa: 250)

560- ONLAR KALU BELA’DA ALLAH’IN AHİT ALDIĞI MÜMİNLERDİR

Ali bin Ebu Hamza der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: “Kâim aleyhisselam (Hz. Mehdi (as)) kıyam ettiğinde halkın çoğu onu inkar edecektir. Çünkü o reşit bir genç olarak zuhur edecektir. ONU (HZ. MEHDİ (AS)’I), SADECE ZERR ALEMİNDE ALLAH’IN AHİT ALDIĞI MÜMİNLER KABULLENECEKTİR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 247)

561- ARAP OLMAYACAKLAR AMA, İÇLERİNDE ARAPÇA BİLENLER OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as)’nin yardımcıları … Diğer milletlerden olacak. FAKAT ARAPÇA KONUŞACAKLAR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)

562- TALEBELERİ İÇİNDE ÇOK YAKIN YARDIMCILARI OLACAKTIR

Memleket işlerinin ağırlıklarını onunla paylaşacaklar. DOKUZ KİŞİDEN İBARET OLACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, S.187)

563- TALEBELERİ DE HZ. MEHDİ (AS) GİBİ ASLA KAN DÖKMEZLER

Ona (Hz. Mehdi (as)’a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükün ve makam arasında bîat ederler. UYUYANI UYANDIRMAZ, ASLA KAN DÖKMEZLER. (El-Heytemî, El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

564- ALLAH HZ. MEHDİ (AS) VE YARDIMCILARINI BAŞARILI KILACAKTIR

Allah MEHDİ’NİN ORDUSUNU VE YARDIMCILARINI BAŞARILI KILACAKTIR… (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

565- HZ. MEHDİ (AS)’IN TALEBELERİ DE, HZ. MEHDİ (AS) GİBİ BASKI GÖRÜR

Hz. Mehdi (as), Hz. Musa (as)’ın fiziki gücünü, Hz. İsa (as)’ın ihtişamını, Hz. Eyüb (as)’ın sabrını gösterecek. GELECEĞİ ZAMANDA ONUN SEÇİLENLERİ (TALEBELERİ) AŞAĞILANACAK, KÜÇÜK DÜŞÜRÜLECEKLER. KORKU ONLARI KUŞATACAK. İşte bunlar benim dostlarımdır! (Beheyullah: Kitab-ı İkan, s. 245)

Onlar Allah yolunda mücahidlerdir ve BÜYÜKLENENLER ONLARI KÜÇÜK GÖRÜR. Onların kıymeti dünyada bilinmez fakat ahirette iyi tanınırlar. (Muntakab el Ezhar, s. 474)

566- HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİ TEBLİĞ FAALİYETLERİNİ YALNIZCA GÜNDÜZ DEĞİL; İNTERNET, TELEVİZYON VE RADYO GİBİ ARAÇLARLA GECE DE SÜRDÜRECEKLERDİR

… Bir ulus, bir nalbantın bir okun ucunu bilemesi gibi bilenecektir – GÖZLERİ VAHİYLE AYDINLANMIŞ, KULAKLARI TEFSİRLE DOYMUŞ ve BİLGELİK KADEHLERİ GECE GÜNDÜZ ONLARA SUNULMUŞ OLACAKTIR. (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, GECE DE ABİDDİRLER. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

ARALARINDAN AYRILANLAR DA OLUR

567- HZ. MEHDİ (AS)’IN TALEBELERİ ARALARINDAN AYRILANLARA ALDIRMAZLAR

Hz. Muaviye (r.a)’den rivayet edilmiştir: “Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. ONLAR KENDİLERİNİ TERK EDENLERE ALDIRMAZLAR ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar.” (Ramuz el-Ehadis, 476 (İbni Mace))

568- AYRILANLARDAN SONRA GERİDE KALAN TOPLULUK HER YÖNDEN ÇOK SEÇKİNDİR

Esbağ bin Nebate der ki: Emirülmüminin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: “…Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim: Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar, uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür, onu tekrar ayıklar ve temizler sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. SONUNDA KURTLARIN HİÇ ZARAR VEREMEDİĞİ ÇOK AZ SAĞLAM BUĞDAY KALIR. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır.” (Aynı hadisi Ahmet bin Muhammed bin Said de nakleder.) (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 246)

569- AYRILANLAR ONLARA HİÇBİR ZARAR VEREMEZ

Hz. Cabir (ra)’dan rivayet edilmiştir: “BU İŞ ONDAN AYRILANLARA RAĞMEN MUZAFFER OLARAK DEVAM EDECEKTİR. MUHALİFLERİN VE AYRILANLARIN ONA ZARARI OLMAZ.” (Ramuz el-hadis, 487)

570- AYRILANLAR DECCALİN PEŞİNDEN GİDERLER

… MEDİNE ŞEHRİ SAKİNLERİYLE BERABER ÜÇ DEFA SALLANACAK, BUNUN ÜZERİNE (MEDİNE’DE BULUNAN) MÜNAFIK ERKEKLER VE KADINLARDAN HİÇ KİMSE KALMAYIP HEPSİ ONUN YANINA GİDECEKLER ve böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine’de pisliği (yani habis insanları) dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denecektir. (İbn-i Mace Cilt 10, s. 331-335)

571- HZ. MEHDİ (AS), ALLAH’IN DİLEMESİYLE MÜNAFIKLARI YÜZLERİNDEN TANIR

Ebu Basir’den: İmam Caferi Sadık a “‘Suçlular çehrelerinden tanınacak’ (Muhammed Suresi, 30), ayeti hakkında şöyle buyurdu: “ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. HZ. MEHDİ (AS) ONLARI (MÜNAFIKLARI) ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK VE ASHABI İLE BİRLİKTE ONLARI (MANEN) DARMADAĞIN EDECEK.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283

572- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA MÜNAFIKLARIN NÜFUZU KALMAYACAKTIR

Mehdi (as)’ın hükümranlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, MÜNAFIKLARIN VE HAİNLERİN … NÜFUZU NABUD OLACAKTIR (SON BULACAKTIR). (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 252)

573- HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİ MÜNAFIKLARI MANEN, İLİMLE DARMADAĞIN EDECEKTİR

…Ebu Basir’den: İmam Caferi Sadık ‘Suçlular çehrelerinden tanınacak’ (Muhammed Suresi, 30), ayeti hakkında şöyle buyurdu: “ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. HZ. MEHDİ (AS) ONLARI (MÜNAFIKLARI) ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK VE ASHABI İLE BİRLİKTE ONLARI (MANEN) DARMADAĞIN EDECEK.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283)

574- DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İSLAM AHLAKINI ANLATIRLAR

Mehdi’nin (as) yaranları (dost ve arkadaşları) alemin her yerine ayak basıp her yerde kudreti ellerinde bulunduracaklar, herkes ve her şey onlara itaat edecek, hatta ÇÖLDEKİ YIRTICI HAYVANLAR VE AVLAR (YIRTICI) KUŞLARIN HEPSİ VE HEPSİ ONLARIN RIZA VE HOŞNUTLUĞUNU KAZANMAK İSTEYECEKLER. BU DİN ELÇİLERİ, SELAH (HUZUR, RAHATLIK, DÜZELTME VE İYİLEŞTİRME) VE ADALET ELÇİLERİ ÖYLE BİR SEVİNÇ VE HOŞNUTLUK GETİRECEKLER Kİ, Mehdi’nin (as) ashabının ayak bastığı yer başka yerlere karşı iftihar edecek. (İkmal’üd Din. Bihar’ül Envar,cilt 52, s. 327)

575 – BİRBİRLERİNE ÇOK BAĞLIDIRLAR

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir ne de şehidlerdir. Üstelik kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehidler de onlara gıpta ederler. Orada bulunanlar sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver! ONLAR ARALARINDA NE KAN BAĞI NE DE BİRBİRLERİNE BAĞIŞLADIKLARI BİR MAL OLMADIĞI HALDE, ALLAH’IN ADINA BİRBİRLERİNİ SEVENLERDİR. Allah’a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken, onlar üzülmezler.” (Ebu Davud, Büyü 78, (3527))

576- ÜZÜNTÜYE KAPILMAZ, KORKU DUYMAZLAR

Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde, Allah’ın adına birbirlerini sevenlerdir. Allah’a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İNSANLAR ÜZÜLÜRKEN, ONLAR ÜZÜLMEZLER. (Ebu Davud, Büyü 78, (3527))

577- HZ. ALİ (RA) HZ. MEHDİ (AS) VE CEMAATİNİN ÖZELLİKLERİNİ ANLATIYOR

Ebu İshak’tan; Emir-ül Mü’minin (Hz. Ali (ra)) ashabından güvenilir birinden duydum ki, Emir-ül Mü’minin bir hutbesinde söyle buyurdu:

“Allah’ım ben biliyorum ki ilmin tamamı kuşatılmaz, kaynağı kurumaz ve arzın, senin halka olan açık ama kendisine itaat edilmeyen ya da çekindiğinden dolayı saklanan bir hüccetinden boş kalmaz. Böylece hüccetin batıl olmaz. Senin dostların da hidayet olduktan sonra dalalete düşmezler. Ama onlar (dostların) neredeler ve sayıları ne kadardır? ONLAR SAYICA ÇOK AZ OLSALAR DA, ZİKRİ YÜCE OLAN ALLAH KATINDA DEĞERLERİ ÇOK BÜYÜKTÜR. ONLAR, DİNİN KILAVUZLARI OLAN HİDAYET İMAMLARINA TABİ OLURLAR, onların edepleriyle edeplenir, yollarından yürürler. İşte o zaman ilim, imanın hakikati ile birlikte onlara doğru akın eder de ruhları, ilim önderlerinin davetine icabet eder; BAŞKALARINA ZOR GELEN HADİSLERİ ONLAR KOLAYLIKLA KABUL EDERLER; YALANCILAR VE İSRAFÇILARIN ÇEKİNİP KABULLENMEDİKLERİ ŞEYLERLE HUZUR BULURLAR. İşte, alimlere uyanlar onlardır. Onlar, yüce Allah’a ve velilerine itaat ederek, dünya ehliyle birlikte oldular; dinlerinde takiyye edip düşmanlarından korundular. Onların ruhları, en yüce makama bağlıdır, alimleri ve onlara uyanlar, batıl devletinde dilsiz ve suskundurlar, HAKKIN DEVLETİNİ BEKLERLER. Allah yakında kendi sözleriyle hakkı yüceltecek ve batılı yok edecektir. O korkulu durumda dinlerini sabırla korudukları için ne mutlu onlara! Onların devleti oluştuğunda, onları görmeyi ne kadar da çok isterim! Allah onları, salih babalarını, eşlerini ve nesillerini bizimle birlikte Adn cennetinde birleştirecektir.” (el-Kafi c. 1, s. 270)

Hz. Mehdi (as) ve Ahir Zamandaki Önemli Şahıslar

578- HZ. MEHDİ (AS)’I MÜJDELEYEN BAŞI SARIKLI KİŞİ

Hz. Mehdi (as), çıkarken BAŞINDA SARIK OLACAK bir münadi, ‘Bu, Allah’ın halifesi olan Mehdi’dir, ona uyunuz’ şeklinde nida edecektir. (El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no.23)

579- HZ. MEHDİ (AS)’A ZEMİN HAZIRLAYAN BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

DOĞU TARAFINDAN BİRTAKIM İNSANLAR ÇIKIP, Hz. Mehdi’nin saltanatını hazırlayacaklardır. (El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no.17)

ŞARKTAN BİR CEMAAT ÇIKAR VE HZ. MEHDİ (AS)’IN SALTANATINA YARDIM EDER. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 60)

Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak, kendimi O GELECEK ŞAHIS (Hz. Mehdi (as)) olduğumu iddia edemem, hiçbir cihette liyakatim yoktur. FAKAT O İLERİDE GELECEK ACİP ŞAHSIN (Hz. Mehdi (as)’ın) BİR HİZMETKÂRI (Yani, Hz. Mehdi (as)’ın hizmetinde olan bir şahıs olduğumu) VE ONA (Hz. Mehdi (as)’a) YER HAZIR EDECEK BİR DÜMDÂRI (zemin hazırlayacak bir öncüsü) VE O BÜYÜK KUMANDANIN (bütün İslam aleminin kumandanı olan Hz. Mehdi (as)’ın) PÎŞDÂR BİR NEFERİ (öncü bir askeri) OLDUĞUMU ZANNEDİYORUM. Ve ondadır ki, sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın. (Barla Lahikası, 28. Mektup, sf. 162)

580- YALANCI MEHDİLER

Ebu Hureyre -radiyallahu anh- anlatıyor: Resulullah Aleyhisselâm buyurdular ki: “OTUZ KADAR YALANCI DECCALLER ÇIKMADIKÇA kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah’ın elçisi olduğunu zanneder.” (Tirmizi, Ebu Dâvud)

581- SAHTEKAR YAŞLI BİR ADAMIN İNSANLARI ALLAH’A İMANDAN UZAKLAŞTIRMASI (EVRİM TEORİSİNİN KURUCUSU CHARLES DARWIN’E İŞARET)

Amr ibn al-as rivayet etmiştir: “Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: ‘BEN BU ÜMMETİN İLKİYİM. HZ. MEHDİ (AS) BU ÜMMETİN ORTASINDA. HZ. İSA (AS) İSE SONUNDADIR. ARAMIZDA İSE SAHTEKAR YAŞLI BİR ADAM VARDIR.” (Bihar ül Envar, 51. cilt, Kitab ul Gaybet, Allame Muhammed Bakır El-Meclisi, s. 132)

582- KENANİ İSMİNDEKİ ŞAHIS

Hadislerde ayrıca MEHDİ ZAMANINDA ‘KENANİ’ İSMİNDE BİR ADAMIN ÇIKACAĞI ve onun da çeşitli mücadelelerinin olacağı belirtilmektedir. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, ‘Kıyamet Alametleri’, Pamuk Yayınları, s. 175)

583- KEHF EHLİ VE HZ. MEHDİ (AS)

İmam Ebu İshak Salebi tefsirinde Kehf kıssasını anlatırken diyor ki: “Mehdi çıktığı zaman EHL-İ KEHF’E GİDİP SELAM VERİNCE ALLAH ONLARI DİRİLTECEK VE MEHDİ’NİN YANINDA YERLERİNİ ALACAKLARDIR.” (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 39)

ASHAB-I KEHF MEHDİ’NİN YARDIMCILARI OLACAKTIR. (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)

Deccal Ile İlgili Alametler

DECCAL’İN ÇIKIŞ ZAMANI

584- YÜZYIL BAŞINDA ÇIKAR

Dünya kurulduğundan beri her yüzün başında önemli bir olay olmuştur. BİR YÜZÜN BAŞLARINDA DA DECCAL ÇIKAR ve Meryem oğlu İsa nüzul ederek (yeryüzüne inerek) onu yok eder. (Suyuti, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, s. 90)

585- DECCAL ZAMANINDA DÜNYEVİ BÜYÜK OLAYLAR YAŞANACAKTIR

Deccalin zuhurundan ÜÇ YIL ÖNCE, SON DERECE BUHRANLI GÜNLER OLACAK, AÇLIK HÜKÜM SÜRECEKTİR. BİRİNCİ YILDA ALLAH GÖĞE YAĞMURU HAPSETMESİNİ EMREDECEK… (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)

DECCAL NASIL TANINIR?

586- İMANIN FERASETİYLE TANINIR

“(Deccal’in) O’NUN İKİ GÖZÜ ARASINDA (KAFİR) YAZILIDIR. OKUMAK BİLEN DE BİLMEYEN DE RAHATLIKLA BUNU OKUYACAK…” Nitekim diğer rivayetlerde de bu kelime hece harfleriyle (K.A.F.R.) şeklinde varit olmuştur… (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 226)

587- HZ. MEHDİ (AS)’A EN ÇOK SALDIRIDA BULUNANDIR

Ebu Said el Hudri radıyallahu anh rivayeti; “… DECCAL O MÜMİN KULU KESMEK İÇİN YAKALAR, FAKAT BU SIRADA ONUN BOYNU İLE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ARASI ALLAH TARAFINDAN BİR BAKIR LEVHA HALİNE GETİRİLİR DE ARTIK DECCAL O’NU KESMEYE HİÇBİR YOL BULAMAZ. BU SEFER DECCAL ONU İKİ ELİ VE İKİ AYAĞI İLE YAKALAYARAK FIRLATIR ATAR. İnsanlar deccal onu bir ateş içine attı sanarlar. Halbuki o mümin zat bir cennet içine atılmıştır.” (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113- İmam Şarani, Kurtubi Tezkire s. 488)

588- İLAHLIK İDDİA EDER (ALLAH’I TENZİH EDERİZ)

(Deccal) Çıktığı zaman … herkes onu sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak, sonra Küfeye gelince aynı şekilde çalışmalarını sürdürecek, derken PEYGAMBERLİK İDDİA EDECEK… Bunu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrılacaklar… DAHA SONRA ULUHİYET (İLAHLIK) DAVASINDA BULUNACAK… HAŞA BEN ALLAH’IM DİYECEK…. (Taberani bunu Sahabi olan b. Mutemerden böyle rivayet etmiştir.”) (Medineli Allame Muhammed B. Resul El- Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 212)

589- DÜNYA ÇAPINDA ETKİSİ OLUR

Deccal BİR MİLLETİN YANINA GELEREK ONLARI (KENDİ BATIL YOLUNA) DAVET EDER. O MİLLET DE DECCAL(İN İLAH OLDUĞUN)A (Allah’ı tenzih ederiz) İMAN EDİP KENDİSİNE İCABET EDERLER. (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 491)

590- DECCAL GİZLİ HAREKET EDER

Deccal yola çıkıp ilk defa Dımışk şehrinin doğuya bakan kapısının yanına gelecek… ARANACAK, FAKAT YAKALANMAYACAK… Sonra Kisve nehrinin sularının yanında görülecek… ARANACAK, NE TARAFA GİTTİĞİ BİLİNMEYECEK… (Sahabi b. Mutemer’den rivayet edilmiştir; El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 213)

591- BASIN YAYIN ARAÇLARINI KULLANIR, DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞIR

“Deccal çıktığında MÜTHİŞ BİR ŞEKİLDE BAĞIRIR, NARA ATAR Kİ, DOĞU VE BATI’NIN BÜTÜN HALKI ONU DUYAR.” (İbni Kesir, en-Nihaye, 1:96)

“Deccal, evlerinize girmiş, çocuklarınızı esir almıştır” diye BİR SES DUYULACAKTIR.” (Muhyiddin Arabi, El Fütühatül Mekkiye, I-XII, 2:168; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2. Baskı)

DECCALİN AKILSIZ TAKTİKLERİ

592- DECCALİYET DOĞRUYU YANLIŞ, YANLIŞI DOĞRU GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIR

(Deccal) İŞTE BU CENNETTİR, BU DA CEHENNEMDİR” deyip herkesi kandırmaya çalışacaktır. (Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

593- İYİYİ KÖTÜ, KÖTÜYÜ İYİ GİBİ GÖSTERİR

Yanında beraberinde iki nehir vardır; göze, bunların birisini bembeyaz su nehri olarak, diğerini de kaynayan bir ateş olarak gösterecektir… sizden biriniz buna yetişirse, ATEŞ OLARAK GÖRDÜĞÜ NEHRE GELSİN VE GÖZLERİNİ YUMARAK BAŞINI EĞİP ONDAN SU İÇSİN… ÇÜNKÜ O BUZ GİBİ BİR SUDUR. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 214)

Deccal çıkar. Beraberinde su ve ateş vardır. İNSANLARIN SU OLARAK GÖRDÜĞÜ YAKICI BİR ATEŞTİR. İNSANLARIN ATEŞ OLARAK GÖRDÜKLERİ DE SOĞUK VE TATLI BİR SUDUR. (Müslim, Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 13)

594- SAHTE FOSİLLER VE REKONSTRÜKSİYONLARLA İNSANLARI KANDIRIR

“(Deccal) CAHİLLERE GELİP İSTERSEN ÖLÜ BABANI, ANNENİ DİRİLTEYİM DİYECEK, o da evet göster, deyince yanındaki şeytan, babasının şekline girecek ve “Oğlum ben senin babanım! Bu adama uy!” diyecek… (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 217)

595- MADDEYİ İNSANLARA SÖZDE İLAH OLARAK GÖSTERİR (ALLAH’I TENZİH EDERİZ)

“(Deccal) O, “BEN ALEMLERİN RABBİYİM” DEDİĞİ ZAMAN (Allah’ı tenzih ederiz)… (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 21)

600- BİLGİ SAHİBİ OLMAYAN İNSANLARI KOLAYLIKLA KANDIRIR

KÖYLÜ CAHİLLERİ DAHA KOLAYCA KANDIRABİLECEK… (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, sf. 216)

601- SONSUZ AHİRET HAYATINI İNKAR EDER, CENNET VE CEHENNEMİN BU DÜNYADA OLDUĞUNU İDDİA EDER

(Deccal) O da “HAYDİ DAĞILIN İNSANLARA ONLARIN RABBİ OLDUĞUMU SÖYLEYİN; İŞTE CENNET VE CEHENNEMİN BULUNDUĞUNU ANLATIN” diyecek… O sizin Rabbinizdir, aranızda hüküm vermek için gelmiş, cenneti ve cehennemi de vardır… (Allah’ı tenzih ederiz) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 218)

602- İNANANLARIN TESANÜDÜNÜ BOZARAK, ARALARINI AÇMAYA ÇALIŞIR

O günlerde ARALARI BOZUK OLAN MÜMİNLER DECCAL’İN HEDEFİ OLMAKTAN KURTULAMAZLAR. (Hakim, Müstedrek, 4:529-530; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2. Baskı)

DECCAL DÖNEMİNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER

603- ORGAN NAKLİ YAPILMASI

(Deccal) BİR ADAMA MUSALLAT OLUP ÖLDÜRECEK ONU İKİYE AYIRACAK… SONRA ARALARINDAN GEÇİP “İŞTE GÖRDÜNÜZ, ŞİMDİ BEN ONU DİRİLTECEĞİM…” diyecek. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)

604- BULUTLARI SAĞ ELİYLE TUTMASI (GÖKYÜZÜNÜN ÜST TABAKALARINDA UÇABİLEN UÇAKLAR)

İbnil Münadi Ali’den rivayet edilmiştir: 
”BULUTLARI SAĞ ELİYLE TUTACAK, güneşi battığı yere kadar kavrayacak, denizde yürüyecek, fakat su topuğuna kadar gelecek… Önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak… Öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak…” (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

605- GÜNEŞİ BATTIĞI YERE KADAR KAVRAMASI (UYDU SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI)

İbnil Münadi Ali’den rivayet edilmiştir:
 “…GÜNEŞİ BATTIĞI YERE KADAR KAVRAYACAK, denizde yürüyecek, fakat su topuğuna kadar gelecek….” (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

606- DENİZDE YÜRÜMESİ, FAKAT SUYUN TOPUĞUNA KADAR GELMESİ (SU SPORLARININ YAPILMASI)

İbnil Münadi Ali’den rivayet edilmiştir:
 “… DENİZDE YÜRÜYECEK, FAKAT SU TOPUĞUNA KADAR GELECEK… Önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak…” (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

607- ÖNÜNDE DUMAN, ARKASINDA YEŞİL DAĞ BULUNACAK (UÇAKLARIN UÇMASI SIRASINDA OLUŞAN GÖRÜNTÜ)

İbnil Münadi Ali’den rivayet edilmiştir:
”… ÖNÜNDE DUMAN, ARKASINDA YEŞİL DAĞ BULUNACAK…” (KIYAMET ALAMETLERİ, 10. BASKI, S. 219)

608- YER İLE GÖK ARASINDAKİLERİN SESİNİ DUYMASI (UYDU VE RADYO DALGALARI İLE SESİN GÖKTE VE YERDE DUYULMASI)

İbnil Münadi Ali’den rivayet edilmiştir:
”… ÖYLE BİR NARA ATACAK Kİ YER İLE GÖK ARASINDAKİLERİN HEPSİ DUYACAK…” (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

609- YERE EMREDİP EKİN BİTİRECEK

Bu hadis İbnil-Münadi Ali”den rivayet etmiştir.
Müslim’in Nüvvas b. Sem’an’dan naklettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur: “… YERE EMREDİP EKİN BİTİRECEK… HAYVANLARINI DA BOLLATACAK… Memelerini de sütle dolduracak.” (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

610- BARAJLAR KURULACAK

(Deccal) BİR NEHRE GELECEK, AKMASINI EMREDECEK, AKACAK, SONRA YUKARIYA DÖNÜP AKMASINI EMREDECEK, AKACAK, KURUMASINI EMREDECEK; KURUYACAK… (Hammadoğlu Nuaym) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

611- TREN TAŞIMACILIĞI

(Deccal) Herkesi aldatmak için evvela İKİ DAĞI YANINA ALIP YÜRÜYECEK; DAĞLARIN BİRİNDE BOL AĞAÇ VE MEYVE MEVCUTTUR, DİĞERİNDEYSE DUMAN VE ATEŞ VARDIR… (Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

612- NARKOZ KULLANIMI

(Deccalin) yanında cennet ve cehennem bulunacak… ADAMLARI DA OLACAK BUNLARIN BİR KISMINI ÖLDÜRÜP SONRA DİRİLTECEK… (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

613- TOPLU YEMEK SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI

(Deccalin) ETTEN DAĞI, SUDAN NEHRİ BULUNACAK… (Nuaym Huzeyfe’den) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)

BERABERİNDE ÇORBADAN BİR DAĞ, SOĞUMAYAN SICAK ET, AKAN BİR NEHİR… İşte yemek işte içecekleri diyecek…” (Kıyamet Alametleri, s. 215)

614- HIZLI ULAŞIM TEKNOLOJİSİ

(Deccal) BÜTÜN YERYÜZÜNÜ 40 GÜNDE DOLAŞACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

615- TELEVİZYON VE RADYO YAYINLARI

(Deccalin) ŞARK VE GARP EHLİNİN RAHATLIKLA DUYABİLECEĞİ TİZDE ÜÇ SAYHASI (NARASI) VARDIR. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

Hz. Mehdi (as) Döneminde Kan Akıtılmayacak, İslam Ahlakı İlmi Alarla Tüm Dünyaya Hakim Olacaktır

616- HZ. MEHDİ (AS) BİR DAMLA BİLE KAN AKITMAYACAKTIR

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)’ın çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)’in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, KAN DA AKITILMAYACAKTIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)

(Hz. Mehdi (as)) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

617- UYUYAN UYKUSUNDAN UYANDIRILMAZ

Ona (Hz. Mehdi (as)’a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN DÖKMEZLER. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

618- YERYÜZÜNÜN BARIŞLA DOLMASI İÇİN GAYRET EDER

KAP SU İLE DOLDUĞU GİBİ YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (Sahih-i Müslim, 1/136)

… Cenab-ı Hak İslam’ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla (Hz. Mehdi (as)) ile sona erdirecektir. Nasıl, bizimle onlar aralarındaki şirk ve adavetten (husumet ve düşmanlıktan) kurtulmuş ve kalplerine ülfet (dostluk) ve muhabbet (sevgi) yerleşmişse, Hz. Mehdi (as) gelişi ile yine öyle olacaktır. (Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 20)

619- HZ. MEHDİ (AS)’IN SİLAHI İMANDIR, SEVGİDİR

Hz. Mehdi (as) ve talebeleri dinsizliğin beynini, yani fikir sistemini Kuran’la, bilimle, fenle, akılla, imanla yenecekler. İnançta, fikirde galibiyet oluşacak ve batıl düşünce, dalalet, Darwinist, materyalist, ateist düşünce yok olup gidecek, inşaAllah.

Hz. Amr b. Avf’dan (r.a.) rivayet edilmiştir:

Rumlara ait Konstantiniyye tesbihle ve tekbirle Müslümanlarca fethedilmedikçe kıyamet kopmaz. (Ramuz-el-Ehadis, s. 478)

İmam Müslüm’in Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber (sav) birgün sahabelerine hitaben:

… Bu mücahitler o beldeye gelip konakladıkları zaman silahla harp etmezler, ok da atmazlar. La ilahe illallahu ekber diyerek tekbir getirirler. Bu tekbir üzerine şehrin iki tarafındaki surlardan biri düşer. Sonra ikinci defa tekbir getirirler. Akabinde şehrin öbür tarafı da düşer. Sonra üçüncü kez tekbir getirecekler. Bunun üzerine İslam ordusu için surlardan gedikler açılacak, onlar da hemen buralardan şehre girerek fethedecekler. (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 445-446)

Bu şehre gelindiğinde, Müslümanlar savaş yapmayacaklar. Sadece tekbir getirdiklerinde şehrin deniz tarafı düşecek, tekrar tekbir getirdiklerinde diğer tarafı düşecek. 3. kez tekbir getirdiklerinde de şehrin tamamı ellerine geçecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Hz. Mehdi (as) ve talebeleri Allah’ı anarak İstanbul’u ve dünyanın birçok şehrini manen, fikren, kültürel yönden fethedecek, manen Darwinizmi ve materyalizmi manen öldüreceklerdir. Kuran’daki bu ayette de Cenab-ı Allah fikren öldürmeye dikkat çekmektedir:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. … (Enbiya Suresi, 18)

620- ÇALIŞMALARINI SÜKUNETLE YÜRÜTÜR

Hz. Mehdi (as)… gayet sükunet içinde yürüyecektir. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 173)

621- HZ. MEHDİ (AS) DİN AHLAKINI HAKİM ETTİĞİNDE PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN SON PEYGAMBER OLDUĞUNU KABUL ETMEYEN HİÇ KİMSE KALMAYACAKTIR

İmam Bakır aleyhisselam’dan nakledilen başka bir hadiste şöyle geçer: BU GALEBE (GALİBİYET) VE ÜSTÜNLÜK AL-İ MUHAMMED’DEN OLAN HZ. MEHDİ (A.S.) KIYAM EDİNCE GERÇEKLEŞECEKTİR. ÖYLE Kİ, YERYÜZÜNDE HZ. MUHAMMED MUSTAFA’YI (ONUN PEYGAMBERLİĞİNİ) İKRAR ETMEYEN BİR KİMSE KALMAZ.” (Tefsir-i Burhan, c. 2, s. 121.)

622- HZ. MEHDİ (AS)’IN, ”ÜZERİNDE ALLAH’IN ADININ YAZILDIĞI, SARI – BEYAZ BAYRAKLARI” DÜNYANIN DÖRT BİR YANINI SARACAKTIR

Şöyle rivayet edilmiştir: “Şu muhakkak ki ahir zamanda mağrib memleketinin en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (as) denilen bir zat çıkacak. Ve ön tarafında kırk mil mesafe olarak yardım yürüyecek. HZ. MEHDİ (AS)’IN BAYRAKLARI BEYAZ VE SARIDIR. İÇİNDE ÇİZGİLER BULUNUR. BAYRAKLARINDA ALLAH’IN İSM-İ AZAMI YAZILMIŞTIR. Onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilmez.” (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti’l Kurtubi), s. 438)

Hadiste ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’ı insanlara tanıtacak özelliklerden birinin, Hz. Mehdi (as)’ın kullanacağı “sarı beyaz bayrakları” olduğu haber verilmiştir. Ayrıca “bu bayrakların içinde çizgiler olacağı ve üzerinde de Allah’ın adının anıldığı yazılar olacağı” da belirtilmiştir.

Hadisin anlatımından, bu özelliklerin, Hz. Mehdi (as)’ın insanlara İslam ahlakını tebliğ ettiği kitaplara işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu kitaplar beyaz sayfalardan oluşacak, sarı altın rengi süsleri olacak ve kitabın içinde de yazılar ve bu yazıları içine alan kenar çerçeveleri olarak kullanılan kenar çizgileri, resimler ve şekiller bulunacaktır. Ve Yüce Allah’ın adı kitabın her yerinde yazılı olacak; Allah’ın Büyüklüğü ve Yüceliği bu kitaplarda çok detaylı olarak anlatılacaktır. Ayrıca hadiste ‘bayrak’ benzetmesiyle anlatıldığı gibi, bu kitaplar adeta bir ordunun bayrakları, sancakları gibi, ulaştığı her yeri manen fethetmiş olmasının bir alameti olarak, Hz. Mehdi (as)’ın manen, kültürel açıdan ve bilgi yönünden fethettiği; yani ateistliği mağlup ettiği her yerde bulunacaktır.

Hadiste “onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilemez” sözleriyle de, Hz. Mehdi (as)’ın bu eserler ulaştığı her yerde mağlup edilemez bir etki bırakarak, İslam ahlakının yeryüzünde hakim kılınmasına vesile olacağına işaret edilmiştir.

623 HZ. MEHDİ (AS)’IN İMANİ ESERLERİ, AHİR ZAMANDA İNSANLARIN HİDAYETİNE VESİLE OLACAKTIR

Ali b. Ebu Talib (as) şöyle buyuruyor: “Hz. Peygamber (sav) uzun bir vasiyetinde bana hitaben şöyle buyurdu:

“Ya Ali! İman açısından halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar, ahir zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar Peygamber’i görmemiş ve imam da (Hz. Mehdi (as) da) onlardan gizlidir. BUNUNLA BİRLİKTE ONLAR BEYAZ SAYFALARA NAKIŞ OLUNMUŞ SİYAH HATLAR VASITASIYLA (YAZILI BELGELERLE) İMAN EDERLER.” (Men La Yehzuruhu’l Fakih, c. 1, s. 269)

Ahir zamanda, beyaz sayfalara siyah harflerle kitapların basılacağı ve Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin de, Hz. Mehdi (as)’ın öncülüğünde hazırlanacak olan bu eserleri okuyacakları haber verilmiştir. Bilindiği gibi Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri de, onun Hz. Mehdi (as) olduğundan emin olmayacaklar, ancak görülen alametlerden dolayı ona karşı bir hüsn-ü zan sahibi olacaklardır.

624 HZ. MEHDİ (AS), TÜM DÜNYANIN HİDAYETİNE VESİLE OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as), HİDAYET MEŞALESİYLE ALEMDE DOLAŞIR VE SALİHLER GİBİ YAŞAR. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, c. 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)

625 ALLAH HZ. MEHDİ (AS)’I VESİLE EDEREK, ASRI VE TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEK MÜKEMMEL KİTAPLAR HAZIRLATACAKTIR

Ebu Basir şöyle der, İmam Muhammed Bakır veya İmam Caferi Sadık aleyhisselam’dan naklen: “ONA (HZ. MEHDİ (AS)’A) İMAMETİ VEREN, ONA İLİM VE KİTAPLAR VERECEK VE ONU KENDİ BAŞINA BIRAKMAYACAK.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 387)

Hz. Mehdi (as)’ın sürekli olarak Cenab-ı Allah’ın kontrolünde olacağı; Allah’ın Hz. Mehdi (as)’ı vesile ederek çok etkili, asrı ve bütün dünyayı etkileyecek mükemmel kitaplar hazırlatacağı hadisten anlaşılmaktadır.

HZ. MEHDİ (AS) VESİLESİYLE İSLAM AHLAKI TÜM DÜNYAYA HAKİM OLACAKTIR

Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler, Hz. Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as), kafirler ise Nemrud ve Buhtunnasır’dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytimden birisi (Hz. Mehdi (as)) gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. (Kitab’ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 10)

Hz. Mehdi (as) tıpkı Hz. Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) gibi dünyaya hükmedecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi: Onun yanında bu ayet-i kerime okundu: Onlar Allah’a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir. ALLAH BİZDEN BİR ŞAHSIN ELİYLE ONLARA (BUNU) YAPTIRIR. O ŞAHIS İSE BU ÜMMETİN MEHDİSİDİR. (Mecmau’l beyan fi tefsiri’l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b. Fazl Tabersi 1986, cilt 4, s. 832)

İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNİ MÜJDELEYEN AYETLER

“Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaad etmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir…” (Nur Suresi, 55)

Andolsun, Biz Zikir’den sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

“Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah’tan ‘yardım ve zafer (nusret)’ ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele”. (Saff Suresi, 13)

“Andolsun, gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir: Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz; bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır.” (Saffat Suresi, 171-173)

“Allah, yazmıştır: “Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de.” Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.” (Mücadele Suresi, 21)

“Allah’ı, sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah azizdir, intikam sahibidir.” (İbrahim Suresi, 47)

“Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.” (Saff Suresi, 9)

“Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter.” (Fetih Suresi, 28)

“Müşrikler istemese de O dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur.” (Tevbe Suresi, 33)

“Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır). Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti.” (İbrahim Suresi, 14-15)

“Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana ‘üstün ve onurlu’ bir zaferle yardım etsin.” (Fetih Suresi, 1-3)

“… Fakat Allah, sizin bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size yakın bir fetih (nasib) kıldı.” (Fetih Suresi, 27)

“… Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir.” (Rad Suresi, 42)

“Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah’ı çokça zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar başka. Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.” (Şuara Suresi, 227)

“Sonra biz, elçilerimizi ve iman edenleri böyle kurtarırız; mü’minleri kurtarmamız bizim üzerimize bir haktır.” (Yunus Suresi, 103)

“… Onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık.” (Yunus Suresi, 13-14)

“Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz’afları) mirasçılar kıldık…” (Araf Suresi, 137)

“Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.” (Tevbe suresi, 32)

“Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile.” (Saff Suresi, 8)

“Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah, her şeye güç yetirendir.” (Ahzab Suresi, 27)

“De ki: “Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz.” (Taha Suresi, 135)

“Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır.” (Zümer Suresi, 61)

“Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size.” (Enbiya Suresi, 18)

“Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir.” (Yunus Suresi, 82)

“Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma’rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah’a aittir.” (Hac Suresi, 41)

“Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz.” (Ali İmran Suresi, 139)

BÜYÜK İSLAM ALİMLERİNİN MEHDİYETE İŞARET ETTİĞİNİ BİLDİRDİKLERİ AYETLER

“Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.” (Bakara suresi,148)

Kuleyni, Ebu Cafer’in bu ayete muhatap olanların, Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) dostları olduğunu belirttiğini ifade etmektedir. (Ravdatu’l-kafi, s.260; Iyaşi, et-Tefsir, I.66)

“Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi?” (Fussilet suresi, 53)

Yine Kuleyni, bu ayette Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) Allah Katı’ndan çıkışının kastedildiğini rivayet etmektedir. (Ravdatu’l-kafi, s.312)

Ebu basir der ki: İmam Muhammed Bakır’a Allah’ın bu ayetinin tefsiri soruldu, “Pek yakında onlara alemdeki ve canlarındaki delilleri göstereceğimiz zaman, sonunda onun hak olduğunu anlayacaklardır.” Şöyle buyurdu: “Onlara nefislerindeki mesh (hayvanlaşma) gösterilecek ve alemin onlara artık daraldığı gösterilecek. Böylece onlar Allah’ın kudretini hem kendi nefislerinde hem de alemlerde göreceklerdir. ‘Sonunda onun hakk olduğunu anlayacaklardır.’ İşte o zaman Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) zuhurdur. O (Hz. Mehdi (as)) Allah’tan gelen haktır ve bu halk onu (Hz. Mehdi (as)’ı) mutlaka görecektir.”

Ebu basir’den, İmam Bakır Hazretleri’ne bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle buyurdular: “İçlerinde ve dışlarında Allah’ın acib ve garib mu’cizelerini görecekler ki, Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunun hak olduğuna inanacaklar. Bunda hiç kimsenin şüphesi kalmayacak.”

“Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz.” (Sad suresi, 88)

Kuleyni, bunun Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) çıkışı sırasında gerçekleşeceğini rivayet etmiştir. (Ravdatu’l-kafi, s.239,240)

“Bizim zorlu-azabımızı hissettikleri zaman, oradan büyük bir hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. “Uzaklaşıp-kaçmayın, içinde şımarıp azdığınız refaha ve yurtlarınıza dönün; çünkü sorguya çekileceksiniz.” (Enbiya suresi, 12-13)

Kuleyni, bunun Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) çıkışı sırasında gerçekleşeceğini rivayet etmiştir. (Ravdatu’-kafi, s.44)

“Sonunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır.” (Cin suresi, 24)

Bu, İbrahim el Kumi’nin Tefsir’inde ifade ettiğine göre, Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) ortaya çıkışıyla gerçekleşecektir. (Iyaşi, age., II.390)

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur suresi, 55)

Ali bin Hasan kanalıyla Ayyaşi tarafından rivayet edildi: Onun yanında bu ayet-i kerime okundu: Onlar Allah’a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir. ALLAH BİZDEN BİR ŞAHSIN (HZ. MEHDİ (as)’IN) ELİYLE ONLARA (BUNU) YAPTIRIR. O ŞAHIS İSE BU ÜMMETİN MEHDİSİDİR. (Mecmau’l beyan fi tefsiri’l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b. Fazl Tabersi 1986, c:4, sf. 832)

Ayaşi tefsirinde:

Zeynel-Abidin Hz.leri: … (Nur Suresi, 55) ayetini okudu ve şöyle buyurdu: “VAllah! onlar, biz ehl-i beyti sevenlerdir. Allah onlar için bunu muhakkak yapacaktır, BİZDEN BİRİNİN ELİYLE… Kİ O BU ÜMMETİN MEHDİSİ’DİR.”

“Andolsun Biz zikir’den (bütün semavi kitaplar veya Tevrat) sonra Zebur’da da ‘hiç şüphesiz, salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır’ diye yazdık.” (Enbiya suresi, 105)

İmam Muhammed Bâkır bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Bunlar, ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (as)’ın ashabıdır.” (Mecma-ul Beyan Tefsiri)

Buradaki (ayette bildirilen) “salih kullar”, Hz. Mehdi (as) ve arkadaşlarıdır. (Hüseyin es-Şirazi, sf. 113)

Ey inananlar! Sizden kim dininden dönerse, Allah, yakında öyle bir toplum getirecek ki O onları sever, onlar da O’nu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cehd ederler ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar… (Maide Suresi, 54)

… İmam cafer sadık bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Bu ayette işaret edilen görevin sahibi (Hz. Mehdi (as)) koruma altındadır. Şayet insanların tümü gitseler de, Allah onu (Hz. Mehdi (as)’ı) ve ashabını getirecektir. Onlar Yüce Allah’ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir: ‘Şimdi şunlar, bunları inkâr ederse, biz bunları inkâr etmeyecek bir toplumu (Hz. Mehdi (as)’ı ve ona tabi olan Müslümanları), bunlara vekil bırakmışız.’ (Enam Suresi, 89)

Onlar (Hz. Mehdi (as) ve ona tabi olan Müslümanlar) şu ayetin kastettiği kimselerdir: “Ey inananlar! Sizden kim dininden dönerse, (bilsin ki) Allah, yakında öyle bir toplum getirecek ki…” (Maide suresi, 54) (Tefsir-un Nu’mani)

Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? … (Neml Suresi, 62)

Muhammed bin Müslim şöyle der: “Haceti (ihtiyaç, muhtaçlık içinde) olan biri O’nu çağırdığında ona icabet eder” ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır şöyle buyurdu: “Bu ayet kaim (Hz. Mehdi (as)) hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe’nin oluğundan gelip halkın içinde Hz. Mehdi (as)’a ilk biat edecek olan Cebrail aleyhisselamdır.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.37)

Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara Suresi, 155)

… Ebu basir’den; İmam Caferi Sadık şöyle buyurdu:

Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) kıyamından önce *bir yıl halk aç kalacak ve onları öldürülme korkusu saracak; malları, canları ve mahsulleri azalacak. Bu olay Allah’ın Kitabı’nda açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti: “Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesi ile mutlaka imtihan edeceğiz. Ve sabredenleri müjdele.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 297)

* Hz. Mehdi (as)’ın kıyamından önce dünya çapında 7 yıl süren çok büyük bir ekonomik buhran yaşanacaktır. İmam caferi sadık, 7 yıl sürecek olan bu ekonomik krizin özellikle bir yıl boyunca daha da şiddetini artıracağına ve etkisini göstereceğine dikkat çekmiştir.

Aynı şekilde Muhammed bin Müslim’den aktarılan diğer bir rivayete göre ise;

İmam Caferi Sadık şöyle buyurdu: “Kaim’in (hz. Mehdi (as)’ın) kıyamından önce belirtiler vardır. Yüce Allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir.”

“Bu belirtiler nelerdir?” diye arzettim.

Buyurdu ki: “O, Allah Azze ve Celle’nin şu buyruğudur: Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesi ile mutlaka imtihan edeceğiz. Ve sabredenleri müjdele.”

Buyuruyor ki: “Siz müminleri mutlaka imtihan edeceğiz. Korku ile, yani saltanatlarının sonlarına doğru filanca oğullarının hükümeti ile korkutacağız. Ve açlıkla, yani mahsullerin pahalılığı ile. Malların azalması yani, ticaretlerin kesat olması ve faziletinin azalması. Canların azalması yani, hızlı ve ani ölümler. Mahsullerin azalması yani, çiftçiliğin azalması ve meyvelerin bereketinin azalması. Sabredenleri müjdele, yani, işte o zaman Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) zuhuru ile onları müjdele.” Sonra bana buyurdu ki: “Ey Muhammed! Bu onun te’vilidir. (Asıl mana ve yorumu budur). Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Onun tevilini sadece Allah ve ilimde derin olanlar bilirler.”

Onlar, Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- o’na teslim olmuştur ve o’na döndürülmektedirler. (Al-i İmran Suresi, 83)

Tefsir-i Ayyaşi’de, İmam Musa Kazım’ın nakliyle, bu ayetin Hz. Mehdi (as)’a baktığı rivayet edilmektedir.

Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. (Hadid suresi, 17)

Selam b. Müstenir de, İmam Muhammed Bakır’dan şu hadisi rivayet etmiştir:

“Allah Teala, kıyam edecek Hz. Mehdi (as)’ın eliyle yeri diriltecektir. O (Hz. Mehdi (as)), adalet üzere halkı yönetecektir. Böylece yeryüzü zulümle öldükten sonra, (Hz. Mehdi (as)) adaletle tekrar diriltecektir.” (Şeyh Tusi, Gaybet, s. 120; Duhayyil, el-Hz. Mehdi, s. 57)

Andolsun, onlardan azabı sayılı bir topluluğa (veya belirli bir süreye) kadar ertelesek, mutlaka: “Onu alıkoyan nedir?” derler. Haberiniz olsun; onlara bunun geleceği gün, onlardan geri çevrilecek değildir ve alaya almakta oldukları şey de kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. (Hud Suresi, 8)

İshak bin Abdülaziz’den:

İmam Caferi Sadık “Onların uğrayacakları azabı sayılı bir ümmete dek ertelersek” ayeti hakkında şöyle buyurdu:

“Azap, Kaim aleyhisselamın (Hz. Mehdi (as)’ın) kıyamıdır. Sayılı bir ümmet ise Bedir’de savaşanların sayısı kadar olan ashabıdır.” (Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru müminler ve insanlar için bir nimet, insanlığa acı veren küfri sistemlerin son bulmasına vesile olacağından onlar için de bir tür manevi azap olacaktır.)

… Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

Ebu Basir’den:

İmam Caferi Sadık “Hayırlı işlere doğru koşun, nerede olursanız olun Allah hepinizi birden toplar, birleştirir” ayeti hakkında şöyle buyurdu: “Kaim (Hz. Mehdi (as)) ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah onları (Hz. Mehdi (as) ve ashabını) vaatsiz olarak bir araya toplayacaktır.”

(Çünkü o gün) suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. (Rahman Suresi, 41)

Ebu basir’den:

İmam Caferi Sadık, “Suçlular çehrelerinden tanınacak” ayeti hakkında şöyle buyurdu: “Allah onları tanır, lakin bu ayet Kaim (Hz. Mehdi (as)) hakkında nazil olmuştur. (Hz. Mehdi (as)) onları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları fikren darmadağın edecek. ”

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise ‘güçlü ve onurlu,’ Allah yolunda cehd eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Süleyman bin Haruni İcli şöyle der:

İmam Caferi Sadık’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu emrin sahibinin (Hz. Mehdi (as)’ın) ashabı mahfuzdurlar, eğer halkın hepsi ölse dahi Allah onun (Hz. Mehdi (as)’ın) ashabını getirir. Allah, onlar (Hz. Mehdi (as) ve ashabı) hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar ona karşı kafir olsalar da, O’na öyle bir kavim vermişiz ki ona karşı kafir olmazlar.” Allah onlar (Hz. Mehdi (as) ve ashabı) hakkında ayrıca şöyle buyurmuştur: “Allah öyle bir kavim getirecek ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı azizdirler.”

Talut, orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki: “Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. …” (Bakara Suresi, 249)

Ebu basir şöyle der:

İmam Caferi Sadık şöyle buyurdu: “Talut’un ashabı bir nehirle imtihan olunmuş ve Allah onlar hakkında “sizleri bir nehir ile deneyeceğiz” buyurmuştu. Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam’ın ashabı da tıpkı onun gibi imtihan olunacaklar.”

Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah’tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. (Al-i İmran Suresi, 200)

İmam Bakır, bu ayette şöyle ma’na vermişlerdi:

“Ey muhammediler! Farzların edasında sabrediniz, düşmanlarınızın eziyetlerinde musabere ediniz, birbirinize yardım ediniz, imamınız Mehdi Resule sımsıkı sarılınız.” (Süleyman İbrahim, Meveddet Pınarları, Hz. Mehdi (as) hakkındaki ayet ve hadisler, s. 219)

Müşrikler istemese de o dini (islam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen o’dur. (Tevbe Suresi, 33)

İmam Cafer Sadık bu ayet hakkında şöyle demiştir:

“VAllahi! Kaim (Hz. Mehdi (as)) zuhur etmeden bu ayetin ma’nası tecelli etmez.” Abaye bin Reb’i’den, Emirel Müminin Hz. Ali yukarıda zikredilen ayet hakkında, “Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a kasem ederim ki! Hiçbir köy kasaba ve şehir kalmayacak ki, sabah akşam içinde, ‘Eşhedü en la ilahe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden Resullullah denmesin'” buyurdu.

İmam Zeynel Abidin ve İmam Muhammed Bakır, “Cenab-ı Hak muhakkak Kaim (Hz. Mehdi (as)) ile İslam dinini bütün dinlere galip getirecektir.” buyurdular.

Bir de derler ki: “Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!..” De ki: “Gayb yalnızca Allah’ındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim.” (Yunus Suresi, 20)

Cafer Sadık, “bu ayetteki gayb, Hz. Mehdi (as)’dır” buyurdular.

Dedi ki: “Size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilseydim.” (Hud Suresi, 80)

İmam Cafer Sadık, “Bu ayet-i kerimedeki Hz. Lut (as)’ın temenni ettiği kuvvet, Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) kuvveti, sığınmak istediği kale de Hz. Mehdi (as)’ın ashabı idi. ‘Rukn-i şedid’ onlardır. Onlardan biri kırk adam kuvvetindedir ve her birinin kalbi demir gibidir….” buyurmuşlardır.

Öyle ki elçiler, umutlarını kesip de, artık onların gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir; biz kimi dilersek o kurtulmuştur. Suçlu-günahkarlar topluluğundan zorlu azabımız kesin olarak geri çevrilmeyecektir. (Yusuf Suresi, 110)

Mufaddal’dan, Cafer Sadık Hazretleri’nden, babasından, babalarından, Emirel Mü’minin Hz. Ali’den:

Allah’ın nusreti (zaferi), ancak insanların ölümü yaşamaya tercih ettikleri zaman gelir, Rabbimin Kitab-ı Celilinde şu ayette beyan ettiği gibi:

Ta ki peygamberler nusrat-ı mev’udenin hemen tecelli etmemesinden ümitsiz oldukları, yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir zamanda, ansızın yardımımız (Hz. Mehdi (as)) onlara yetişti. Biz istediğimizi kurtarırız. Cenab-ı Hak’ın nusratı Kaim (Hz. Mehdi (as) ) ile gelecek.

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma’rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah’a aittir. (Hac Suresi, 41)

Ebu’l carud’dan:

… O zulm ile yurdlarından çıkarılan kimselere, eğer arzda yer verirsek, onlar (Hz. Mehdi (as) ve ashabı) iktidar sahibi olunca şımarmazlar, namazlarına devam ederler, zekatlarını verirler, ma’rufu emrederler ve kötülükten nehyederler. Bunların bütün umurunun akıbeti Allah’a aittir.

İmam Bakır Hazretleri, “Bu ayet Hz. Mehdi (as) ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah onları doğudan batıya kadar, bütün dünyaya sahib yapacak, İslam’ı onlarla yüceltecek, zulümden ve bid’atden eser kalmayacak” buyurdu.

İşte, göğün ve yerin rabbine andolsun ki, şüphesiz, o (size va’dedilen) sizin (aranızda) konuştuklarınız kadar, elbette kesin bir gerçektir. (Zariyat Suresi, 23)

Bu ayette de Cenab-ı hak, “Semavatın ve arzın rabbine yemin ederim ki, Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın) zuhurunun va’di, konuştuğunuz söz gibi şüphesiz ve hakdır” buyuruyor.

…ve o gün mü’minler sevineceklerdir. Allah’ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder… (Rum Suresi, 4-5)

İmam Ca’fer Sadık bu ayet hakkında, “Kaim (Hz. Mehdi (as)) zuhur edince, mü’minler Allah’ın nusreti ile ferahlanacaklar” buyurdu.

Ebu Cafer’den:

“… O (Hz. Mehdi (as)) çıkınca sırtını Kabe’ye yaslar. Ona (Hz. Mehdi (as)) tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hz. Mehdi (as) ilk önce şu ayeti okur:

Eğer mümin iseniz Allah’ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. (Hud Suresi, 86)

Bu ayeti okuyup şöyle der: “Ben sizin için Allah’ın bıraktığı ve halifesiyim (Müslümanların manevi lideriyim). Ben onun hüccetiyim.” Hz. Mehdi (as)’a selam verenler şöyle selam verirler: “Selam sana ey Allah’ın yeryüzünde bıraktığı (bakiyyesi!)” Sonra herkes ona (Hz. Mehdi (as)’a) bey’at (biat) eder. (Hz. Mehdi (as)’ın) adamlarının sayısı on bine ulaşır. Allah’ın dışında bir başkasına ibadet eden, Musevi ve hıristiyan olan herkes ona (hz. Mehdi (as)’a) iman eder. Böylece yeryüzünde tek bir millet hasıl olur; o İslam milletidir. Sonra Allah’tan başkasına tapanların üzerine gökten bir ateş düşer ve onları yakar. Doğrusunu Allah bilir.” (Nurul Ebsar, Ehl-i Beyt, Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri, Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (pamuk yayıncılık nisan 2004 cilt: 628 77 93) s. 594)

Yasin suresi’nin, 30. Ayeti:

Ama hüccet (hz. Mehdi (as)) halkı tanır, halk ise onu (hz. Mehdi (as)’ı) tanıyamaz. Tıpkı yusuf gibi. Yusuf halkı tanıdığı halde onlar yusuf’u inkar ederlerdi. Sonra hz. Ali şu ayeti okudu: “kullara yazıklar olsun, resul onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı.” (şeyh muhammed b. İbrahim-i numani, gaybet-i numani s. 162)