İncil’de Sevgi

Giriş

Kuran’da bildirilen mümin vasıflarından biri de Allah’ın indirdiği kitaplara imandır. Rabbimiz, Peygamberimiz (sav)’e Kuran-ı Kerim’i indirdiği gibi, Hz. İsa (as)’a İncil’i, Hz. Musa (as)’a Tevrat, Hz. İbrahim (as)’a çeşitli sahifeleri, Hz. Davud (as) ise Zebur’u indirmiştir. Müslümanlar tüm bu hak kitaplara iman etmekle yükümlüdür.

Ayetlerde şöyle bildirilir:

Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. (Bakara Suresi, 4)

Deyin ki: “Biz Allah’a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuşlarız.” (Bakara Suresi, 136)

Görüldüğü gibi Kuran’a uyan bir Müslüman, Peygamberlerin hepsine ve onlara indirilenlere iman eder. Zira bu kitaplarda, zaman içinde bozulmaya uğramış bazı hükümler ve anlatımlar bulunmakla birlikte, iman esaslarına, ibadetlere ve güzel ahlaka dair hak hükümler de yer almaktadır. Kuran’da İncil’den bahsedilen ayetlerden bazıları şöyledir:

Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik. İncil sahipleri Allah’ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır. (Maide Suresi 46-47)

İncil, Tevrat’ı doğrulayan bir Kitap olarak, iman edenlere yol gösterici ve öğüt olarak Hz. İsa (as)’a vahyedilmiştir. Ancak Hz. İsa (as)’ın diri olarak Allah Katına alınmasının ardından, İncil’in bazı bölümleri tahrif edilip bozulmuş, özünden uzaklaştırılmıştır. İncil’in hangi bölümlerinin hak hangi bölümlerinin tahrif edildiğini gösteren rehber ise Allah’ın gönderdiği son kitap olan Kuran-ı Kerim’dir. Kuran, Tevrat ve İncil’in hak bölümlerini doğrulayıcı, yanlış bölümlerini ortadan kaldırıcıdır. Bu yönüyle Kuran, iman edenler için bir hakemdir.

Kitap

Örneğin Allah Kuran’da Hristiyanları, Hz. İsa (as)’a –haşa- Allah’ın oğlu demeleri, teslis (üçleme) inancı konusunda uyarmakta ve sapkın düşüncelerinin yanlışlığını bildirmektedir:

Andolsun, “Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih’in dediği (şudur:) “Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Çünkü O, Kendisi’ne ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur.” (Maide Suresi, 72)

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir İlah’tan başka İlah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse, onlardan inkar edenlere mutlaka (acı) bir azap dokunacaktır. (Maide Suresi, 73)

Meryem Suresi’nde ise “Allah çocuk edindi” iftirasının ne kadar çirkin ve büyük bir zulüm olduğu şöyle bildirilir:

“Rahman çocuk edinmiştir” dediler. Andolsun, siz oldukça çirkin bir cesarette bulunup-geldiniz.

Neredeyse bundan dolayı, gökler paramparça olacak, yer çatlayacak ve dağlar yıkılıp göçecekti.

Rahman adına çocuk öne sürdüklerinden (ötürü bunlar olacaktı.)

Rahman (olan Allah)a çocuk edinmek yaraşmaz. (Meryem Suresi, 88-92)

Hristiyanların, “Hz. İsa (as)’ın çarmıhta öldüğüdü”ne dair olan yanlış inançları Kuran’da düzeltilmiştir. Allah Kuran’da Hz. İsa (as)’ın ölmediğini, insanlara benzerinin gösterildiğini, Hz. İsa (as)’ın diri olarak Allah Katına yükseltildiğini ve içinde bulunduğumuz ahir zamanda yeniden dünyaya geleceğini haber vermiştir:

Ve: “Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu (İsa’yı) öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu (İsa’yı) kesin olarak öldürmediler.

Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona (İsa’ya) inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır. (Nisa Suresi, 157-159)

 3 kitap Kuran Tevrat Incil

Görüldüğü gibi Kuran Hristiyanların “Hz. İsa (as)’ın çarmıhta öldüğü” yanlış inancını düzeltirken, “yeniden yeryüzüne geleceği” inancının doğru olduğunu bildirmektedir.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra Kuran’da Hristiyanlar ve Museviler “Kitap Ehli” olarak tanımlanmış ve onların yemekleri Müslümanlara helal kılınmış, Kitap Ehli’nden kadınlarla evlenmeye izin verilmiştir. (Maide Suresi, 5) Bu da, Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar arasında sıcak insani ilişkiler, dostluk ve arkadaşlık bağının olması gerektiğini göstermektedir.

Her topluluğun içinde olduğu gibi elbette Kitap Ehli içinde de zulmedenler olabilir. Zalimlik, kimliğinde Müslüman yazan bazı kişilerin de uyguladığı bir ahlaksızlıktır. Müslüman, yeryüzünde fitnenin tamamen sona ermesi için zalimle fikren mücadele etmekle yükümlüdür, ancak bu mücadelesi hiçbir zaman nefretle, kinle, saldırganlıkla, şiddetle olmaz. Kitap Ehli’ne ise inançlarındaki yanlışları “en güzel şekilde”, yani şefkatle, merhametle, iyilikle, dostlukla anlatmak durumundadır. Müslümanlar olarak bizim Hristiyan ve Musevilere çağrımız, ayetlerin hükmüne göre: “Bize ve size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuz.” (Ankebut Suresi, 46) ve “Bir olan Allah’a imana” çağırmaktır:

De ki: “Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim.” Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız.” (Al-i İmran Suresi, 64)

İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: “Bize ve size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuz.” (Ankebut Suresi, 46) 3 cocuk 3 din incil Kuran Tevrat

Sevgi Kainatin Yaratiliş Amacidir

Bu kitapta İncil’de yer alan ve Kuran’la mutabık olan sevgi sözlerine yer verilmiştir. Gerçek sevginin nasıl olması gerektiğini anlatan bu İncil bölümleri tüm iman edenler için güzel bir rehberdir.

Gerçek sevgi, Allah’ın iman edenlere nimet olarak yarattığı özel bir duygudur. Allah’ı tüm ruhu ve canıyla seven, Allah’tan için için korkan, Allah’ın muhteşem sanatını görüp gereği gibi takdir eden, Allah’ı Dost, Veli ve Vekil edinmiş olan müminler, Allah’ın samimiyetlerine karşılık olarak nasip ettiği sevgiyi en coşkulu şekilde yaşayan insanlardır. Bir çiçeğin kokusu, bir kedi yavrusunun mazlum bakışları, bir atın heybeti, bir manzaranın iç açıcılığı, bir müziğin ruhu coşturan ritmi, bir insanın fiziki güzelliği ve bakışlarındaki derin anlam, bir kıyafetin şıklığı, bir kumaşın renklerindeki uyum, bir arabanın gösterişli tasarımı, bir teknenin sahip olduğu konfor ve daha nice nimet, sevginin kalpte oluşturduğu incelik ve derinlikle anlamlı ve etkileyici hale gelir. Okuyup hayal ettiğimizde dahi ruhumuzda heyecan oluşturan tüm bu nimetler, sevgi olmadığında, bir anda mekanikleşecek, anlamını yitirecektir.

Allah Kuran’da, Peygamberlerin ve elçilerin insanlardan tek taleplerinin sevgi olduğunu bildirmiştir:

De ki: “Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiç bir ücret istemiyorum.” (Şura Suresi, 23)

Çünkü sevgi Allah’ın kainatı yaratmasının temel amacıdır. Allah çok seven ve çok sevilen, sevmeyi sevendir. Bu sebeple Allah bize Kuran’da sadece “sevin” demez, aynı zamanda bize sevginin zeminini anlatır. Kuran’daki ruh, Allah’ın o muhteşem gizli ve açık sistemi, sevginin bütün felsefesini, alt ve üst yapısını insanlara öğretir. Zira gerçek sevgi herkesin kolaylıkla elde edeceği bir ruh değildir. Sevgi yüksek bir duygudur ve sevginin ilmi Kuran’dadır. Sevmek için sabır gerekir, fedakarlık gerekir, cömertlik gerekir, dikkat gerekir, koruyuculuk gerekir, diğerkâmlık ve hepsinin üstünde Allah korkusu ve sevgisi gerekir. Ve Kuran bize tüm bu güzel vasıfları kazandırarak gerçek birer sevgi insanı olmamızı sağlar.

Dolayısıyla, Kuran’ın ruhu ve özü hep sevgiye yöneliktir. Allah korkusunun amacı da sevgiye yöneliktir. Allah’tan korkan sevginin bütün zeminini hazırlamış olur, kolayca sevilebilir ve sevebilir. Çünkü insan gerçek anlamda sabredebilmek, şefkatli olabilmek, yardımsever olmak, cömert davranmak, gerektiğinde hakkından memnuniyetle vazgeçebilmek için içli bir Allah korkusuna sahip olmalıdır. Allah korkusu olmadığında tüm bu vasıflar için insanların bir sınırı vardır. Kimisi menfaatiyle çatıştığında, kimisi yorulduğunda, kimisi dara düştüğünde, kimisi ise hiçbir sebep yokken fedakarlıktan, sabırdan, affedicilikten, sadakatten, vefadan vazgeçebilir. Allah’tan korkan bir müminin ise bu özellikleri istikrarlı ve sağlamdır. İşte tüm bunlar bütün sevginin ana temelini oluşturur. Bağışlayıp, affedici olan insan, sevginin önündeki bloğu kaldırır, bu güzel ahlakıyla sevginin önündeki duvarı yıkar. Allah’tan korkmayan ise ne sevebilir ne de sevilebilir. Öyle bir yeteneği ve gücü olmaz. Çünkü Allah korkusunun olmadığı yerde vefa da, sadakat de, sabır da, affedicilik de, merhamet de yoktur.

Günümüzde ise çevremize baktığımızda bir çok insanın sevgisizliğin acısı içinde kavrulduğunu görürüz. Şeytan insanların büyük kısmına sevgiyi unutturup yaşamın anlamını ellerinden almıştır. Sevgi olmadığı için boş ve anlamsız bakan gözler, solgun yüzler, yaşama sevincini yitirmiş ruhlar, bencillik, acımasızlık ve vefasızlık etrafı adeta kuşatmış durumdadır. Sevgiyi yitiren bir çok insan, insani vasıflarını da yitirmiş sadece yemek yiyen, uyuyan, işe veya okula giden, çoğalan, adeta bir organizma gibi varlığını sürdüren mahluklara dönüşmüşlerdir.

İşte elinizdeki bu kitap söz konusu insanların kaybettikleri yaşama sevincini yeniden bulmaları, hayatlarına anlam kazandırmaları, kalplerini imanın ve sevginin nuruyla aydınlatmaları için bir dua niteliğindedir. İncil’in Kuran ile mutabık olan bölümlerinden derlenip bir araya getirilen bu sevgi sözleri, insanların sevgiyi daha ince ve detaylı düşünmelerine bir vesile ve Allah’ın izniyle sevginin tüm dünyaya hakim olması için önemli bir adım olacaktır.

Adnan Oktar
İnsan Allah Aşkıyla Mutlu Olur

Adnan Oktar: Her şeye karşı sabırlı olmanın anlamı nedir? “Ya Rabbi” diyorsun “ben Seni çok seviyorum”. “Her ne olursa olsun Sana olan aşkımı, sevgimi, muhabbetimi asla bırakmam. Daha şiddetli olsa yine bırakmam. Daha da şiddetli olsa yine bırakmam”, değil mi? “Canımı alsalar, malımı alsalar, vücudumu parçalasalar yine bırakmam” diyorsun. Bu nedir? Deli aşık demektir. İşte Allah bunu istiyor. Aşk olmadıktan sonra ne dünyanın anlamı vardır ne cennetin anlamı olur. Hiçbir yerin anlamı kalmaz, Allah esirgesin. Aşığın gittiği her yer ona zevkli ve güzeldir. Yoksa cennete gider adam cennet köşkündedir, sıkıntıdan perişan olabilir Allah göstermesin. Bu dünyadaki insanı götürüp koysa cennete, eğer bu kafa ile bu mantıkla gitse bizim bildiğimiz klasik o hırsla, orada da anormallik yapacaktır, orada da zulüm yapmaya kalkacaktır. Orada da insanları tersleyecektir, acı verecektir. Cennet bir nevi cehenneme dönüşür o zaman haşa, değil mi? İnsanlara azap verir. Allah aşkı ile cennet çok güzel. Allah’a karşı tutkuyla çok güzel. Cenneti güzelleştiren odur. Yoksa evle, binayla, etle, kemikle insan mutlu olmaz. Allah aşkı ile mutlu olur insan. O yüzden insanlar bir türlü mutlu olamıyor. (Adıyaman ASU TV, 30 Kasım 2009)

Allah Sevgisi

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah’tandır…. Seven herkes Allah’tan (Allah’ın ruhundan) var olmuştur ve Allah’ı tanır. Sevmeyen kişi Allah’ı tanımış değildir. Çünkü Allah sevgidir. (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 4:7-8)

Allah’ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah’ta [Allah’ın rızasına uygun] yaşar… (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 4:16)

Allah’ı sevmek, O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir… (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 5:3)

Bizse seviyoruz, çünkü önce O [Allah] bizi sevdi. (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 4:19)

Sevgi, Allah’ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi, O’nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir.(Yuhanna’nın 2. Mektubu, 1:6)

CAyır Çimen Papatya

Bir din bilgini yaklaşıp O’na (İsa’ya), “Buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Allah’ımız Rab tek Rab’dir. Allah’ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ (Markos, 12:28-30)

İnsanın Allah’ı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi … bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir.(Markos, 12:33)

Allah’ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin… (Luka, 10:27)

… Allah’ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. (Matta, 22:37-39)

Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü… Allah’ın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 5:5)

Ama dünyanın, Allah’ı sevdiğimi ve Allah’ın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. (Yuhanna, 14:31)

Ama Allah’ı seveni Allah bilir. (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 8:3)

Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, …ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi… Allah sevgisinden ayırmaya yetmeyecektir. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 8:38-39)

…. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah’ta [Allah’ın rızasına uygun] yaşar… (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 4:16)

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi [Allah’ın sevgisi] asla son bulmaz… (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 13:4-8)

Öyleyse yüreklerimiz… kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Allah’a yaklaşalım. Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Allah güvenilirdir. (İbranilere Mektup, 10:22-25)

Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Allah’a şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi… Allah’ın huzurunda durmadan anıyoruz. (1.Selanikliler, 1:2-3)

Rab yüreklerinizi Allah’ın sevgisine, Mesih’in sabrına yöneltsin.(2. Selanikliler, 3:5)

Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun. (Yahuda, 1:2)

Duam şu ki sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Allah’ın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak… saf ve kusursuz olasınız. (Pavlus’tan Filipililere Mektup, 1:9-11)

Bu buyruğun amacı pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır.  (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 1:5)

Yazılmış olduğu gibi, “Allah’ın Kendisini sevenler için [ahiret hayatında] hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı.” (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 2:9)Ayçiçek Tarlası arasında Mavi gözlğ küçük erkek çocuğu

Karşilik Beklemeden Samimiyetle Sevmek

“Agape” İncil’de en çok kullanılan sevgi sözcüğüdür. 116 kez kullanılır. “Her zaman veren ve hiçbir zaman karşılık beklemeyen sevgi” anlamındadır. Örneğin “… Allah’ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. En önemli olan ve başta gelen buyruk budur..” (Matta, Bap 22, 37-39)sözünde sevgi kelimesinin geçtiği yerde “agape” kullanılmaktadır. Yani karşılıksız sevgi.

Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağanın. Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin… Rabbe kulluk edin. Ümidinizi düşünerek sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmaya bakın. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. (Romalılara Mektup, 12:9-14)

Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. (Romalılara Mektup, 13:8)

Her şeyden önce birbirinize olan sevginiz candan olsun. Çünkü sevgi birçok günahı örter. Söylenmeden, birbirinize karşı konuksever olun. (Petrus’un Birinci Mektubu, 4:8-10)

Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları,
özellikle peygamberlik yeteneğini (ahlakını) gayretle isteyin.
(Birinci Korintliler, 14:16)

Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile böyle yapar. Verdiğinizi geri almak umudunda olduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile verdikleri kadarını geri almak koşuluyla günahkârlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak… (Luka, 6:27-35)

Öyleyse Allah’ın seçilmişleri (iman edenler), kutsal yaşamlılar (müminler) ve sevilenler olarak, sevecenlikle dolu bir yürek, iyilik, alçak gönüllülük, halimlik ve sabır kuşanın. Birbirinize karşı sabırlı davranın; birinin öbürüne karşı bir yakınması varsa, birbirinizi bağışlayın. Bunların tümü üzerine, yetkinlik yaşamının başı olan sevgiyi kuşanın. (Koloselilere, 3:12-14)

İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz. (Birinci Korintliler, 13:1-3)

Allah’in İman Edenlere Sevgisi

Allah’ın sevdiği kardeşlerim, sizleri O’nun seçtiğini biliyoruz. (1.Selanikliler, 1:4)

Ama biz, ey Rabbin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Allah’a şükran borçluyuz. Çünkü Allah… gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti… Bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Allah’ımız sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin. (2.Selanikliler, 2:13-17)

Allah’ın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır. …. (Yuhanna, 4:16)

Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi. (Yuhanna, 4:19)

…. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce Sen beni sevdin. (Yuhanna, 17:24)

Sevgi_MutluAile_KalpAgac

Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi … çoğaltıp artırsın! (1.Selanikliler, 3:12)

Allah … emeğinizi ve kutsallara (Kendini Allah’a adamış olanlara) hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek O’nun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz. (İbranilere Mektup, 6:10)

…..Allah sevinçle vereni sever. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Allah her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. (Pavlus’tan Korintlilere 2. Mektup, 9:5-8)

İman Edenlerin Hz. İsa Mesih’e, Peygamberlere ve Takva Sahibi Önder Müminlere Sevgisi

(Allah rızası için) Mesih’in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı … tehlike mi, kılıç mı? (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 8:35)

[İsa:] “Allah’ın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirseniz, sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Allah’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum (Allah rızası için) şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın [Allah rızası için] dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size [Allah için] buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz.”(Yuhanna, 15:9-14)

Allah’ın lütfu İsa Mesih’i tükenmeyen bir sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun. (Efesliler, 6:24)Sevgi Kardelen

[İsa:] “… Beni sevdiğiniz… için Allah’ın Kendisi sizi seviyor.” (Yuhanna, 16:27)Ama onun [İsa ‘nın] sözüne uyanın Allah’a olan sevgisi gerçekten olgunluğa ermiştir. Allah’ta olduğumuzu[Allah’ın rızasına uyduğumuzu] bununla anlarız. “Allah’ta [Allah’ın rızasına uygun] yaşıyorum” diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir. (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 2:5-6)

Beni seviyorsanız, [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirsiniz… Kim [Allah rızası için] buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Allah sevecektir. Ben de onu seveceğim… (Yuhanna, 14:15, 21)

İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme uyar, Allah’ım da onu sever… Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Allah’ındır.” (Yuhanna, 14:23-24)

… [Allah’ın Peygamberi olarak] İsa’ya olan imanını ve bütün kutsallara [kendini Allah’a adamışlara] beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Allah’ıma sürekli şükrediyorum. (Pavlus’tan Filimon’a Mektup 1:4-5)

Sizler için dua ederken Allah’a… her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa’ya [Allah’ın Peygamberi olarak] iman ettiğinizi ve bütün kutsalları [kendini Allah’a adamışları] sevdiğinizi duyduk. (Pavlus’tan Koloselilere Mektup, 1:3-4)

Mesih’i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde… sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. (Petrus’un 1. Mektubu, 1:8)

İman Edenlerin Birbirlerine Sevgisi

[İsa:] Size [Allah rızası için] yeni bir buyruk veriyorum: “Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” (Yuhanna, 13:34-35)

… Bütün kutsalları [kendini Allah’a adamış olanları] sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. (Pavlus’tan Efeslilere Mektup, 1:15-16)

[İsa:] “Allah’ın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirseniz, sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Allah’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, [Allah rızası için] dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size [Allah için] buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz.” (Yuhanna, 15:9-14)

… Rabbe tabi biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir. (Filimon, 1:16)

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah’tandır… (1.Yuhanna, 4:7)

Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Allah size birbirinizi sevmeyi öğretti…. Kardeşler, size rica ediyoruz, bu konuda daha da ilerleyin. (1.Selanikliler, 4:9-10)

… Birbirimizi seversek… [Allah] sevgisi içimizde mükemmelleşmiş olur. (1.Yuhanna, 4:12)

“Allah’ı seviyorum” deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah’ı sevemez. “Allah’ı seven kardeşini de sevsin” diyen buyruğu Mesih’ten aldık. (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 4:19-21) (Yuhanna, 4:20-21)

Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Allah’ın sevgisi olabilir mi? Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. (1.Yuhanna, 3:17-18)Sevgi Sararmis Yapraklar icinde 3cocuk

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah’tandır. Seven herkes… Allah’ı tanır. Sevmeyen kişi Allah’ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir… Sevgili kardeşlerim, Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. (1.Yuhanna, 4:7-11)Birbirinize anlayışlı davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine… sevgiyi giyinin. (Koloseliler, 3:12-14)

Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın. … (Petrus’un 1. Mektubu, 5:14)

Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi, biraraya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim. (İbranilere Mektup, 10:24-25)

Kardeş sevgisi sürekli olsun. Konuksever olmaktan geri kalmayın… Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler. …. (İbranilere Mektup, 13:1-3)

…Eğer yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşünce ve sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın. (Filipililer, 2:1-2)

Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.(Romalılar, 12:10)

Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter. (1.Petrus, 4:8)

Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Allah’tan [Allah’ın razı olduğu kullardan] değildir. İşte Allah’ın kulları… böyle ayırt edilir.(1.Yuhanna, 3:10)

Şimdi sana rica ediyorum… birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur. (2.Yuhanna, 1:5)Sevgi Sararmis Yapraklar icinde 3cocuk

Her bakımdan alçakgönüllü, halim, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, anlayışla davranın.  (Efesliler, 4:2)Size şu buyruğu veriyorum: “Birbirinizi sevin!” (Yuhanna, 15:17)

Kardeşini seven, ışıkta [Allah’ın nuruyla] yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır; karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık, onun gözlerini kör etmiştir. (1.Yuhanna, 2:10-11)

İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Allah yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. (2.Petrus 1:5-7)

…Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter. Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin. Her biriniz hangi ruhsal armağanı (Allah’ın lütfettiği nimeti) aldıysanız, bunu Allah’ın çok yönlü lütfunun iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. (Petrus’un 1. Mektubu, 4:8-10)

…Birbirinize sevgiyle hizmet edin. (Galatyalılar, 5:13)

Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun.  (1.Petrus, 3:8)

…Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. (Petrus’un 1. Mektubu, 1:22)

Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa’yı [Allah’ın emirlerini] yerine getirmiş olur. (Romalılar, 13:8)

Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur: Birbirimizi sevelim. Şeytan’a ait olup kardeşini öldüren Kabil gibi olmayalım. Kabil kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için onu öldürdü. Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın. Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen, ölümde kalır. … (Yuhanna, 3:11-16)Sevgi Sararmis Yapraklar icinde 2 cocuk Kopek Kedi

Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Allah’ın… sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. (Efesliler, 4:31-32)Kardeşler, sizin için her zaman Allah’a şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor, her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor. Bu nedenle bizler, katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü… sizinle övünüyoruz. (Pavlus’tan Selaniklilere 2. Mektup, 1:3-4)

Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun.(Petrus’un 1. Mektubu, 3:8)

… Bütün kutsalları [kendini Allah’a adamış olanları] sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. (Efesliler 1:15-16)

Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara sınırsız saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. (Pavlus’tan Selaniklilere 1. Mektup, 5:12-13)

Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin.
(Petrus’un 1. Mektubu, 1:22)

Komşu Sevgisi

İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’  (Matta, 22:39)

…Komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir. (Markos, 12:33)

Komşunu da kendin gibi sev. (Luka, 10:27)

‘Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, ‘düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.’ (Matta, 5:43-44)

“Komşunu kendin gibi seveceksin” diyen Kutsal Yazı’ya (Allah’ın emirlerine) uyarak… Allah’ın Yasası’nı gerçekten yerine getiriyorsanız, iyi ediyorsunuz. (Yakup’un Mektubu, 2:8)

“Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin” buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin.” Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa’yı [Allah’ın emirlerini] yerine getirmektir. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 13:9-10)Sevgi Guller Neseli Genc Kizlar Kahve içim hediye paketi açıyorlar

Mümin Ahlaki Olarak Sevgi

Ruh’un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. (Galatyalılar, 5:22)

… Bilgi insanı böbürlendirir, sevgiyse geliştirir. (1.Korintliler, 8:1)

Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın. Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. (Romalılar 12:8-9)

İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. (1.Korintliler, 13:13)

…Yararlı olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır. (Galatyalılar, 5:6)

Çünkü Allah bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi… ruhu vermiştir. (2.Timoteos, 1:7)

…Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Allah sizinle birlikte olacaktır. (2.Korintliler, 13:11)

Öyleyse, Allah’ın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, halimliği giyinin. Birbirinize anlayışlı davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine… sevgiyi giyinin.  (Koloseliler, 3:12-14)

Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Allah şöyle dedi: “Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”  (İbraniler, 13:5)

Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen, ey Allah adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, Allah yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama [cennete] sımsıkı sarıl. (1.Timoteos, 6:9-12)

Erik Çiçeği

…İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar…  (Titus, 2:2)

…İman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek kararlı duralım. (1.Selanikliler, 5:8)

…Dikkatli olun, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun. Her şeyi sevgiyle yapın…  (1.Korintliler 16:13)

Mesih bizi nasıl sevdiyse… siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.  (Efesliler, 5:2)

Tersine Allah’ın hizmetkarları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik… ve içten sevgide; gerçeğin ilanında ve Allah’ın gücünde; sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla… iyi ünde ve kötü ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. (2.Korintliler, 6:4-8)

İmanda, söz söylemekte, bilgide, her tür gayrette, bize beslediğiniz sevgide, her şeyde üstün olduğunuz gibi, bu hayırlı işte de üstün olmaya bakın. (2.Korintliler, 8:7)

Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Allah’ın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih’i tanısınlar. (Koloseliler, 2:2-3)

Temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları halimlikle yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Allah belki onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler.  (2.Timoteos 2:22-26)

Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun.  (Efesliler, 4:31-32)

 ŞEftali Çiceği

Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin, Allah’tan korkun…  (1.Petrus, 2:17)

Kardeşini seven, ışıkta [Allah’ın nuruyla] yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır; karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık, onun gözlerini kör etmiştir. (1.Yuhanna, 2:10-11)

Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.  (Romalılar, 12:14)

[İsa:] “Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.” (Luka, 6:27-28)

Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. (Luka, 6:32)

Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz?…  (Matta, 5:46-47)

İyilik yapmayı ve sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. (İbraniler, 13:16)

Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın. Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Allah’ın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, ‘Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.'” Ama, “Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.” Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. (Romalılar, 12:17-21)

Her bakımdan alçakgönüllü, halim, sabırlı olun, sevgiyle birbirinize sabredin. (Efesliler 4:2)

Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta imanlılara örnek ol. (1.Timoteos, 4:12)

Sevgisizlik Manevi Bir Felakettir,
Ahir Zaman Fitnesidir

İsa tapınaktan çıkıp giderken, öğrencileri, tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, “Bütün bunları görüyor musunuz?” dedi. “Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!” İsa, Zeytin Dağı’nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, “Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?” İsa onlara şu karşılığı verdi: “Sakın kimse sizi saptırmasın! Birçokları, ‘Mesih benim’ diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman birçok kişi imandan sapacak, … ve birbirlerinden nefret edecekler. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. (Matta, 24:1-13)

Aranızdaki kavga ve çekişmelerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin üzerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyorsunuz, ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, ama isteğinize erişemeyince çekişiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Allah’tan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Siz ey vefasızlar, dünya ile dostluğun Allah’a düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen, kendini Allah’a düşman eder. (Yakub’un Mektubu, 4:1-4)

Ama vay halinize… Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de, adaleti ve Allah sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. (Luka, 11:42)Sevgi Kımızı Gül

İnsanlara Sevgiyle Yaklaşmak ve Barişi Tesis Edip Korumak

Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Allah’ın oğulları (Allah’ın sevgili kulları) denecek. (Matta 5:9)

Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 12:17-18)

Herkesle barış içinde yaşamak ve kutsal olmak için gayret edin. … Dikkat edin ki, kimse Allah’ın lütfundan yoksun kalmasın… (İbranilere Mektup, 12:14-15)

Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş… (Matta, 5:23-25)

…birbirinizle barış içinde yaşayın! (Markos, 9:50)

Allah sizi barış içinde yaşamaya çağırdı. (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 7:15)

Kardeşler, aranızda çalışanla rın, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara fazlasıyla saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. (Pavlus’tan Selaniklilere 1. Mektup, 5:12-13)

Ama gökten inen [Allah Katı’ndan olan] bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, halimdir, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler. (Yakup’un Mektubu, 3:17-18)

Bunun için, sevgili kardeşlerim, … Allah’ın huzurunda lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin. (Petrus’un 2. Mektubu, 3:14)

Sevgi Eglenen Kizlar
Yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. Kimseyi kötülemesinler. Kavgacı değil, uysal olsunlar. Herkese her zaman halim davransınlar. (Pavlus’tan Titus’a Mektup, 3:1-2)Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları halimlikle yola getirmeli. (Pavlus’tan Timoteos’a 2. Mektup, 2:24-26)

… Aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçakgönüllü, halim, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, anlayışla davranın. (Pavlus’tan Efeslilere Mektup , 4:1-2)

[İsa:] “Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.” (Luka 6:27-28)

‘Göze göz, dişe diş’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün.(Matta, 5:38-41)

Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Allah’ın… sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. (Pavlus’tan Efeslilere Mektup, 4:31-32)

Sevgi, Allah’ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi, O’nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir. (Yuhanna’nın 2. Mektubu, 1:6)

Sevgi Eglenen Piknik Anne 2 Kizi

Kuran-ı Kerim’de Sevgi ile İlgili Ayetler

Gerçek Sevgi İmandandır

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır. (Meryem Suresi, 96)

Sevgiyi Kalplere Yerleştiren Allah’tır

Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi. (Meryem Suresi, 13)

“Onu sandığın içine koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın; onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için, kendimden sana bir sevgi yönelttim.” (Taha Suresi, 39)

Belki Allah, sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık besledikleriniz arasında bir sevgi-bağı kılar. Allah, güç yetirendir. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Mümtehine Suresi, 7)

Yalanci Manolya Çiçeği

Sevgi Fedakarlık Gerektirir

Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. (İnsan Suresi, 8)

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. (Bakara Suresi, 177)

Allah Rızası İçin Yapılan İyiliklerde Sadece Sevgi Beklemek

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir. De ki: “Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiç bir ücret istemiyorum.” Kim bir iyilik kazanırsa, Biz ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir. (Şura Suresi, 23)

Sevgi Allah İçin Olmalıdır

İnsanlar içinde, Allah’tan başkasını ‘eş ve ortak’ tutanlar vardır ki, onlar (bunları), Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah’a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’ın olduğunu ve Allah’ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)

Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan size geleni inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah’a inanmanızdan dolayı elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-çıkarmışlardır. Eğer siz, Benim yolumda cehd etmek (çaba harcamak) ve Benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) onlara karşı hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık o, elbette yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur. (Mümtehine Suresi, 1)

Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavim (topluluk) bulamazsın ki, Allah’a ve elçisine başkaldıran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı kurmuş olsunlar; bunlar, ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun. Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orda süresiz olarak kalacaklardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz Allah’ın fırkası olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 22)

(Hz. Süleyman) O da demişti ki: “Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim.” Sonunda bu atlar (koştular ve toz) perdesinin arkasına saklandılar. (Sad Suresi, 32)

Erik Çiçeği Papatya

Sevgide Şirk

Şehirde (birtakım) kadınlar: “Aziz (Vezir)’in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz.” dedi. (Yusuf Suresi, 30)

(İbrahim) Dedi ki: “Siz gerçekten, Allah’ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi-bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz. Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi inkar edip-tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiç bir yardımcınız yoktur.” (Ankebut Suresi, 25)

Evlilik Saf Allah Rızası ve Sevgi Üzerine Olmalıdır

Onda ‘sükun bulup durulmanız’ için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (Rum Suresi, 21)

Gerçek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa edip-yarattık. Onları hep bakireler olarak kıldık, Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt, (Vakıa Suresi, 35-37)

Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt… (Vakıa Suresi, 37)

Sevgide Şirk, Ruhta Katılık Oluşturur

Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) çok katıdır. (Adiyat Suresi. 8)

Sen Yücesin,
bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın.
(Bakara Suresi, 32)